LOMA YAABA 13

1Nilo kuli n tuo ki yaa ŋua mi diema bali danba n bili yaala, kelima bali kuli ki ye kaa ñani U Tienu kani. U Tienu n dini yaa bali danba n ye kuli. 2Lanwani yua n yie li bali danba maama yie U Tienu ñoabonli, yaaba n yie ma baa cuani bi yula po u cuonu. 3Yua n tiendi yaala n tiegi kan yaa jie mi diema bali danba, se yua n tiendi yaala n bia. A bua ki da jie li bali daano bi? Yaa tiendi yaala n tiegi, yeni, o baa pagi a. 4Kelima li bali daano tie U Tienu naacemo, yua n tuuni a ŋamu po. Ama a yaa tiendi yaala n bia ŋan yaa jie, kelima wan bali ki jugisiega yeni, laa tie fanma fanma po ka. O tie U Tienu naacemo ki baa teni yaaba n tieni mi biadima ki fiini U Tienu pali n baa bi biadima panpaani. 5Lanwani li tie tiladi yin tuo ki yaa ŋua mi diema bali danba. Laa tie kelima bi baa fidi ki cuo yi bebe ka, ama yi pala siedi moko yaa po. 6Li tie lani yaa po ke yi pa li lubili moko. Mi diema bali danba tie U Tienu naacenba laa tuonli po. 7Lanwani yin pa bikuli yaala n bili. Li yaa tie o lubigaalo, yin pa o li lubili, li yaa tie li bancanli danba, yin pa ba li bancanli. Yua n pundi ki baa li fangili, yin fangi o. Yua n pundi ki baa ti jigidi, yin jigini o. 8Yin da pia panli oba kuli po, li yaa tie yaa panli n tie yin yaa bua yiyaba yaaka. Yua n bua o lielo kubi U Tienu balimaama n bili yaala cain. 9Kelima U Tienu mabilikaama yaama n yedi: ŋan da conbi, ŋan da kpa o nilo, ŋan da su, ŋan da tieni mi siedi faama ŋan da pia li nunponbiadili, leni yaa mabilikaama n sieni kuli, likuli taani yaa mabilikayenma n tie na yaa niinni: ŋan bua a nisaalilielo nani ŋan bua a yuli maama yeni. 10Yua n bua o nisaalilielo kan tieni o yaala n bia, lanwani mi buama tie balimaama kuli yaa tienma. 11Yin yaa tiendi mani yeni ki cie kelima yi bani tin ye yaa yogunu. Li tie yin di baa fundi yi guama nni yaa yogunu, kelima mi tindima yogunu nagini moala ki cie tin den daani yaa yogunu. 12Ku ñiagu bii ke li waagi, li daali nagini. Lanwani, tin landi mani li biigili yaa tuonbiada ki nan laa mi yenma yaa tuonŋama nani ti toatiadi yeni. 13Tin yaa tiendi mani yaala n dagidi nani bi niba n tiendi yaala u yensiinu, ki da tuo mi jiema n diedi ti yantiana, ki foagidi leni li dañoli, leni mi conconma leni ti cagindi, leni mi niama leni li nunponli. 14Yin laa mani o Diedo Jesu Kilisiti yaa tagu, ki da cedi yi gbanandi bonbuakaala n dadi yi.

will be added

X\