LOMA YAABA 11

1Lanwani n buali, naani U Tienu luni o nibuolu Isalele yaaba bi? Kalam. Mini nba, n tie Isalele buolu, Abalahama puoliŋuanu leni Benjamina buoluyua. 2U Tienu naa luni o niba cain, wan den tuodi ki bani yaaba hali yogu. Yii bani i Diani n yedi yaala naankani ke Elia den yenbidi U Tienu kani Isalele buolu yaaba po ki yedi: 3“N Diedo, bi ku a sawalipuaba, ki go tudi ki luni a padibinbina. Mini bebe n sieni, ke bi moandi ki baa ñani n moko yaa miali.” 4U Tienu den guani o be? O den goa ki yedi o: “N kubi n yuli po niba tudalele (7,000), yaaba n daa gbaani ki pugi Baali.” 5Li go tie yeni moala na, Isalele buolu yaaba siiga nitianga sieni, U Tienu n gandi yaaba kelima o ŋanbili po. 6Lanwani li yaa tie ke o gandima yeni ŋua o ŋanbili, laa ŋua a tuona. Lani yaaka o ŋanbili ki go tie ŋanbili moamoani. 7Lankuli doagidi be? Isalele buolu yaaba naa baa ban den lingi yaala leni li yankuali. Ama bi siiga nni U Tienu n gandi yaaba bebe n baa la, yaaba n sieni kuli yaa pala den juagi. 8Nani lan diani maama: “U Tienu kuani bi niinni Mi guama yantiali ke bi gonbidi. Bi pia i nuni ki naa nua liba, Bi pia a tuba moko ki naa gba liba Ki taa ki pundi hali dinla.” 9Dafidi moko yedi: “Bi saajekaanu n tua bipo diagu Leni taalu leni tingbali bonla, Ban baa bi biadima panpaani. 10Bi nuni n tadigi ki da go nua, Bi ciamu n poali ki buani yaa yogunu kuli po.” 11Lanwani n buali: Naani Isalele buolu yaaba tuudi ki baa yaa yogunu kuli po ki kan go fii bi? Yeni ka. Bi tingbali teni ke bi nilanba fidi ki baa mi tindima ke lan yaa ñundi bani Isalele buolu yaaba li mutuoli. 12To, Isalele buolu tingbali yaa cuani a sela ŋanduna kuli po, ke bi gbalima mo teni ke bi nilanba baa a sela, laa pia kuli tama ke bi yaa guani U Tienu kani li baa cuani ŋanduna kuli po yaa sela n yaba ki cie. 13Moala n maadi leni yinba bi nilanba kelima n tie U Tienu tondo bi nilanba po. N jigini min pia yaa tuonli bi nilanba siiga, 14ke li yaa baa tuo min yaa ñundi n buolu yaaba li mutuoli ke min fidi ki faabi bi siiga bi tianba. 15U Tienu n da den yie Isalele buolu yaaba yeni yaa den teni ke ŋanduna yaaba mangi leni o, o yaa goa ki tuo bipo li baa tua lede? Li baa tie nani bi tinkpiba n goa ki baa li miali yeni. 16A yaa buuni ti yonbudi ki yidi waamu ki puni U Tienu nani li bonluonka-kpiala yeni, yaadi n sieni moko gagidi U Tienu po. Bu tibu jiinu yaa gagidi U Tienu po, bu beni moko gagidi opo. 17Ama li yaa tie ke i bentiami jia ki ñani, ke fini yua n tie olifie tilianbu yaa benu tugini bi yaa kaanu ki baadi olifie tiŋuukaabu yaa jiini n puuni yaa sinma, 18da kpiagi a yuli ki fali ban den jia ki ñani yaa beni. A yaa kpiagidi a yuli, ŋan kpaagi line, a tie benu bebe, fini ka tugi u jiinu, u jiinu n tugi a. 19Daalinba a baa goa ki yedi: “Bi den jia ki ñani i benmoani ki baa tugini mini.” 20Li tie moamoani. Bi den jia ki ñani bani, kelima bi dandanluoma po, fini mo ye lienni kelima li dandanli yaa po. Lanwani ŋan da kpiagi a yuli, ama ŋan yaa jie. 21Kelima U Tienu yaa den cedi i benmoani yi n den ye i kaanceli, o kan cedi fini moko. 22Lani yaa po ŋan kpaagi U Tienu ŋanbili leni o mabinli po. O den mabini yaaba n den baa, ki ŋanbi a yaa po, ama se ŋan yaa ye o ŋanbili nni, yaaka o baa jia ki ñani a moko. 23Bani Isalele buolu yaaba mo yaa cedi ki naa go suagi liiga bi dandanluoma nni, U Tienu baa goa ki tugini ba bu tiŋanbu nni, kelima wani U Tienu pia u paalu ki baa fidi ki goa ki tugini ba. 24Li yaa tie ke fini yua n bi tie olifie tilianbu yaa benga den jia ki tugini yaa olifie tibu n tie tiŋuukaabu ki naa tie a yaa buolu kani, lanwani laa pia kuli tama ke bani moko baa fidi ki goa ki tugini bani biba yaa tibu kani nani bi buolu n tie maama. 25N kpiiba, mii bua yaa bondoaginkaala n tie na n yaa boani yi, ke yin da nua yi yula ke yi tie yanfodanba. Laa bondoaginkaala tie ke Isalele buolu siiga bi tianba pala juagi hali bi nilanba n baa kua U Tienu tindima nni ki pundi ki dagidi cain. 26Li tie yeni ke Isalele buolu kuli baa tindi nani lan diani maama: “O faabika baa ña Siyono po, Ki ñani U Tienu yiema kuli Jakobo puoliŋuani pala nni. 27Lani n baa tie n ŋantaado leni ba, Min ñani bipo bi tuonbiadi yaa yogunu.” 28A yaa kpaagi Isalele buolu yaaba n yie o Laabaaliŋamo maama, bi tie U Tienu yibalinba yinba bi nilanba yaa ŋamu po. Ama a yaa kpaagi U Tienu gandima po, bi tie U Tienu buakaaba kelima bi yaajanba po. 29Kelima U Tienu yiinu leni o paabu naa pia lebidima. 30Puoli po yinba bi nilanba den yie ki naa tiendi U Tienu n bili yaala. Ama moala yi baa ke o gbadi yipo mi niñima kelima bani Isalele buolu yaaba yiema yaa po. 31Li go tie yeni, Isalele buolu yaaba yie ki naa tiendi U Tienu n bili yaala ke bani moko n baa U Tienu n gbadi bipo mi niñima nani wan gbadi yi mo yaa po mi niñima maama. 32Kelima U Tienu luoni bi nisaaliba kuli bi yiema nni nani li kpaadidieli yeni ke wan yuandi ki gbadi bikuli po mi niñima. 33U Tienu ŋalimani yaba, o banma leni o yanfuoma yaba ki ñua ki pendi bi nisaaliba bandima kuli. O yanjaga pendi bi nisaaliba n fidi ki kpaagi yaala. Baa fidi ki bandi yaala yaa po ke o tieni wan tiendi yaala. 34Kelima li diani: “Ŋme n bani o Diedo kpaagili Ŋme n fidi ki tua o juoginka? 35Ŋme n den kpa puni U Tienu bu paabu Ke wani U Tienu mo baa guani o tiladi?” 36Li bonla kuli ñani o yaa kani, wani n kubi likuli, likuli mo ye o yaa po. Wani n yaa baadi ti kpiagidi hali yaa yogunu kuli. Amina!

will be added

X\