DOAGIDIMA 8

1Ki Pebiga n den tabidi mi maalima bontabinkaala lele yaa yogunu, li bonla kuli den tie suo tanpoli po hali leedi boagidima. 2N den laa yaa maleki-leleediba n se U Tienu nintuali, ke bi teni ba kakacinba lele. 3Maleki toa, yua n kubi ban juugi a dugibila yaa tiagu nni ke ku tie wula den cua ki sedi li padibinbinli kani. Bi den teni o a dugibila boncianla, ke wan taani leni bi nigagidiŋanba jaandi, ki juu la wula padibinbinli, yaali n ye li bali kalikaanu nintuali kani po. 4A dugibila yeni muñii den ñani maleki nuu nni ki taani leni bi nigagidiŋanba jaandi ki doni U Tienu nintuali. 5Maleki yeni den taa a dugibila juutiagu ki gbieni leni li padibinbinli yaa fantama ki luni ki tinga nni. I tatantani, i niali, mi tañigima leni mi tindigibima den tieni. 6Bi maleki-leleediba yaaba n den kubi kakacinba lele den bogini ki baa piebi. 7O maleki-kpialo den piebi o kakaci ke a tatana leni yaa fantama n kali leni mi soama den baa ki tinga po, ke ki tinga boagidima taa kuli siiga boagidiyenma den buodi. Tiidi taa kuli siiga tiyenbu den buodi. Ti moasoangidi kuli den buodi cain. 8O maleki-lielo den piebi o kakaci ke bi luni mi ñincianma nni yaa bonla n naani leni yaa joacianli n co, ke mi ñincianma boagidima taa kuli siiga boagidiyenma tua soama, 9ke yaa tagima n ye mi ñincianma nni ki fo, bonla taa kuli siiga bonyenla den kpe, ñinbiadi taa kuli siiga yengu den bodi. 10O maleki-taalo den piebi o kakaci ke yaa ŋmabicianli n co nani u mukaanu yeni den ñani tanpoli po ki baa. Li den baa kpeni taa siiga kuli kaanyendu nni leni a ñinbuna kuli nni. 11Li ŋmabili yeni yeli yi: "U Tonu." Mi ñima kuli, kaani taa kuli siiga kaanyendu den lebidi ki to. Niba boncianla yaaba n den ñuni den kpe kelima mi ñima n lebidi to yeni yaa po. 12O maleki-naalo den piebi o kakaci. Bi den pua u yienu leni o ŋmaalo leni a ŋmabila ki teni ke bikuli boagidima taa siiga kuli boagidiyenma den biigi hali ke li daali yenma boagiditaadima siiga boagidiyenma den bodi, ku ñiagu mo den tua yeni. 13Min go den diidi yaa yogunu, n den gbadi ke jiebani yua n yugi hali tanpoli kpaani: «Fala, fala, fala baa ki tinga niba po kelima yaa maleki-taadiba n sieni n baa piebi bi kakacinba ki tieni yaa fuugu po.”

will be added

X\