DOAGIDIMA 7

1Lani n pendi n den laa malekinba naa ke bi se ki tinga ñoakunnaadi kani. Bi den kubi ki tinga faciannaaditi, ke tin da go figi baa waamu ki tinga nni leni mi ñincianma po leni tibuba kuli po. 2N go den laa malekitoa ke o yugi ki ñani u yienu n pudi naani po. O den kubi U Tienu yua n fo yaa maalima, ki kpaani ki maadi leni bi maleki-naadiba, yaaba n den baa li bali ki baa waani ki tinga leni mi ñincianma fala, ki yedi: 3«Yin da sii ki tinga leni mi ñincianma leni i tiidi hali tin tabini U Tienu naacenba yutuna o maalima no.” 4N den gbadi yaaba n baa mi maalima yeni coali n pundi yaa bianu. Isalele buoli kuli nni, bi den tabini kobiga n piinaa n niba tudanaa (144,000) po. 5Juda buolu nni bi den tabini piiga n niba tudalie po, Lubena buolu nni piiga n tudalie, Gada buolu nni piiga n tudalie, 6Asela buolu nni piiga n tudalie, Nefitali buolu nni piiga n tudalie, Manase buolu nni piiga n tudalie, 7Simeyono buolu nni piiga n tudalie, Lefi buolu nni piiga n tudalie, Isakala buolu nni piiga n tudalie, 8Sabulono buolu nni piiga n tudalie, Josefi buolu nni piiga n tudalie, Benjamina buolu nni piiga n tudalie. 9Lani n pendi n den laa yaa niligu n yaba hali ke oba kuli kan fidi ki coadi ba, bani, yaaba n ñani ŋanduna diema kuli nni, leni i nibuoli kuli nni, leni i mabuoli kuli nni. Bi den se li bali kalikaanu leni ki Pebiga nintuali, ki laa a liadipienciama ki muubi ti kpakpafaadi. 10Bi den kpaani ki tua: «Ti Tienu yua n ka Li bali kalikaanu po leni ki Pebiga, Bani n die mi tindima.” 11Malekinba kuli den se ki lindi li bali kalikaanu leni bi nikpeliba leni a bonfuodinaada. Bi den baa ki labini li bali kalikaanu nintuali ki kpiagi U Tienu ki tua: 12«Amina. Ti Tienu n die ti pagidi leni ti kpiagidi, Mi yanfuoma leni i tuondi, Ti jigidi, u paaciamu leni u fidu Hali yaa yogunu kuli. Amina.” 13Bi nikpeliba yeni siiga nni yendo den buali nni: «Yaaba n laa a liadipienciama na tie ŋmenba? Bi ñani le?” 14N den goa ki yedi o: «Canbaa, a bani.” O den yedi nni: «Bi tie yaaba n ñani o falaciamo nni, bi ŋuudi bi liadiciama ki Pebiga yaa soama nni ki pendi ŋa. 15Li tie lani yaa po ke bi ye U Tienu bali kalikaanu nintuali ki kpiagidi o o dieli nni u yensiinu leni ku ñiagu kuli. Wani yua n ka li bali kalikaanu po baa kuani ba o gbandieli nni. 16Mi koma leni u ñunñuunu kan go cuo ba hali abada, u yienu kan go pua ba, ku tontongu mo kan go yaa ye bipo. 17Kelima ki Pebiga, yua n ye li bali kalikaanu siiga baa tie bi yankpaalo, ki gobidi ki caani ba li miali ñinbuna kani, U Tienu mo baa duuni ki ñani bi ninsiidi kuli bi nuni nni.”

will be added

X\