DOAGIDIMA 5

1N go den laa ke yua n ka li bali kalikaanu po muubi li tigbabikaali o jienu, ke li diani li tugu nni leni li puoli kuli, ke bi tabini mi maalima bontabinkaala lele. 2N go den laa yaa maleki n pia u paalu ke o kpaani: «Ŋme pundi ki tabidi mi maalima bontabinkaala, ki gbabidi li tili na?” 3Tanpoli po leni ki tinga nni leni ki tinga tiipo oba kuli ki den fidi ki gbabidi li tili ki nuali lienni. 4N den buudi boncianla kelima baa den laa oba kuli yua n pundi ki gbabidi li tili ki nuali lienni. 5Lani bi nikpeliba siiga yendo den yedi nni: «Ŋan da buudi. Diidi, yua n tie Juda buolu Yangbanlo, Dafidi benkpeli yeni, koani mi jama ki paadi ki baa fidi ki tabidi mi maalima bontabinkaala lele ki go gbabidi li tili yeni.” 6Lani, n go den laa ki Pebiga, ke li naani ke bi kodi ga, ke ki se li bali kalikaanu kani, a bonfuodinaada leni bi nikpeliba yeni siiga. O den pia yina lele leni nuni lele yi n tie U Tienu fuoma yaaba bilele, wan soani yaaba ki tinga kuli nni. 7Ki Pebiga yeni den nagini ki ga li tili yua n ka li bali kalikaanu po jienu nni. 8Wan den ga li tili, a bonfuodinaada leni bi piilie n nikpenaadiba den gbaani wani ki Pebiga nintuali. Bi siiga yua kuli den muubi ku kogidigu, leni wula tadibuomu ke mu gbie leni a dugibila, yaala n tie bi nigagidiŋanba jaandi. 9Bi den yiini bu yanpanbu ki tua: «A pundi ki ga li tili, Ki tabidi mi maalima, Kelima bi den kodi a, Ke a da bi niba U Tienu po Leni a soama, Ki faabi ba i buoli kuli nni Leni i mabuoli kuli, I nibuoli kuli nni Leni mi diema kuli siiga. 10A teni ke bi tua diema Leni kopadicianba U Tienu po. Bi baa diedi ki tinga nni.” 11N go den nuali ki gbadi malekinba boncianla niali, bani yaaba n lindi li bali kalikaanu leni a bonfuodinaada leni bi nikpeliba. Bi coali den tie tudapiiga taalima tudapiiga, hali a tudatuda bam. 12Bi den kpaani ki tua: «Ban den kodi yaa Pebiga pundi ki baa U paaciamu leni o ŋalimano, Mi yanfuoma leni u fidu, Ti jigidi, ti kpiagidi leni ti pagidi.” 13N go den gbadi ke mi tagima kuli, tanpoli po leni ki tinga nni, ki tinga tiipo leni mi ñincianma nni kuli yiini ki tua: «Wani yua n ka li bali kalikaanu po Leni ki Pebiga, N yaa baadi ti pagidi leni ti jigidi, Ti kpiagidi leni u paaciamu Yaa yogu n tu yaa yogu.” 14A bonfuodinaada den tua: «Amina.” Bi nikpeliba mo den gbaani ki kpiagi ba.

will be added

X\