DOAGIDIMA 4

1Lani n pendi, n go den laa ke bu buliñoabu yaa tanpoli. Min den kpa gbadi yaa nialu ke u naani leni ban piebi kakaci yeni go den yedi nni: «Do ki cua na, n baa waani a yaa bonla n baa yuandi ki cua tiladi.” 2Lanyogunu U Tienu Fuoma den cuo nni. Diidi, li bali kalikaanu den ye tanpoli, ke o nilo mo den ka lipo. 3Yua n den ka lipo den naani leni jasipe leni saliduani yaa tana yeni. O taniano yua n den naani leni emelodi yaa tanli yeni den lindi ki cebini li bali kalikaanu. 4Piilie n bali kalikaani naa den se ki lindi li bali kalikaanu yeni, ke piilie n nikpeliba naa ka yipo, ki yie ti tiapiendi ki yili wula badifogilimu. 5I tañigi leni i niali leni i tatantani den ñani li bali kalikaanu kani. Fidisanmu lele yaamu n co den ye li bali kalikaanu nintuali. Mu tie U Tienu fuoma yaaba bilele. 6Li bali kalikaanu nintuali, li den tie nani mi ñincianma yaama n naani leni ki maduubiga, ki tie nani mi tanpenpelinma yeni. Bonfuoda naa den lindi li bali kalikaanu, ki pia i nuni boncianla bi nintuali leni bi puoli po kuli. 7O bonfuodikpialo den tie nani o yangbanlo yeni, o bonfuodilielo den tie nani ki naabiga yeni, o bonfuoditaalo den pia nani o nisaalo yaa nunga, o bonfuodinaalo mo den tie nani jiebani yua n yugi yeni. 8A bonfuodinaada yeni yua kuli den pia fiabi luoba luoba, ki pia i nuni boncianla bi lindima leni bi poagima nni kuli. Ku ñiagu leni u yensiinu kuli bi maadi kaa cedi ki tua: «O gagidi ki ŋani, o gagidi ki ŋani, o Diedo U Tienu, U Paaciamu Kuli Daano gagidi ki ŋani, wani yua n den kpa ye, ki ye moala ki go baa cua.” 9A bonfuoda yaa kpiagidi ki jigindi ki go tuondi yua n ka li bali kalikaanu po, wani yua n fo ki baa ye hali yaa yogu n tu yaa yogu kuli yaa yogunu, 10bi piilie n nikpenaadiba mo yeni gbaandi yua n ka li bali kalikaanu po nintuali. Bi yen kpiagidi wani yua n fo ki baa ye hali yaa yogunu kuli, ki yiliti bi wula badifogilimu ki lu li bali kalikaanu nintuali ki tua: 11«Ti Diedo, ti Tienu, A pundi ki yaa baadi ti kpiagidi Leni ti jigidi leni u paaciamu, Kelima fini n tagi li bonla kuli, A yanbuama po mo ke likuli tagi, Ki go baa ye.”

will be added

X\