DOAGIDIMA 2

1Ŋan diani Kilisiti n yini yaaba, yaaba n ye Efesa po yaa maleki po ki yedi o: «Yua n muubi a ŋmabileleeda o jienu ki go cuoni wula fidisantuankaani lele siiga yeni yedi yaala n tie na: 2‹N bani a bontienkaala, leni a tuonfala, leni a juunli. N bani ke a kan tuo bi nibiadiba po. A den biigi yaaba n tua ke bi tie tondiba ki naa tie yeni, ki sua ke bi tie tuofaadanba. 3A pia li juunli. A laa fala kelima n yeli po, ki naa coagi ki cedi. 4Ama min fu leni a yaala tie ke a ŋa a buakpiama. 5Lanwani ŋan tiadi ŋan baa naani, ki lebidi a yama, ki go yaa tiendi nani ŋan den kpa tiendi maama. Lan yaaka, n baa cua a kani ki tuadi a fidisantuankaanu ki ñani u u kaanu, se ŋan lebidi a yama. 6Baa yeni, yaala n ŋani a kani tie ke a nani Nikolasa ŋoadikaaba bontienkaala, min moko n nani yaala. 7Yua n pia a tuba, wan cengi mi Fuoma n tua Kilisiti n yini yaaba nitaana yaala. Yua n koani mi jama ki paadi, n baa pa o wan yaa di li miali tibu, yaabu n ye U Tienu denpo ŋalijani nni, yaa bonluonkaala.› “ 8Ŋan diani Kilisiti n yini yaaba Similina po yaa maleki po ki yedi o: «Yua n tie o kpialo leni o juodika, wani yua n den kpe ki go ye ki fo yedi yaala n tie na: 9‹N bani ŋan ye leni yaa fala leni a luoma. Ama moamoani a pia. N go bani yaaba n tua ke bi tie Jufinba, ki naa tie n sugidi a yaa sugidi. Ama bi tie Sutaani nitaanli yaaba. 10Ŋan da jie ŋan baa ti le yaa fala. Cengi, li kan go waagi ke ku tuotabigu yudaano baa kuani yi siiga bi nitianba li kpaadidieli nni, lan tua yipo mi biigima. Bi baa waani yi fala dana piiga. Ŋan yaa tie nidugika hali mi kuuma. Lani, n baa pa ŋa li miali yaa badifogiliga. 11Yua n pia a tuba, wan cengi mi Fuoma n tua Kilisiti n yini yaaba nitaana yaala. Yua n koani mi jama ki paadi, mi kuliedima kan nandi o.› “ 12Ŋan diani Kilisiti n yini yaaba Peligama po yaa maleki po ki yedi o: «Yua n kubi jugisieñoaliedi yaaga n mani yedi yaala n tie na: 13‹N bani a deni n ye naankani. Likani tie Sutaani bali kalikaanu n ye naani. A kubi n yeli, ŋaa den nia li dandanli baa ban den kpa n nidugika Antipasa yaa dana nni yi dogu nni, Sutaani n ye naani yeni. 14Ama min fu leni yaa bonla po tie ke a pia a kani yaaba n ŋua Balaama bangima, yua n den bangi Balaaka ke o tulini Isalele yaaba ke bi ŋmani ti padinandi ki go conbi. 15A go pia a kani yaaba moko n ŋua Nikolasa bangima. 16Ŋan lebidi a yama, lan yaaka, n baa cua a kani tontoni ki koani leni laa niba leni n ñoabu jugisiega. 17Yua n pia a tuba, wan cengi mi Fuoma n tua Kilisiti n yini yaaba nitaana yaala. Yua n koani mi jama ki paadi, n baa pa o yaa mana n den wuo, ki go pa o li tanpienli, ban diani li yepanli yaali po, oba kuli n ki bani yaali se yua n baa li bebe.› ” 18Ŋan diani Kilisiti n yini yaaba Tiatila po yaa maleki po ki yedi o: «U Tienu Bijua, yua yaa nuni n yieni nani u mupienu yeni, ke o taana mo tie nani ban duuni yaa kumoandi ke ti ñuliti yeni yedi yaala n tie na: 19‹N bani a bontienkaala leni a buama, a dandanli leni a todima nitoaba po leni a juunli. Ŋan go yuandi ki tiendi yaa tuonŋama yaba ki cie ŋan den kpa tiendi ya. 20Ama min fu leni a yaala po tie ke a cedi yaa pua n yi Jesabeli, yua n tua ke o tie sawalipualo, bangi n naacenba ki tulini ba, ke bi tiendi mi conconma ki go ŋmani ti padinandi. 21N den puni o u yogunu wan lebidi o yama, ama waa bua ki lebidi o yama o conconma po. 22Lanwani n baa lu o fala duanu po, ki taani leni yaaba n conbi leni o kuli ki waani ba falabiado, se bi yaa lebidi bi yama bi tuona po. 23N go baa kpa o bila. Lanwani Kilisiti n yini yaaba nitaana kuli baa bandi ke n tie yua n nua bi niba yantiana leni bi pala kuli, ki go baa pa yi siiga yua kuli o panpaani nani wan tieni maama. 24Ama yinba Tiatila yaaba, yaaba n sieni kaa ŋoadi laa bangima, kaa bandi ban yi yaa bangima "Sutaani ŋasiili", n yedi yi line: N kan go tuni yi tugitoali, kali 25yin yaa kubi yin pia yaala kankani hali min cua. 26Yua n koani mi jama ki paadi ki tiendi min bili yaala hali mi juodima, n baa dini o li bali wan yaa die i nibuoli. 27O baa gobidi ba leni ti kudi badigbiamu, nani ban mudi ti tandi tiadi maama yeni. 28N go baa pa o ki tiŋaŋmabiga. 29Yua n pia a tuba, wan cengi mi Fuoma n tua Kilisiti n yini yaaba nitaana yaala.› ”

will be added

X\