DOAGIDIMA 19

1Lani yaa puoli n den gbadi ke ku fuugu tieni tanpoli nani yaa niligu n yaba yaa fuugu, ke bi tua: «Aleluya. Ti Tienu n die mi tindima Leni ti kpiagidi leni u paaciamu 2Kelima o buudi tiegi Ki go tie moamoani. O den jia ti buudi Leni li poconconcianli ki cuo o, Wani, yua n den joagini Ki tinga leni o conconma. O den tu o naacenba soawulima panpaani Ki buali bi soama o nuu nni.” 3Bi go den kpaani ki yedi: «Aleluya. Ban juu u dociamu yaa muñii Baa do hali yaa yogunu kuli.” 4Bi piiliedi n nikpenaadiba leni a bonfuodinaada den gbaani ki kpiagi U Tienu yua n ka li bali kalikaanu po ki yedi: «Amina. Aleluya.” 5U nialu den maadi u bali kalikaanu kani ki yedi: «Pagi mani ti Tienu, Yinba o naacenba yaaba n fangi o, Taliginba leni bi paatieba kuli.” 6Lani n den gbadi ku fuugu ke ku tie nani yaa niligu n yaba yaa fuugu, ki go tie nani mi ñincianma yaa fuugu, leni i tatantanciami yaa fuugu yeni, ke ku tua: «Aleluya. O Diedo U Tienu, U Paaciamu Kuli Daano cili o diema. 7Tin mangi mani ti pala Ki yaa pia li pamancianli Ki kpiagi o, kelima ki Pebiga Potaali yogunu pundi, O pocaano bogini ki bobi. 8Bi puni o wan bobi len yaa tiadi, Ke ti pieni ki ñuliti ki ŋani cain.” Len yaa tiadi yeni bundima tie bi nigagidiŋanba teginma. 9Lani maleki yeni den yedi nni: «Diani yaa maama n tie na: li pamanli ye leni ban yini yaaba ki Pebiga pocaajiema po.” O go den yedi nni: «Mi naa maama tie U Tienu n maadi yaa moamoani.” 10N den gbaani o taana kani ki baa kpiagi o, ama o den yedi nni: «Da tieni yeni. N tie fini leni a kpiiba, yaaba n kubi Jesu yaa siedi kuli yaa tuonsoanlielo. Kpiagi U Tienu. Kelima Jesu yaa siedi n teni ke bi soani mi naa maama.” 11Lani n den laa ke tanpoli luodi ki yaa, ke o tanpieno se. Yua n jagi o, yi o Dugika leni o Moamoandaano. O bujiali tiegi, o togidi bu toabu mo leni mi teginma. 12O nuni tie nani mi fantanlanma yeni, o ciibi mu badifogilimu boncianla. O yeli diani ki taabi o, oba kuli n ki bani yaa yeli kali wani oba. 13O yie mi soama n yayadi yaa tiayiekaagu po. O yeli tie U Tienu Maama. 14Tanpoli toagola den ŋua o ki jagi i tanpieni, ki laa yaa len tiadi n pieni ki ŋani cain. 15Yaa jugisiega n mani, den ñani o ñoabu nni wan baa pua i nibuoli leni yaaga. O muubi ti kudi badigbiamu ki baa gobidi ki kpaa ba. O baa ŋmaa duven ŋanbikaanu nni yu n tie U Tienu U Paaciamu Kuli Daano pabiencianli nni. 16O yeli yaali n tie na diani ki taabi o kpalibu leni o panli kuli po: Bi badiba Bado Leni bi diediba Diedo. 17N go den laa maleki ke o se u yienu nni ki kpaani ki yedi yaa bonyugiditi n yugi tanpoli kuli: «Yin taani ki cua mani U Tienu jecianma po, 18ki je bi badiba gbanandi, bi toatieba yudanba gbanandi, bi paatieba gbanandi, i taami leni bi tandanba gbanandi, bi niba kuli gbanandi, i yonbi leni yaaba n die bi yula, taliginba leni bi paatieba kuli yaadi.” 19N go den laa ki fuayanga leni ŋanduna badiba leni bi toagola, ke bikuli taani ki baa tuogi bu toabu leni yua n jagi o tanpieno leni o toagola yeni. 20O den cuo ki fuayanga, wani leni o sawalipua-faadaano, yua n den tiendi mi bancianma o nintuali ki boandi yaaba n ga ki fuayanga maalima ki go gbaani ki kpiagi o nannanli. O den luni bani bonba lie kuli ke bi fo ku fantanbuogu nni, li cidibili n co naani. 21Wani, yua n jagi o taamo yeni, den ku bi toagola ya n sieni leni yaa jugisiega n ñani o ñoabu nni, ke ti bonyugiditi kuli dini bi gbanandi ki guo.

will be added

X\