DOAGIDIMA 18

1Lani yaa puoli n den laa malekitoa ke o ñani tanpoli po ki ji. O den pia li bali boncianla, o kpiagidi mo den yendi ki tinga. 2O den kpaani leni u nialiciamu: «U baa, u baa, u dociamu Babilona baa. U tua mu cicibiadimu yekaanu, Muni i bilisinba buoli kuli yekaanu, Leni yaa bonyugiditi n joagini Ki gundi mo n jiidi naankani. 3U tua yeni Kelima i nibuoli kuli den ñuni Yaa duven n tie U pabienli conconma ki gaadi. Ki tinga badiba den ŋua u Ki conbi leni u, Ki tinga kpenda mo den tua piada Kelima u yeŋanbua-kandikaama po.” 4N go den gbadi nialito ke u maadi tanpoli po ki yedi: «Yinba n niba, yin ña mani u niinni, Ke yin da taani leni u u tuonbiadi nni, Ke yin da ti taani leni u falabiado nni. 5Kelima u tuonbiadi dogini Ki pundi hali tanpoli po, U Tienu mo tiadi Wun tieni yaa biadima kuli. 6Guani u nani wun den tieni yi maama, Ki pa u taalima lie wun den tieni yaala po. Wun den tieni duven yeni Yaa tadiñokaaga nni, Tieni mani upo yeni taalima lie. 7Wun den kpiagidi u yuli Ki kuani u yama mi yemanma nni Ke li pendi ki pundi yaa bianu, Pa u mani mi funfunma leni li paboanli Ki pundi laa bianu. Kelima u yedi u pali nni: ‹N ka u bali kalikaanu po Ki tie pobado, mii tie kpepuoli ka. N kan le kuuma paboanli.› 8Kelima lankuli yaa po yaa falabiadi n tie na baa baa upo dayenli: Mi kuuma, li paboanli leni mi konbiadima. Bi baa buoni u leni mi fantama, kelima U Tienu, yua n jia leni u ti buudi ki cuo u, pia u paalu. 9Ki tinga badiba yaaba n den ŋua u ki conbi leni u ki taani leni u, ki puni bi yula wun den ye yaa yemanma nni hali ke li pendi, bi yaa laa u buonma muñii, bi baa buudi ki mua upo i kumoe. 10Ti jawaandi baa cuo ba kelima u funfunma po, ban piadi ki sedi foagima ki tiani: ‹Fala, fala, fini u dociamu, Fini Babilona, Yaa dogu n den pia u paaciamu. A buudi baa apo yenma Ki yogunjenjenga nni.› 11Ki tinga kpenda pala baa boandi, bi baa buudi upo kelima oba kuli ki go da ban caa foagima ki ban kpendinni yaa tiadi, 12yaadi n tie wula leni ŋanjilifa, leni yaa tanbila n pia mayuli boncianla leni yaa lanbima yaa dunga pa boncianla, leni len yaa caba, leni yaa caba n moani leni ya n yi sua leni ya n moani colicoli, leni yaa daadi n pia u nuulimanu buoli kuli, leni yaa tiabuoli n tagi leni a luonñina, leni yaa tiabuoli n tagi leni yaa daadi n ŋani boncianla, leni yaa tiadi n tagi leni ti kumoandi leni ti kuboandi leni yaa tanpiena buolu n ŋani boncianla, 13leni sinamomi dapaga, leni yaa tisinma yaa nuulu n mani, leni tulale, leni mili, leni a dugibila, leni duven leni mi kpama, leni mi yonŋanma, leni ŋalikama leni i ne leni i pe, leni i taami leni ti toateliti leni i yonbi leni bi naani. 14Ki tinga kpenda go baa yedi laa dogu: ‹A nuni n den moani yaa bonluonkaala po kuli foagidi leni a. Ŋan den kpie yaa kpama nni ki pia yaa kpiagidi kuli pendi, a kan go le la hali abada.› 15Yaa kpenda n den baa mi piama u dociamu yeni niinni baa piadi ki sedi foagima kelima u funfunma jawaandi po. Bi pala baa boandi ban buudi 16ki yedi: ‹Ŋain, o falaciamo baa u dociamu, Yaa dogu n den laa len tiadi, Ki go laa ti tiamoandi Leni yaadi n moani colicoli, Ki bobi wula leni yaa tanbila N pia mayuli boncianla Ki ñuliti ki pelini Leni yaa lanbima yaa dunga n pa. Laa ŋalimanciamo kuli Bodi yenma ki yogunjenjenga nni.› 17Ti ñinbiaciandi danba leni yaaba n kua ti niinni, leni ti tuonsoanba, leni yaaba n tuuni bi tuonli mi ñincianma nni kuli den piadi ki sedi foagima, 18ki laa u dogu yeni buonma muñii ki tiani: ‹U laa dogu n den naani leni u naa dociamu?› 19Bi den taa mi tama ki wuli bi yula po ki mua i kumoe ki tangi: ‹Fala, fala baa u dociamu, yu yaa piacianma po n den teni ke yaaba n pia ti ñinbiaciandi mi ñincianma nni kuli tua piada. U bodi yenma yogunjenjenga nni nilo ki go ye u niinni.› 20Tanpoli, mangi a pali u bodima po. Yinba bi nigagidiŋanba, Bi tondiba leni bi sawalipuaba kuli Mo n mangi yi pala. Kelima U Tienu tu yipo li panli Ki jia u ti buudi.” 21Lani yaa maleki n pia u paalu boncianla den yua yaa tancianli n naani leni li naacianli, ki luni li mi ñincianma nni ki yedi: «Yene ke bi baa pieni Ki lu u dociamu Babilona, Ke bi kan go le u hali abada. 22Fini Babilona, Bi kan go gbadi a niinni Bi kogidipuaba leni ti baantiadi, Leni yaaba n piebi mu yelimu, Leni yaaba n piebi kakacinba Yaa niali hali abada. Bi kan go le tuonbanmaba kuli daano A niinni hali abada. Bi kan go gbadi naali moe A niinni hali abada. 23Ki fidisanga yenma Kan go yendi a niinni hali abada. Bi kan go gbadi li pocaan-pamanli Niali a niinni hali abada. Kelima a kpenda den tie Bi nicianba ki tinga nni, A den boandi i nibuoli kuli Leni a tanbipuali. 24Fini Babilona niinni ke bi den laa bi sawalipuaba, bi nigagidiŋanba leni ban den kodi yaaba ki tinga nni kuli yaa soama.”

will be added

X\