DOAGIDIMA 17

1Lani yaa maleki-leleediba n den kubi tadibuomu lele yeni siiga nni yendo den cua n kani ki maadi leni nni ki yedi: «Cua na, n baa waani a ban baa jia ti buudi leni li poconconcianli yaali n ka mi ñincianma po ki cuo li yaa cuonu. 2Ki tinga nni badiba den ŋua o ki conbi leni lini, ki tinga nni yaaba mo ñuni o yaa duven n tie o conconma ki gaadi.” 3O den taa nni nani ti dangidi yeni ki gedini nni mi fanpienma po. N den laa o pua ke o jagi yaa fuayanga n moani, ke yaa yela n sugidi U Tienu taabi ki kaani kuli. Ki den pia yula lele leni yina piiga. 4O pua yeni den yie ti tiamoandi leni yaadi n moani colicoli, ki go bobi wula leni yaa tanbila n pia mayuli boncianla leni yaa lanbima yaa dunga pa boncianla. O den muubi wula tadiñokaaga ke ki gbie leni o conconma cagindi leni mi joagindi kuli. 5O yutunli po den pia yaa yeli n tie bondoaginkaala: "U dociamu Babilona, a poconcona leni ki tinga cagindi kuli yaa naa." 6N den laa ke o pua yeni ñuni bi nigagidiŋanba soama leni Jesu siedinba yaa soama hali ki gaadi. Min den laa o yeni, li den paki nni boncianla. 7Maleki den yedi nni: «Be yaa po ke li paki a? N baa doagidi apo li bondoaginkaala, o pua leni wan jagi yaa fuayanga ke ki pia yula lele leni yina piiga yeni. 8Ŋan laa yaa fuayanga yeni den kpa ye, waa go ye moala. O baa do ki ña u kulu nni, ki gedi mi bodima nni. Ki tinga nni yaaba siiga yaaba yaa yela n kaa diani li miali tili nni hali ŋanduna tagima yogunu, bi yaa laa ki fuayanga yua n den kpa ye, kaa go ye moala, ki go baa cua ki yaa ye yeni, li baa paki ba. 9Line bua o nilo n kpaagi lipo leni mi yanfuoma. A yuleleeda yeni tie o pua yeni n ka yaa joaleleeda po. 10A go tie badiba lele. Bi siiga nni bonba muu den pendi, yendo ye moala, yua n sieni daa cua. O yaa cua o baa tieni u yogunu waamu bebe. 11Yaa fuayanga n den kpa ye kaa go ye moala yeni tie o badiniilo, ki moko tie bi badi leleediba yeni siiga yendo, ki caa mi bodima nni. 12Ŋan laa yina piiga ya yeni tie badiba piiga yaaba n daa ga bi diema, ama ki fuayanga yaa dini li bali yaa yogunu, bi mo baa taani leni o ki je li bali ki tua badiba u yogunu waamu bebe po. 13Bikuli baa pia jagiyenli, ki pa ki fuayanga bi paalu leni bi bali. 14Bi baa tuogi bu toabu leni ki Pebiga, ama ki Pebiga baa paadi ba kelima o tie bi diediba Diedo leni bi badiba Bado. Wan den yini ki gandi yaaba, yaaba n tie o nidugikaaba, baa taani leni o ki moko n paadi ba.” 15Maleki yeni go den yedi nni: «Ŋan laa yaa ñima ke mi yaba yeni, li poconconli n ka yaama yaa po yeni, mi tie i nibuoli leni a nigola leni mi diema boncianla, leni i mabuoli. 16Ŋan laa yina piiga leni ki fuayanga yaaga yeni baa nani li poconconli, ki koadi o piama kuli, ki ŋa o mubili. Bi go baa je o gbanandi, ki buoni o. 17Kelima U Tienu puni ba yaa yantiayenli ki baa tieni o yanjagili, ki pa ki fuayanga bi bali hali U Tienu maama n tieni ki dudi. 18Ŋan laa yaa pua yeni tie yaa dociamu n die ki tinga badiba kuli.”

will be added

X\