DOAGIDIMA 16

1N den gbadi u nialiciamu ke u maadi U Tienu diegu nni ki yedi bi maleki-leleediba: «Gedi mani ki wuli ki tinga nni U Tienu pabienli cuonu yu n ye tadibuomu lele nni.” 2O maleki-kpialo den gedi ki wuli yaala n ye o tadibuoga nni ki tinga nni, ke yaa sinala n bia ki koani boncianla cuo yaa niba n pia ki fuayanga maalima ki gbaani ki kpiagidi o nannanli. 3O maleki-lielo den wuli yaala n ye o tadibuoga nni mi ñincianma po, ke mi lebidi ki tua soama yaama n tie nani mi tinkpisoama yeni, ke yaala n fo ki ye mi ñincianma nni kuli kpe. 4O maleki-taalo den wuli yaala n ye o tadibuoga nni i kpeni leni a ñinbuna po, ke lani mo lebidi ki tua soama. 5N den gbadi ke yaa maleki n die mi ñima kuli yedi: «Fini yua n ye moala, Ki den kpa ye mo, Yua n gagidi ki ŋani, A tiegi leni ŋan jia Leni bi niba yaa buudi. 6A teni ke bi ñuni ban den wuli yaa nigagidiŋanba leni yaa sawalipuaba kuli soama. Bi ŋani yene.” 7N go den gbadi ke u nialu ñani li padibinbinli kani ki yedi: «Yeni de, fini o Diedo U Tienu, U Paaciamu Kuli Daano, A bujiali tie moamoani ki go tiegi.” 8O maleki-naalo den wuli yaala n ye o tadibuoga nni u yienu po ke u baa u paalu ki fulini bi niba leni u fantama. 9Ku tontonbiadigu den fulini ba ke bi sugidi U Tienu yeli, wani yua n die laa falabiadi yeni. Baa den lebidi bi yama ki kpiagi U Tienu. 10O maleki-muulo den wuli yaala n ye o tadibuoga nni ki fuayanga bali kalikaanu po ke o diema kuli biigi. Bi niba den ŋmani bi landi kelima bi funfunma po, 11ki sugidi tanpoli U Tienu kelima bi funfunma leni bi sinala po. Ama baa den lebidi bi yama bi tuonbiada po. 12O maleki-luobilo den wuli yaala n ye o tadibuoga nni u kpenciamu Yufilata po ke u ñuudi, ki baa pigidi u sanu yaa diema n ye hali puoli po yaa badiba n baa tagi naankani. 13N den laa cicibiadimu taa, yaamu n tie nani a loanda yeni, ke mu ñani o bonfuodibiado ñoabu nni leni ki fuayanga ñoabu nni leni o sawalipua-faadaano yaa ñoabu nni. 14Mu tie yaa cicibiadimu n tiendi yaa bancianma n tie mi maalima. Mu caa ki tinga kuli badiba kani, ki baa taani ba bu toabu po U Tienu U Paaciamu Kuli Daano dacianli daali. 15O Diedo yedi: «Diidi, n baa cua ki ludi yi nani li conconli yeni. Li pamanli baa ye leni yua n gu ki kubi o tiayiekaadi ke wan da cuoni mubili ban le o fe.” 16Mu cicibiadimu yeni den taani ŋanduna badiba yeni Ebilu maama n yi yaa kaanu Amagedo po. 17O maleki-leleelo den wuli yaala n ye o tadibuoga nni mi fawaama nni. U Tienu diegu nni, u nialiciamu den maadi u bali kalikaanu kani ki yedi: «Li tieni ki dudi n yeni.” 18Mi tañigima leni i niali leni i tatantani leni mi tindigibicianma den tieni. Hali bi niba n cili ki ye ŋanduna nni ki taa ki pundi hali moala, laa tindigibima buolu daa tieni. 19U dociamu tinga den yagidi kaani taa. I nilanbuoli dogi mo den baa ki mumudi. U Tienu den tiadi u dociamu Babilona yeni po, ki baa teni wun ño yaa duven n ye o pabiencianli tadiñokaaga nni. 20A kpendega kuli den bodi, baa go den laa a juana mo. 21A tatanciama, ya n den kpiagi hali boncianla mo den ñani tanpoli ki baa bi niba po. Bi niba den sugi U Tienu kelima a tatana yeni falabiado po, kelima laa falabiado den bia ke li kandi.

will be added

X\