DOAGIDIMA 11

1Bi den teni nni yaa kankagili n pa nani u gbiamu yeni ki tie bonbiigikaala, ki yedi nni: «Gedi ki biigi U Tienu diegu leni li padibinbinli, ki coadi yaaba n ye likani ki kpiagidi U Tienu. 2Ŋan cedi ki da biigi o dieli luolu, kelima bi ŋa u bi nilanba po yo. Bi baa ŋmaadi ki biidi o dogagidiŋamu hali piinaa n ŋmaali lie. 3N baa pa n siediliediba u paalu ban yaa pua sawali hali tudili n kobilie n dana piiluoba. Bi baa yie li paboanli tiadi.” 4Bi jaba yeni tie olifie tiliedi leni i fidisantuankaanliedi, yi n se ki tinga Diedo kani. 5O nilo yaa bua ki tieni ba yaala n bia, mi fantama yeni baa ña bi ñoana nni ki bolini bi yibalinba. Tiladi yua n bua ki tieni ba yaala n bia baa kpe yeni. 6Bi pia u paalu ki baa luoni tanpoli ke ki taaga n da mi ban baa pua sawali yaa yogunu. Bi go pia u paalu ki baa teni i kpeni ñima n lebidi ki tua soama, ki go teni o falabiado buoli kuli n baa ki tinga nni ban bua yaa yogunu kuli. 7Bi yaa tieni bi siedi ki gbeni, ki fuayanga yua n baa ña u kulu nni baa tuogi leni baa ki paadi ba ki kpa ba, 8ki ŋa ban yaa bili u dogu fanma nni, ban pua mi kpanjama ki yini yaa dogu Sodoma leni Ejipiti, lankane ke bi den joani bi Diedo li dapoanpoanli po ki ku o. 9I nibuoli leni i mabuoli leni mi diema kuli nni, bi niba baa diidi bi kpiema hali dana taa leni boagidima, ki yie ke bi kan piini ba. 10Ki tinga nni yaaba kuli pala baa mangi boncianla kelima bi kuuma po. Bi baa tieni i badi, ki mangi bi pala ki soani biyaba po bu paabu, kelima bi sawalipua-liediba yeni den wangi ki tinga nni yaaba o falabiado. 11Dana taa leni boagidima yeni n den pendi, li miali fuoma den ñani U Tienu kani ki kua bi niinni ke bi fii ki sedi. Lanwani ti jawaanciandi den cuo yaaba n nua ba. 12Bi sawalipua-liediba yeni den gbadi ke u nialu kpaani tanpoli po ki yedi ba: «Do mani na.” Bi den kua ku tawaligu nni ki doni tanpoli po ke bi yibalinba nua. 13Lanyogunu liga mi tindigibicianma den tieni. U dogu yeni kaanpiiga kuli, kaanyendu den baa ki mumudi. Niba tuda lele mo den kpe kelima mi tindigibima yeni po, ke ti jawaanciandi den cuo yaa niba n sieni kuli ke bi kpiagi U Tienu yua n ye tanpoli po ki die. 14O falalielo pendi, o falataalo baa cua ke li kan waagi. 15O maleki-leleelo den piebi kakaci. I nialiciami den kpaani tanpoli po ki yedi: «Moala ŋanduna diema tua ti Diedo Leni wani Gandi Yua yaa yaama O baa die hali yaa yogunu kuli.” 16Bi piiliedi n nikpenaadiba yaaba n ka bi bali kalikaani po U Tienu nintuali den labini ki kpiagi o, 17ki yedi: «Ti Diedo U Tienu, U Paaciamu Kuli Daano, Fini yua n ye moala, Ki den kpa ye, Ti tuondi a ke a taa A paaciamu ki diedi. 18I nibuoli bieni bi pala, A pabienli cuonu yogunu pundi. Ŋan baa jia ti buudi Leni bi tinkpiba yaa yogunu pundi, Ŋan baa pa a naacenba Bi panpaani yaa yogunu pundi, Bani a sawalipuaba Leni bi nigagidiŋanba Leni yaaba n fangi a yeli, Taliginba leni bi paatieba kuli. Ŋan baa bolini yaaba n den bolini Ki tinga moko yaa yogunu pundi.” 19Bi den luodi U Tienu diegu tanpoli po, ke ku ŋantaadikpaku doagidi lienni. Mi tañigima leni i niali leni i tatantani leni mi tindigibima den tiendi, ke a tatana baa boncianla.

will be added

X\