DOAGIDIMA 1

1Line n tie Jesu Kilisiti doagidima, U Tienu n den teni o yaama, ke wan waani o naacenba yaa bonla n baa ti tieni tiladi ke li kan go waagi. Wani Jesu n den soani o maleki o naacemo Jan kani, ki teni ke o bandi mi doagidima yeni. 2Jan tieni siedi ke wan den laa yaala kuli tie U Tienu maama leni Jesu Kilisiti yaa siedi. 3Li pamanli ye leni yua n cogi leni yaaba n cengi sawali maama ki kubi yaama n diani mi niinni kuli. Kelima li yogunu ku. 4Mini Jan n diani li naa tili Kilisiti n yini yaaba nitaanleleeda ya n ye Asi diema nni po. U Tienu yua n den kpa ye, ki ye moala, ki go baa ti cua, leni o fuoma yaaba lele yaaba n ye u bali kalikaanu nintuali, 5leni Jesu Kilisiti yua n tie o siedi-dugika leni o nikpialo yua n kpa fii bi tinkpiba siiga, leni ŋanduna badiba kuli bado, n pa yi li ŋanbili leni mi yanduanma! Wani yua n bua ti ki den faabi ti leni ti tuonbiadi kelima o soama yaa po, 6ki go teni ke ti tua kopadicianba diema o Baa U Tienu po, n baa ti kpiagidi leni u paaciamu hali yaa yogunu kuli. Amina! 7Diidi ki le mani, O kpendi ti tawadi nni, Nunbu kuli baa le o, Baa yaaba n den muu o. Ŋanduna nibuoli kuli Baa buudi kelima opo. Yeni n yeni, Amina! 8O Diedo U Tienu U Paaciamu Kuli Daano, yua n den kpa ye, ki ye moala ki go baa ti cua, wani n yedi: «N tie Alifa leni Omega, lani n tie mi cilima leni mi juodima.” 9Mini Jan, yi kpiilo, yua n taa leni yi o falaciamo leni U Tienu diema, leni li juunli nni Jesu nni, bi den gedini nni Patimosa kpendegili kelima U Tienu Maama leni Jesu yaa siedi po. 10U Tienu Fuoma den cuo nni o Diedo daali. N den gbadi u nialiciamu n puoli, ke u tie nani bi piebi kakaci yeni. 11U den tua: «Ŋan baa le yaala, ŋan diani la li tili nni ki soani Kilisiti n yini yaaba nitaanleleeda ya n ye Efesa, Similina, Peligama, Tiatila, Salida, Filadelifi leni Layodise dogi nni kuli po.” 12N den jigidi ki baa le yua n maadi leni nni. Min den jigidi yaa yogunu n den laa wula fidisantuankaani lele. 13Yua n naani leni o nisaalo den ye i fidisantuankaani yeni siiga. O den laa liadicianli ke li jiidi hali o taafaadi, ki ñaagi o benli wula ñagidu. 14O yuli leni o yudi den pieni paipai nani ti kunkundi yeni. O nuni den tie nani u mupienu yeni. 15O taana den ñuliti nani ban tongi yaa kumoandi ki buaga nni ke ti moandi yeni. O nialu mo den tie nani mi ñincianma yaa fuugu yeni. 16O den muubi ŋmabila lele o jienu. Jugisieñoaliedi, yaaga n mani den ña o ñoabu nni. O nunga den ñuliti nani u yienu n yen kpadi u yensiinu maama yeni. 17Min den laa o yaa yogunu, n den baa o taana kani nani n kpe yeni. O den maani npo o jienu ki yedi: «Ŋan da jie liba. Mini n tie o kpialo leni o juodika, 18yua n ye ki fo. N den kpe, ama diidi ki le, n go fo ki baa ye hali yaa yogunu kuli. N kubi mi kuuma leni bi tinkpiba yekaanu sendabila. 19Lanwani, ŋan diani ŋan laa yaala, yaala n ye moala leni yaala n baa ti yuandi ki cua. 20Ŋan laa ke n muubi yaa ŋmabileleeda n jienu nni yeni, leni wula fidisantuankaani lele yeni tie line: A ŋmabileleeda tie Kilisiti n yini yaaba nitaanleleeda yaa malekinba, fidisantuankaani lele yeni mo tie Kilisiti n yini yaaba nitaana lele yeni.”

will be added

X\