FILEMO 1

1Mini Polo yua n tie kpaadili kelima Jesu Kilisiti po, leni ti kpiilo Timote, n diani li tili fini Filemo ti buado leni ti tuonsoanlielo po, 2leni ti kpiilo Apiya, leni Alikipa ti minteelilieli o Diedo toabu nni leni Kilisiti n yini yaaba, yaaba n taagi fini Filemo diegu nni kuli po. 3Ti Baa U Tienu leni o Diedo Jesu Kilisiti n pa yi li ŋanbili leni mi yanduanma. 4N tiadi apo yogunu kuli n jaandi nni ki tuondi n Tienu 5kelima bi wangi nni ŋan pia yaa dandanli o Diedo Jesu po leni ŋan pia yaa buama bi nigagidiŋanba po. 6N miadi U Tienu ke ŋan pia yaa taanyenma leni ti kelima li dandanli yaa po, n yaa pia mayuli ki teni ŋan bandi tin pia yaa sela kelima tin ye leni Kilisiti yeni po. 7N kpiilo, a buama yeni mangi n pali ki go baagi nni boncianla kelima a duandi bi nigagidiŋanba yama. 8Lanwani, baa ke n pia u sanu kelima Kilisiti po ki puogi a yaala n pundi, 9yaala n mani npo ki cie tie ki mia ŋa bu miabu kelima mi buama yaa po. Mini Polo, yua n tie jakpelo ki go tie kpaadili moala kelima Jesu Kilisiti po, 10n mia ŋa bu miabu n biga Onesima po, min mali yua ti kpaadi nni. 11Waa den kpa pia apo fuoma, ama moala o pia ma apo, ki go pia ma mini mo yaa po. 12N soani o wan goa a kani, o tie nani n boagidi mini nba yeni ki soani a kani. 13N den bua wan bi yaa ye n kani ki ga a kaanu ki yaa todi nni min ye ti kpaadi nni kelima o Laabaaliŋamo po yaa yogunu. 14Die mii den bua ki tieni liba kali min kpa buali a ki bandi ŋan jagi yaala, ke a ŋanma n da tie nani u paalu yeni ka, ama lan yaa tie a yama po. 15Daalinba o den paadi leni a u yogunu waamu ke ŋan goa ki ga o wan yaa ye leni a hali yaa yogunu kuli. 16Moala a kan go yaa nua o ke o tie yonbo ka, ama ke o di cie yonbo. O tie a kpibuado. O tie yeni mini yaa po, ki baa tie yeni fini yaa po ki cie kelima ti gbanandi nni leni o Diedo nni. 17Lanwani a yaa nua ke n tie a danli, ŋan ga o nani ŋan bi baa ga mini maama. 18Wan bii apo yaala, leni wan pia apo yaa panli, ŋan coadi la ke li tie n yaa panli. 19Mini Polo n diani yaa maama n tie na leni n nuceli, mini n baa pa ŋa la. N kan maadi fini aba n kubi npo yaa panli, lani n tie ke a pia li miali kelima n yaa po. 20Lanwani n kpiilo, tieni npo laa ŋanbili kelima o Diedo po. Duani n yama Kilisiti nni. 21Min diani lankuli yeni, n dugi apo ke a baa tuo ki tieni min yedi yaala, ki go bani ke a baa tieni baa ki cie min yedi yaala. 22Ŋan go ŋanbi npo li candieli mo, kelima n sugini ke U Tienu baa guani nni yikani kelima yi jaandi po. 23Epafasa, mini leni yua n taa ki ye li kpaadidieli nni kelima Jesu Kilisiti yaa po, fuondi a. 24N tuonsoanlieba Maka, Alisitaka, Demasa leni Luka moko fuondi a. 25O Diedo Jesu Kilisiti yaa ŋanbili n yaa ye leni yi.

will be added

X\