MATIYU 28

1Mi fuodima daali n den pendi, a danleleeda cilima daali, ku tiŋaapanpangu Magidala yaa Maliyama leni Maliyama toa den gedi ki baan le li kuli. 2Lanyogunu ki tinga den digibi boncianla. O Diedo maleki den ñani tanpoli ki jiidi, ki cua ki bindi yaa tanpabigu n den piigi li kuli buliñoabu ki kali kupo. 3O kaani kuli den yieni nani mi tañigima yeni, o tiayiekaadi mo den pieni paipai. 4Ti jawaandi den cuo yaaba n ji li kuli ke bi digibi ki baa ki bibili nani bi tinkpiba yeni. 5Maleki yeni den yedi bi puoba: «Yinba wani n da jie mani, n bani ke yi lingi Jesu ban den joani yua li dapoanpoanli po. 6Waa go ye ne, kelima o fii bi tinkpiba siiga nani wan den yedi maama. Cua mani ki le wan den dua naankani, 7ki gedi mani tontoni ki ban waani o ŋoadikaaba ke o fii bi tinkpiba siiga. O ga yi liiga ki caa Galile. Yi baa le o lanpo. N waani yi.” 8Baa ke ti jawaandi den pia bi puoba yeni, bi pala den mani boncianla, ke bi jaligi ki ñani li kuli kani ki sani ki baan pa o ŋoadikaaba o laabaalo. 9Ban den caa yaa yogunu, Jesu den tuogi ba ki yedi: «N faandi yi.” Bi den nagini ki gbaani o nintuali ki cuo o taana, ki kpiagi o. 10Jesu den yedi ba: «Yin da jie mani, gedi mani ki ban waani n kpiiba ke ban gedi Galile, bi baan le nni lanpo.” 11Bi puoba yeni n den ye u sanu nni yaa yogunu, yaaba n den ji li kuli siiga bi tianba den kua u dogu nni ki ban togidi bi kopadicianba yudanba yaala n tieni kuli. 12Bi yudanba den taani leni bi nikpeliba ki juogi, ki teni a minteela i ligi boncianla, 13ki yedi ba: «Yin yedi mani ke o ŋoadikaaba den cua ku ñiagu ki suni o ke yi goa. 14Gufeneeli yaa bandi, ti baa duani o yama ki teni ke liba kan tieni yi.” 15A minteela den ga i ligi ki ban tieni nani ban waani ba maama. Laa faama den yadi Jufinba siiga ki baa ye hali dinla. 16Jesu ŋoadikaaba, bi piiga n niyendiba yeni, den gedi Galile, Jesu n den waani ba yaa juali po. 17Ban den laa o, bi den labini ki kpiagi o. Ama bi tianba yama den lengidi ke baa daani li yaa tie wani. 18Jesu den nagini ki yedi ba: «U Tienu puni nni u paalu kuli tanpoli leni ki tinga nni kuli. 19Lanwani, yin gedi mani ki tieni i nibuoli nni kuli bi ŋoadikaaba, ki batisi ba Baa yeli nni, Bijua yeli nni leni U Tienu Fuoma Yua yeli nni, ki bangi ba ban yaa kubi min den yedi yi yaala kuli. 20N baa yaa ye leni yi yaa yogunu kuli, hali ŋanduna juodima.”

will be added

X\