MATIYU 25

1Lani yaa po tanpoli diema baa tie nani powandiana piiga yaaba den taa bi fidisanmu ki caa ki baan tuogi o pocaancalo. 2Bi siiga nni bonba muu den tie yanpiidanba, bi muu mo n yaa tie yanfodanba. 3Bi yanpiidanba n den taa bi fidisanmu, baa den taa kpama ki kubi. 4Ama bi yanfodanba wani den taa bi fidisanmu ki go kubi mi kpama mu sanbuomu nni. 5O pocaancalo n den waagi mi cuama, mi guama den cuo bikuli ke bi guani. 6Ku yagisiigu o nilo den kpaani ki yedi: ‹O pocaancalo kpendi na, gedi mani ki ban tuogi o.› 7Lane a powandiana yeni kuli den fundi ki ŋanbi bi fidisanmu. 8Bi yanpiidanba den yedi bi yanfodanba: ‹Pa ti mani yi kpama waamu, kelima ti fidisanmu bua ki gbindi.› 9Bi yanfodanba den goa ki yedi ba: ‹Li fidi ke mi kan dagidi tinba leni yinba kuli, gedi mani yaaba n kuadi po ki ban da yi yula po.› 10Ban den caa yaa yogunu ki baan da, o pocaancalo den pundi. Yaa powandiana n bogini den yegi leni o ki kua mi pocaajiema kani. Bu buliñoabu den luoni. 11Lan den pugini waamu, yaa powandiana n sieni den pundi ki yedi: ‹Canbaa, canbaa, luodi tipo.› 12Ama o den goa ki yedi ba: ‹N waani yi i moamoani, mii bani yi.› 13Lanwani Jesu den juodi ki yedi: ‹Lani yaa po yin yaa gu mani, kelima yii bani li daali, yii go bani li yogunu mo.› 14Li go baa tie nani yaa ja n den caa u dogu ki yini o naacenba ki guuni ba o piama. 15O den teni yendo talaninba muu, o lielo talaninba lie, o taalo mo talani yendo, ki ŋoadi yua kuli n baa fidi maama. Li yaa puoli o den fii ki gedi. 16Yaa naacemo n den ga talaninba muu den fii ki ban tieni u kpendu, ki baa talaninba muu ki pugini. 17Yua n den ga talaninba lie moko den tieni yeni, ki mo baa talaninba lie ki pugini. 18Yua mo n den ga talani yendo bebe yeni den gedi ki ban gbiidi ku buogu ki tinga nni ki wuoni o canbaa ligi. 19Lan den waagi boncianla, bi naacenba yeni canbaa den ti kpeni ki yini ba, ban waani o ban kubi opo yaa ligi maama fuuli. 20Yua n den ga talaninba muu yeni den cua leni wan den baa yaa talanmuudiba ki pugini yeni ki yedi: ‹Canbaa, a den teni nni talaninba muu, diidi, n go baa bi muu ki pugini.› 21O canbaa den yedi o: ‹Li ŋani, n naacendugika, a teni ke n dugi apo li bonwaala po, n baa teni ŋan diedi boncianla. Cua ki taani ki mangi a pali leni nni.› 22Yua n den ga talaninba lie den cua ki yedi: ‹Canbaa, a den teni nni talaninba lie, diidi n go baa bilie ki pugini.› 23O canbaa den yedi o: ‹Li ŋani, n naacendugika, a teni ke n dugi apo li bonwaala po, n baa teni ŋan diedi boncianla. Cua ki taani ki mangi a pali leni nni.› 24Yua n den ga talani yendo bebe mo den yuandi ki cua ki yedi: ‹Canbaa, n den bani ke a pia ki mabinga, ki yendi ŋan kaa buli naani, ki wuo ŋan kaa lendi naani. 25Lane ke ti jawaandi den cuo nni, ke n gedi ki ban wuoni a ligi ki tinga nni. Ga ŋan die yaala.› 26O canbaa den goa ki yedi o: ‹O naacenbiado leni o kpadijedaano na, a den bani ke n yendi min kaa buli naani, ki wuo min kaa lendi naani, 27li den baa ŋani ŋan bili n ligi ku ligidiegu nni, lani, n kpenma yogunu, n bi baa ga min die yi leni ti ñuadi. 28Ga mani o kani o talani yendo yeni, ki teni yua n pia talaninba piiga.› 29Kelima bi baa pa ki pugini yua n pia kuli o piama n yaa yaba. Ama yua kaa pia wani, bi baa ga o kani baa wan pia yaala. 30Lu mani yaa naacemo n tie fanma yeni niinpo li biigili nni, a bubula leni mi ñincegima n baa ye naankani. 31O Ja Bijua yaa cua o kpiagidi nni yaa yogunu, ki yegi leni o malekinba kuli, o baa kali o bali kalikaanu yu n pia ti kpiagidi po. 32I nibuoli kuli baa taani o nintuali. O baa paadi bine leni biyaba nani o yankpaalo n paadi i pe leni i ŋuabi maama, 33ki sieni i pe o jienu, i ŋuabi mo o ganu. 34Lani, o bado baa yedi yaaba n ye o jienu: ‹Cua mani na, yinba n Baa n seligi yaaba, ga mani wan den ŋanbi yipo yaa diema hali ŋanduna cilima. 35Kelima mi koma den cuo nni ke yi puni nni ke n dini, u ñunñuunu den cuo nni ke yi puni nni ke n ñuni, n den tie caano ke yi ga n cangu, 36n den ye mubili ke yi yieni nni, n den yia ke yi cua ki laa nni, n den ye li kpaadidieli nni ke yi cua ki fuondi nni.› 37Bi niteginkaaba baa goa ki yedi o: ‹Canbaa, ti den laa ŋa be yogune ke mi koma pia ŋa ke ti puni a ke a dini? U ñunñuunu den pia ŋa be yogune ke ti puni a ke a ñuni? 38Ti den laa ŋa be yogune ke a tie caano ke ti ga a cangu? A den ye mubili be yogune ke ti yieni a? 39Ti den laa ŋa be yogune ke a yia, bi ke a ye li kpaadidieli nni, ke ti cua ki fuondi a?› 40Lani, o bado baa goa ki yedi ba: ‹N waani yi i moamoani, yaa yogunu ke yi den tieni la n kpiiba na siiga baa yua yaa kpiagidi n wa ki cie po, yi den tieni la n yaa po yo.› 41Li yaa puoli o baa yedi yaaba n ye o ganu: ‹Fuadi mani n kani, yinba ti solindi yaaba, gedi mani yaa fantanbuogu n ki pia gbindima po, ban den gbiidi yaagu ku tuotabigu yudaano leni o yaa malekinba yaa po. 42Kelima mi koma den cuo nni ke yii puni nni ke n dini, u ñunñuunu den cuo nni ke yii puni nni ke n ñuni, 43n den tie caano ke yii ga n cangu, n den ye mubili ke yii yieni nni, n den yia ki go den ye li kpaadidieli nni ke yii cua ki laa nni.› 44Bani moko baa goa ki yedi: ‹Canbaa, ti den laa ŋa be yogune ke mi koma pia ŋa, bi ke u ñunñuunu pia ŋa, bi ke a tie caano, bi ke a ye mubili, bi ke a yia, bi ke a ye li kpaadidieli nni, ke tii cua ki todi a?› 45O baa goa ki yedi ba: ‹N waani yi i moamoani, yaa yogunu ke yii den todi yaaba n tie na siiga baa yua yaa kpiagidi n wa ki cie, yii den todi mine.› 46Bi baa gedi yaa fala n ki pia juodima kani, ama bi niteginkaaba baa gedi yaa miali n kan gbeni yaa kane.”

will be added

X\