MATIYU 23

1Li yaa puoli Jesu den maadi leni ku niligu leni o ŋoadikaaba ki yedi: 2«Li balimaama bangikaaba leni Falisieninba pia li bali ki bangi Musa n den soagini yaa balimaama. 3Lanwani yin yaa tuodi ki tiendi ban yedi yi yaala kuli. Ama yin da tuuni ki togidi bi bontienkaala, kelima bi maadi ki naa tiendi. 4Bi luo a tugikpiaga ki tungi bi niba ki naa bua ki sii baa leni bi nubili. 5Bi tiendi bi bontienkaala kuli ke bi niba n le. Yeni yaa po yo ke bi yabindi bi bonyilikaala, ki go foagidi bi liadicuadi. 6Bi yaa gedi mi jecianma kani bi lingi ki kali yaa kaani n gagidi, ki go bua ki yaa ka i niciankali-kaani li balimaama bangima diena nni. 7Bi bua bi niba n yaa fuondi ki kpiagidi ba mu daamu nni, ki go yaa yi baa ‹Canbaa.› 8Ama yinba, yin da cedi ban yaa yi yi: ‹Canbaa,› kelima yendo bebe n tie yi Canbaa, yikuli mo tie kpiiba leni yaba. 9Yin da yini oba ki tinga nni yi baa, kelima yendo bebe n tie yi Baa, wani yua n ye tanpoli. 10Yin da cedi ban yaa yi yi: ‹Canbaaciamo,› kelima yendo bebe n tie yi Canbaaciamo, lan tie U Tienu n Gandi Yua. 11Yi siiga nni yua n tugi li yuli baa tie yi naacemo. 12Yua n fiini o yuli kuli, U Tienu baa jiini o, yua n jiini o yuli mo kuli, U Tienu baa fiini o. 13Fala baa ye leni yi, yinba li balimaama bangikaaba leni Falisieninba pala lie danba, kelima yi luoni tanpoli diema kuama bi niba po. Yii kua yiba, yaaba n bua ki kua mo, yi kan cedi ban kua. [ 14Fala baa ye leni yi, yinba li balimaama bangikaaba leni Falisieninba pala lie danba, kelima yi fenli a kpepuona diena, ki nan jaandi i jaandifoagi ki kpali ke yi tie jajaandimoana. Li tie lani yaa po, yi yaa buudi cuonu baa bia ki cie.] 15Fala baa ye leni yi, yinba li balimaama bangikaaba leni Falisieninba pala lie danba, kelima yi duodi mi ñincianma ki gaandi ki tinga kuli nni ki bua ki ban baa baa niyendo wan tua yi ŋoadika. Ama o yaa tua yi ŋoadika yeni, yi yen teni wan tua ku fantanbuogu yua ki yaa di bia ki cie yi taalima lie. 16Fala baa ye leni yi, a gobidika-juama na, yinba yaaba n yedi: ‹Yua n poli leni U Tienu diegu, li kan cuo o, ama yua n poli leni U Tienu diegu nni yaa wula, li baa cuo o.› 17Bi yanluodanba leni a juama na, li leepo n cie liyali, wula yeni bi U Tienu diegu yaala n gagidi ki ŋanbi laa wula yo? 18Yi go yedi ke o nilo yaa poli leni li padibinbinli, li kan cuo o, ama yua n poli leni yaa padili n ye li padibinbinli po, li baa cuo o. 19Yinba, a juama na, li leepo n cie liyali, li padili yeni bi li padibinbinli yaali n gagidi ki ŋanbi li padile? 20Yua n poli leni padibinbinli poli leni lini, leni yaala n maa lipo kuli. 21Yua n poli leni U Tienu diegu poli leni lini, leni wani U Tienu yua n ye li niinni kuli. 22Yua n poli leni tanpoli, poli leni U Tienu bali kalikaanu leni wani U Tienu yua n ka upo kuli. 23Fala baa ye leni yinba li balimaama bangikaaba leni Falisieninba pala lie danba, kelima yi coadi yaa kpinfaadi n yi menti leni aneti leni kumini ki ñandi li dim, ama yi fali li balimaama nni yaala n pia mayuli ki cie, lani n tie ki yaa tiendi yaala n tiegi, ki yaa gba mi niñima, ki yaa go tie nidugikaaba mo. Lani n tie yin bi pundi ki yaa tiendi yaala, ki nan da cedi yaala n sieni mo. 24Yinba a gobidika-juama na, yi kaadi ki ñandi ki siiga, ki nan nali ku yuoyuogu. 25Fala baa ye leni yinba li balimaama bangikaaba leni Falisieninba pala lie danba, kelima yi yen ŋuudi ki tadiñokaaga leni ki taditialiga puoli po, ke mu tugu nni nan gbie leni yin fenli yaala yi bonbuaka-biadila po. 26Fini o Falisieni-juamo, kpa ŋanbi yaala n ye ki tadiñokaaga leni ki taditialiga tugu nni, lanwani mu puoli po moko baa ŋani. 27Fala baa ye leni yinba li balimaama bangikaaba leni Falisieninba pala lie danba, kelima yi tie nani ban pendi yaa kula ke a ŋani boncianla bi niba nuni po, ama ke a tugu nni nan gbie a tinkpikpaba leni joagindi buoli kuli. 28Yi moko tie yene, bi niba nuni po yi ŋani, ama yi pala nni gbie leni i boandi leni mi biadima. 29Fala baa ye leni yinba li balimaama bangikaaba leni Falisieninba pala lie danba, kelima yi maa bi sawalipuaba po yaa kula n ŋani, ki ŋanbidi bi niteginkaaba mo yaa kula, 30ki nan yedi: ‹Ti yaa den ye ti yaajanba n den ye yaa yogunu, ti kan den taani leni ba ki kpa bi sawalipuaba ki wuli bi soama.› 31Yi tiendi yi yula po siedi ke yi tie yaaba n den ku bi sawalipuaba. 32Lanwani, suagi mani ki dudi yi yaajanba n den cili ki tiendi yaala. 33Yinba, i we, u waalabi-buolu na, yi baa tieni lede ki sani ki faabi leni ku fantanbuogu cuonu? 34Li tie lani yaa po ke n tuuni yipo bi sawalipuaba, bi yanfodanba leni U Tienu Laabaaliŋamo bangikaaba. Yi baa kpa bine, ki joani bine a dapoanpoana po, ki pua bine i baliji li balimaama bangima diena nni, ki yaa ŋua ki wangi bine fala ban kua yaa dogu nni kuli, 35ke yaaba n ki den pia tagili soama yaama n den wuli ki tinga nni kuli, ki cili o niteginka Abela soama, ki pundi hali Belekia bijua Sakali yaa soama, yin den ku yua U Tienu diegu nni u kaangagidiŋamu leni li padibinbinli siiga yeni kuli baa jiidi yi yaa yula po. 36N kadi ki waani yi i moamoani ke lani kuli baa jiidi moala niba yula po. 37Jelusalema, Jelusalema, fini yua n ku bi sawalipuaba, ki lugidi U Tienu n tuuni a kani yaaba a tana ki kpaani ba, taalima ŋa yo ke n den bua ki gobidi ki taani a niba nani o kooñua n yen ŋoagini o koobila o fiabi nni maama, ama ŋa naa den bua. 38Lanwani bi baa a yi diegu diegbengu. 39N waani yinba Jelusalema yaaba, yi kan go le nni hali yin baa ti maadi n maama yaa yogunu ki yedi: ‹U Tienu n seligi yua n kpendi wani o Diedo yeli nni!› ”

will be added

X\