MATIYU 2

1Jesu den mali Betelema, Jude diema nni, Elodo n den ka ti gbandi po yaa yogunu. O madi puoli, yaa banda n diidi a ŋmabila den ñani hali puoli ki cua Jelusalema. 2Bi den buali: «Ban mali Jufinba bado yua moala na ye le? Ti laa ke o ŋmabiga pudi puoli ke ti cua ki baa kpiagi o.” 3O bado Elodo n den gbadi laa laabaalo, o yama den yagi, Jelusalema yaaba kuli moko yaa yama den yagi. 4O den taani bi kopadicianba badiba leni li balimaama bangikaaba yudanba, ki buali ba U Tienu n Gandi Yua n den baa maa naankani. 5Bi den goa ki yedi o: «Betelema dogu yu n ye Jude diema nni, nani o sawalipualo n den diani maama: 6‹Fini Betelema, yaa dogu n ye Juda nni, Ŋaa tie Juda dociami kuli siiga yaa dogu yaa jigidi n wa ki cie, Kelima o bado, yua n baa gobidi n niba Isalele yaaba, Baa ña fini yaa niinne.› ” 7Lane Elodo den yini a banda yeni ŋasiili nni ki buali ki bandi cain ban den laa ke ki ŋmabiga yeni pudi yaa yogunu. 8Li yaa puoli o den soani ba Betelema ki yedi: «Gedi mani ki ban buali ki bandi cain ki biga yeni laabaalo. Yi yaa laa o, yin teni min bandi, ke mini nba moko n gedi ki ban kpiagi o.” 9Ban den gbadi o bado n yedi ba yaala, bi den fii ki gedi. Ban den laa yaa ŋmabiga puoli po yeni den kua bi liiga hali ki ban pundi ki biga n ye yaa dieli yuli po ki sedi. 10Ban den laa ki ŋmabiga, bi pala den mangi hali boncianla. 11Bi den kua li dieli nni ki laa ki biga leni o naa Maliyama. Bi den gbaani ki kpiagi ki biga, ki loti bi ŋalimani boaga ki ñani ki puni o yaa paabu n tie na: wula, leni a dugibila leni mili. 12U Tienu den waani ba ti dangidi nni ke ban da guani Elodo kani. Lane bi den tagini santo ki kuni bi denpo. 13Ban den fii, o Diedo maleki den doagidi Josefi kani ti dangidi nni ki yedi o: «Fii ki taa ki biga leni o naa ki sani ki gedi Ejipiti. Yin ban yaa ye lanpo hali min baa waani a yaa yogunu, kelima Elodo baa lingi ki biga ki bua ki kpa o.” 14Josefi den fii ku ñiagu ki taa ki biga leni o naa ki gedi Ejipiti. 15O den ye lanpo hali Elodo kuuma. Li den tieni yeni ke o Diedo n den tuodi ki teni ke o sawalipualo n pua yaa sawalo n tieni: «N den yini ki ñani n bijua Ejipiti nni.” 16Elodo n den sua ke a banda yeni boandi o, o pali den beni boncianla. O den soani ban ban kpa yaa bonjala n pia bina lie lie leni yaaba n ki pundi yeni kuli, ki ye Betelema leni u tinkundogi nni kuli, nani a banda n den waani o ke o sua ke laa biga baa pia yaa bina banlu. 17Lanwani o sawalipualo Jelemi n den maadi yaa maama den tieni: 18Bi den gbadi i moepaali Lama dogu nni, A bubula leni i moeciami, Lasela n buudi o bila kuuma kaa tuo ban baagi o Kelima baa go ye. 19Elodo n den kpe, o Diedo maleki den doagidi Josefi kani Ejipiti po ti dangidi nni 20ki yedi o: «Fii ki taa ki biga leni o naa ki guani Isalele diema po, kelima yaaba n den bua ki kpa ki biga nan kpe.” 21Josefi den fii ki taa ki biga leni o naa ki guani Isalele diema nni. 22Ama wan den gbadi ke Elodo kpe ke o bijua Akelayusa kali ti gbandi po ki tua Jude bado, o den jie lipo guanma. Ama U Tienu n den waani o ti dangidi nni, o den fii ki gedi Galile diema nni. 23O den ban kali Nasaleti dogu nni. Li den tieni yeni ke bi sawalipuaba n den yedi yaala n tieni, lani n tie na: «Bi baa yini o Nasaleti yua.”

will be added

X\