MATIYU 17

1Dana luoba n den pendi Jesu den taa Pieli, leni Jaka leni o waalo Jan, ki piadi leni ba ki doni yaa juali n kpedi yuli po. 2O den lebidi bi nintuali. O nunga den yendi nani u yienu yeni, o tiayiekaadi den pendi nani mi yenma yeni. 3Musa leni Elia den doagidi bi yula bikani, ki maadi leni Jesu. 4Pieli den yedi Jesu: «O Diedo, li ŋani tin yaa ye nekanba. A yaa bua, n baa tii suga taa nekanba, fini yenli, Musa yenli, Elia mo yenli.” 5Wan den maadi yeni yaa yogunu, yaa tawaligu n yieni den libini ba. U nialu den maadi ku tawaligu yeni niinni ki yedi: «One n tie n Bibuadiga, n pali n mani yua yaa po hali boncianla. Cengi mani o.” 6Bi ŋoadikaaba n den gbadi laa maama, bi den baa ki labini kelima ti jawaanciandi n den cuo ba maama po. 7Ama Jesu den nagini ki sii ba ki yedi: «Fii mani, yin da jie mani.” 8Ban den yaadi ki noanli, baa den laa oba kuli se Jesu bebe. 9Ban den ji li juali po, Jesu den teni ba li ñoabonli ki yedi: «Yin da waani niloba kuli yin laa yaa bonla na hali o Ja Bijua yaa fii bi tinkpiba siiga.” 10Bi ŋoadikaaba den buali o: «Be yaa po ke li balimaama bangikaaba nan yedi ke li tie tiladi Elia n kpa cua?” 11O den goa ki yedi ba: «Li tie moamoani ke Elia baa cua ki ŋanbi li bonla kuli. 12Ama n waani yi ke baa moala Elia cua, die bi niba naa bandi o, ama bi den soani o ban bua maama. O Ja Bijua moko baa le fala yene bi nuu nni.” 13Bi ŋoadikaaba di den bandi lanyogunu ke o maadi ba Jan Batisi yaa maame. 14Ban den pundi ku niligu kani yaa yogunu, niyendo den cua ki gbaani Jesu kani 15ki yedi: «O Diedo, gbadi n biga po mi niñima, o pia mi bisinbilima, ki laadi fala boncianla. Mi tianma o yen baa mi fantama nni, mi tianma mo mi ñima nni. 16N bi cuani o a ŋoadikaaba kani, ama baa fidi ki paagi o.” 17Jesu den yedi: «Yinba moala na niba, yaaba n ki pia dandanli ki go bia yeni, n baa taa ki ye leni yi ki pundi u laa yogunu? N go baa juuni yipo ki pundi u laa yogunu? Cuani mani ki biga n kani na.” 18Jesu den funi leni ki cicibiadiga, ke ki ñani ki biga kani, ke o paagi lanyogunu. 19Lane bi ŋoadikaaba den nagini Jesu kani bani bi bebe, ki buali o: «Be yaa po ke tinba wani naa fidi ki deli ki naa cicibiadiga?” 20Jesu den yedi ba: «Li tie kelima yi dandanli n wa yeni yo. N waani yi i moamoani, yin pia yaa dandanli yaa pundi baa mutaadi bonbibu n wa ki de maama, yi baa yedi li naa juali: ‹Fii ki fuadi likani,› lin fii ki fuadi. Yi kan gbali liba kuli. [ 21Ama yaa cicibiadiga n tie na yaa buolu kan ña se jaandi leni ñoalolima.]” 22Jesu leni o ŋoadikaaba n den taa ki ye Galile nni, o den yedi ba: «Bi niba baa janbi o Ja Bijua, ki teni o bi nisaaliba nuu nni. 23Bi baa kpa o, ama li dataali daali o go baa fii bi tinkpiba siiga.” Bi pala den biidi boncianla. 24Ban den pundi Kapenayuma, yaaba n den gaani U Tienu diegu lubili den cua Pieli kani ki buali o: «Naani yi canbaa pa U Tienu diegu lubili?” O den yedi: «O pa.” 25Ama wan den kua li dieli nni yaa yogunu, Jesu den liidi o ki buali: «A tama be Simono? Ŋanduna badiba gaani ŋme yaa kani li bancanli leni li lubili, bi dotieba kani bi, bi bi canba yaa kani?” 26O den yedi o: «Bi canba yaa kani.” Jesu den goa ki yedi o: «Lanwani bi dotieba kan pa. 27Ama ke tin da tua bipo tingbali bonla, ŋan gedi mi ñincianma po ki ban lu ki jandiaga, ki dadi ki ñani yaa jamo n baa kpa cua, ki yaadi o ñoabu. A baa le li kujapienli. Ŋan taa li ki teni ba, mini leni fini po.”

will be added

X\