MATIYU 14

1Laa yogunu Elodo yua n den tie Galile diema gufeneeli n den gbadi ke bi maadi Jesu maama, 2o den yedi o badibaanba: «Li tie Jan Batisi. O fii bi tinkpiba siiga. Lani n teni ke o tuuni leni u naa paaciamu ki tiendi mi bancianma yeni.” 3Kelima puoli po Elodo den cuo Jan ki loli o ki luoni o li kpaadidieli nni, kelima Elodiasa, o waalo Filipi pua yaa po. 4Kelima Jan den tua Elodo: «Laa pundi ŋan taa o wan tua a pua.” 5Elodo den bua ki kpa o, ama o den jie ku niligu kelima bi den nua ke Jan tie sawalipualo. 6Ama Elodo maadaali n den pundi, Elodiasa bisalo den jeli ki ciaga bi nitaankaaba siiga ki mangi Elodo pali, 7hali ke o den poli ki niani ke o baa pa o wan mia o yaala kuli. 8O jafaano den ga o naa tundi ki yedi: «Pa nni nekanba Jan Batisi yuli ku taditialigu nni.” 9O bado pali den biidi, ama kelima wan den poli yaa poli bi nitaankaaba siiga yeni po, o den yedi ke ban teni li o jafaano. 10O den soani ke bi ban jia Jan Batisi yuli li kpaadidieli nni. 11Bi den cuani li ku taditialigu nni ki teni o jafaano, ke o taa li ki gedini o naa po. 12Jan ŋoadikaaba den cua ki taa o kpiemo ki ban piini, ki gedi ki ban waani Jesu. 13Jesu n den gbadi laa laabaalo, o den kua ku ñinbiagu nni ki piadi ki gedi bi niba n ki ye naani. Ku niligu n den bandi, ku den ñani i dogi nni ki cuoni ki ŋua o. 14Wan den ñani ku ñinbiagu nni, o den laa ke bi niba ladi ki ban caa. Mi niñima den cuo o bipo ke o paagi bi yiama. 15Ku yenjuogu n den baa, bi ŋoadikaaba den nagini o kani ki yedi o: «Ne tie fuali, u yienu mo bua ki kua, cabi ku niligu ban gedi a dobila nni ki ban da bi bonjekaala.” 16Jesu den goa ki yedi ba: «Laa tie tiladi ban fii ki fuadi. Pa ba mani yiba ban je.” 17Bi den yedi o: «Ti nan pia dupen bonba muu leni jami lie bebe ne.” 18O den yedi ba: «Cuani mani la npo na.” 19O den teni ke ku niligu kakali ti muadi po. Lani o den taa bi dupenmuudiba leni i janliedi ki yaadi ki noanli tanpoli po ki tuondi U Tienu. Lani o den cabidicabidi dupen yeni ki teni o ŋoadikaaba ke bi boagidi ku niligu. 20Bikuli den dini ki guo. Bi den taani ki gbieni piiga n baabuodi lie yaa boncaba n sieni. 21Yaaba n den dini den bua ki pundi jaba tudamuu (5,000), kaa taani bi puoba leni a bila. 22Lanyogunu Jesu den fiini bi ŋoadikaaba ke bi kua ku ñinbiagu nni ki ga o liiga ki baa duodi ki gedi nepo yaa boanjaali hali wan baa cabi ku niligu. 23Wan den cabi ba, o den piadi ki doni li juali po ki ban jaandi. Ku ñiagu den bii ke o ye likani obebe. 24Ku ñinbiagu den cuoni ki bua ki pundi mi ñincianma siiga. A ñinguona den lengidi gu kelima ku den togidi ku faagu. 25O kootonmua-yuamo Jesu den cuoni u ñingbanu po ki kpendi bi kani. 26O ŋoadikaaba n den laa ke o cuoni u ñingbanu po yeni, ti jawaandi den cuo ba. Bi den yedi: «Li tie jiingu.” Ti jawaandi po bi den buudi. 27Jesu den jaligi ki yedi ba: «Duani mani yi yama. Mine. Yin da jie mani.” 28Pieli den goa ki yedi o: «O Diedo, li yaa tie fine, teni min cuoni mi ñima po ki cua a kani.” 29O den yedi: «Cua na.” Pieli den ñani ku ñinbiagu nni ki yaa cuoni u ñingbanu po ki caa Jesu po. 30Ama wan den sua ke ku faagu yaba, ti jawaandi den cuo o ke o cili ki baa mia. O den tiani ki yedi: «O Diedo, ga nni.” 31Jesu den jaligi ki tandi o nuu ki cuo o ki yedi o: «Fini yua yaa dandanli n ki fuu, be yaa po ke a yama lengidi?” 32Bi den kua ku ñinbiagu nni ke ku faagu cuo ki sedi. 33Yaaba n den ye ku ñinbiagu nni den cua ki labini ki kpiagi Jesu ki yedi: «A tie U Tienu Bijua moamoane.” 34Ban den duodi mi ñincianma, bi den pundi Jenesaleti diema nni. 35Lankani yaa dotieba n den bandi Jesu, bi den soani bi tondiba i tinkundogi kuli nni ke bi cuani o kani a yiama kuli. 36Bi den miadi o ke wan pa ba ban li sii o liadicuadi bebe. Yaaba n den sii kuli den paagi cain.

will be added

X\