MATIYU 11

1Jesu n den tundi o piiga n ŋoadikaliediba laa tundi ki gbeni, o den fii lankani ki suagi liiga, ki baan yaa bangi U Tienu maama ki wangi o Laabaaliŋamo yaa dogi n ye laa gaanilindima nni. 2Jan n den lo li kpaadidieli nni ki gbadi Kilisiti n tiendi yaala, o den soani o ŋoadikaaba wani Jesu kani ke ban buali o: 3«Naani a tie yua n den baa cua bi, bi ti da go baa guu nitoa yo?” 4Jesu den goa ki yedi ba: «Guani mani ki ban togidi Jan yin gba ki go nua yaala: 5A juama noadi, a waba cuoni, a gbaada ŋanbidi, a woma gba, bi tinkpiba fiidi, a luoda mo gba o Laabaaliŋamo. 6Li pamanli ye leni min kaa tie yua yaa po li tingbali bonla.” Jan tondiba n den ñani Jesu kani ki ban caa yaa yogunu, 7Jesu den maadi ku niligu Jan maama ki yedi: «Yi den gedi mi fanpienma po ki baan le be? Yua n tie nani u faalu n liebi yaa ñinmuagu bi? 8To, yi nan den gedi ki baan le be? Yua n bobi ti tiaŋandi bi? Yaaba n yie ti tiaŋandi wani ye bi badiba diedi nne. 9Yi nan den li gedi ki baan le be? O sawalipualo bi? Yeni de, ama n waani yi ke yin ban laa yua cie baa sawalipualo. 10Kelima li tie wani yaa po ke li diani ki yedi: ‹Diidi, n soani n tondo a liiga, Ke wan ŋanbi a sanu.› 11N waani yi i moamoani, pua n mali yua kuli, yua n cie Jan Batisi daa mali, ama yua mo n wa ki cie tanpoli diema nni, wani n yaba ki cie o. 12Ki cili Jan Batisi yogunu ki pundi hali moala, bi niba kua tanpoli diema nni leni u paalu. U paalu danba mo diedi ma. 13Bi sawalipuaba leni li balimaama kuli den pua sawali ki maadi U Tienu diema maama ki ban pundi hali Jan yogunu. 14Yi yaa bua ki tuo, wani n tie Elia yua n den baa cua yeni. 15Yua n pia a tuba ki baa gbadi, wan gbadi. 16N baa nandi moala na niba leni be? Bi tie nani yaa bila n ka ki daaga nni ki maadi leni biyaba ki tua: 17‹Ti piebi yipo mu yelimu, Ke yii jeli ki ciaga. Ti yiini yipo i kuyani, Ke yi naa mua.› 18Kelima Jan den cua, waa den di, waa den ñu mo, ke bi tua: ‹O pia ki cicibiadiga.› 19O Ja Bijua mo cua ki di ki go ñu, ke bi tua: ‹Diidi, o tie jiejiedo leni dañolo, ki go tie bi lubigaaba leni i tagibiadi danba kuli danli.› Ama mi yanfuoma doagidi mi teginma mi tuona nni.” 20Lanwani Jesu den funi leni wan tieni mi bancianma boncianla yaa dogi nni, kelima laa dogi niba naa den lebidi bi yama. O den yedi: 21«Fala baa ye leni fini Kolasini dogu. Fala baa ye leni fini Betisayida dogu. Kelima yaa bancianma n tieni a niinni ne yaa den tieni Tili leni Sidoni dogi nni, bi den baa laa li paboanli tiadi, ki wuli mi fantanpienma bi yula po, ki doagidi ke bi lebidi bi yama hali yogu. 22Lani yaa po n yedi yi, ti buudi daali, Tili leni Sidoni dogi yaa fala kan yaa bia ki pundi yi yaa fala. 23Fini, Kapenayuma dogu moko, a tama ke a baa fiini a yuli hali tanpoli bi? Kalam, bi baa jiini a hali bi tinkpiba diema nni, kelima yaa bancianma n den tieni a niinni yaa den tieni Sodoma dogu nni, u bi baa ye hali dinla. 24Li tie lani yaa po ke n yedi a, ti buudi daali Sodoma yaa fala kan yaa bia ki pundi a yaa fala.” 25Lanyogunu Jesu den jaandi ki yedi: «N Baa, fini yua n tie tanpoli leni ki tinga kuli Diedo, n pagi a kelima a doagini li naa bonla bi yanfodanba leni bi nunfandanba kuli po, ki doagidi la yaaba n tie a biwaala yaa po. 26Yeni de, n Baa, n pagi a kelima li den mani apo ke a tieni yeni. 27N Baa puni nni li bonla kuli bali. Oba kuli ki bani Bijua, li yaa tie Baa yaaka, oba kuli mo ki bani Baa, li yaa tie Bijua, leni wani Bijua n bua ki doagidi o yua yaa po yaaka. 28Cua mani n kani, yinba yaaba n tugi a tugikpiaga ki coagi kuli, n baa pa yi mi fuodima. 29Laa mani n naakpakpaadi-daagu, ki ga n bangima, kelima n dingi ki pia li yumiinli, yeni yi baa baa mi fuodima yi naani po. 30Kelima n naakpakpaadi-daagu faali, n tugili mo yua.”

will be added

X\