MAKA 6

1Jesu den fii ki ñani likani, ki guani o dandogu nni. O ŋoadikaaba den yegi leni o. 2Mi fuodima daali n den pundi, o den kua li balimaama bangima dieli nni ki bangi. Yaa niba n yaba den cengi o maama ke li paki ba ke bi tua: “One mo baa li naa bonla le? O baa mi naa yanfuoma kuli le? O ga lede ki tieni mi naa bancianma leni o nii? 3O kpagikpielo kaa? Maliyama bijua kaa? Jaka leni Jose leni Juda leni Simono yaa kpelo kaa? O naataanpola ka ye ti siiga ne?” Lani o den tie bipo li tingbali bonla. 4Jesu den yedi ba: “Bi kan fali sawalipualo kaanto, kali o dandogu nni leni o kpiiba siiga, leni o diegu nni.” 5Waa den fidi ki tieni likani banciantoama, li yaa tie wan maani o nii a yiama waamu po ki paagi ba yaaka. 6Li den paki o leni bi dandanluoma. Jesu den goadi i tinkundogi nni ki bangi bi niba o Laabaaliŋamo. 7Laa yogunu o den yini bi piiga n niliediba, ki cili ki tuuni ba niba lielie, ki puni ba u paalu ban yaa paani mu cicibiadimu. 8O den yedi ba ke ban da taa bontoala li sancenli po kali u gbiamu bebe, ban da taa jiema, ki da taa boagili, ki da taa ligi. Ban pili bi cacaadi, ki da taa liada lie. 10O go den yedi ba: “Yi yaa cani yaa diegu nni kuli, yin da ña lienni hali yin baan fii laa dogu nni. 11Bi yaa tuo ki ga yi cangu, kaa cengi yi maama naankani kuli, yin ña likani yaa yogunu, yin kpia mani yi taatama laa dogu po, lan tua siedi bi yiema po.” 12Bi den fii ki gedi ki ban wangi bi niba ke ban lebidi bi yama. 13Bi den deli mu cicibiadimu boncianla, ki go sogini yaa yiama n yaba mi kpama ki paagidi ba. 14O bado Elodo den gbadi ke bi maadi Jesu maama kelima o yeli den ñani boncianla. Bi nitianba den tua, “Jan Batisi n goa ki fii bi tinkpiba siiga. Lani n teni ke o tuuni leni u naa paaciamu ki tiendi mi bancianma yeni.” 15Bine den tua: “Li tie Elia yo.” Bi tianba mo den tua: “Li tie bi sawalipuaba siiga yendo.” 16Elodo n den gbadi lani, o den yedi: “Li tie Jan, min den jia yua yaa yuli yeni, n fii bi tinkpiba siiga.” 17Li den sua ke puoli po Elodo den cuo Jan ki loli o ki luoni o li kpaadidieli nni kelima wan den fie o waalo Filipi pua Elodiasa ke o tua o yaa pua yeni yaa po. 18Jan den tua Elodo: “Laa pundi ŋan taa a waalo pua.” 19Lani yaa po Elodiasa pali den be Jan po ke o den bua ki teni ban kpa o. Ama o kan den fidi, 20kelima wani Elodo den fangi Jan, ki kubi o ke liba n da tieni o, kelima o den bani ke Jan tie yaa nilo n tiegi ki go tie nigagidika. O yaa den gba Jan tundi yaa yogunu, o yama den yen lengidi, ama baa yeni o den cengi o maama leni li pamanli. 21Ama Elodo maadaali den pundi ki teni ke Elodiasa baa u sanu ki baa tieni wan bua yaala. Elodo den tieni mi jaanjiema boncianla, ki yini o koanbala leni o toatieba yudanba leni Galile diema nikpiaga kuli. 22Elodiasa bisalo den kua li nitaanli yeni siiga nni, ki jeli ki ciaga ki mangi Elodo pali leni o nitaankaaba kuli pala. O bado den yedi o jafaano yeni: “Mia nni ŋan bua yaala kuli, n baa pa ŋa la.” 23O go den poli ki yedi: “Ŋan mia nni yaala kuli n baa pa ŋa, baa li yaa tie n diema boagidima, n baa pa ŋa.” 24O jafaano den ñani ki ban buali o na: “Min mia be?” O naa den goa ki yedi o: “Jan Batisi yuli.” 25Lanyogunu o jafaano den jaligi ki goa ki kua o bado kani ki mia o ki yedi: “N bua ŋan tieni Jan Batisi yuli ku taditialigu nni moala na ki pa nni.” 26O bado pali den biidi boncianla, ama nani wan den poli bi nitaankaaba siiga yeni, waa den bua ki yie opo. 27Lanyogunu liga o den soani li minteeli ke wan gedi ki ban jia Jan Batisi yuli ki cuani. 28Li minteeli yeni den gedi ki ban jia Jan yuli li kpaadidieli nni, ki tieni ku taditialigu nni ki cuani ki teni o jafaano, o jafaano mo n teni li o naa. 29Jan ŋoadikaaba n den gbadi lani, bi den cua ki taa o kpiemo ki ban kuani o li kuli nni. 30Jesu tondiba den goa ki taani o kani ki togidi o ban den tieni yaala leni ban bangi bi niba yaala kuli. 31Yaaba n den caa bikani leni yaaba n goa den yaba hali maama ke baa den pia lenli ki baa je. Lani Jesu den yedi ba: “Cua mani tin piadi tibebe ki gedi bi niba n ki ye naani, yin fuodi waamu.” 32Bi den kua ku ñinbiagu nni ki piadi ki gedi bi bebe bi niba n ki ye naankani. 33Bi niba boncianla den laa ke bi caa ki bandi ba. Bi niba den ña i dogi nni kuli, ki sani ki kpa pundi ban caa naankani ke bi daa cua. 34Jesu n den ñani ku ñinbiagu nni, o den laa ke bi niba ladi ki ban caa. Mi niñima den cuo o bipo, kelima bi den tie nani yaa pe n ki pia yankpaalo yeni. Lanyogunu o den cili ki bangi ba yaa bonla n yaba. 35U yienu den gbeni ke o ŋoadikaaba nagini o kani ki yedi o: “Ne tie fuali, u yienu mo gbeni. 36Cabi ba, ban yadi ki gedi yaa koajaana leni yaa dobila n kuu, ki ban da bi yula po bi bonjekaala.” 37O den goa ki yedi ba: “Pa ba mani yiba ban je.” Bi den goa ki yedi o: “Naani ti baan da kujapiena kobilie dupen, ki fidi ki dini ba?” 38Jesu den yedi ba: “Yi pia dupen bonba ŋa yo? Gedi mani ki ban le.” Ban den bandi, bi den yedi: “Dupen bonba muu leni jami lie.” 39O den yedi ba ke ban teni bi niba kuli n kali caga caga ti moasoangidi po. 40Bi den kali ki caligi caligi, kobiga kobiga leni piimuu muu. 41Jesu den taa bi dupenmuudiba leni i janliedi ki yaadi ki noanli tanpoli po ki jaandi U Tienu, ki cabidicabidi dupen ki teni o ŋoadikaaba ban boagidi ku niligu. O go den boagidi i janliedi mo ke bikuli baa. 42Bikuli den dini ki guo. 43Bi den wodi ban dini ki sieni yaa dupencaba leni yaa janjena ki gbieni piiga n baabuodi lie. 44Yaaba n den ŋmani dupen yeni den tie jaba tudamuu (5,000). 45Lanyogunu Jesu den fiini o ŋoadikaaba ke bi kua ku ñinbiagu nni ki ga o liiga, ki baa duodi ki gedi nepo boanjaali Betisayida dogu po, hali wan baa cabi ku niligu. 46Wan den cabi ba, o den doni li juali po ki baa jaandi. 47Ku ñiagu n den bii, bi ŋoadikaaba den ye ku ñinbiagu nni mi ñincianma siiga, ke Jesu ye li jaali po obebe. 48O den laa ke bi kudi ku ñinbiagu leni fala kelima ku faagu togidi ba. Lan den bua ki pundi o kootonmua-yuamo, o den cuoni u ñingbanu po ki kpendi bikani ki balini ki baa pendi ba. 49Ban den laa o ke o cuoni u ñingbanu po yeni, bi den tama ke li tie jiingu ke bi kuudi. 50Kelima bikuli den nua o ke ti jawaandi cuo ba. Jesu den jaligi ki yedi ba: “Duani mani yi yama. Mine. Yin da jie mani.” 51O den kua bikani ku ñinbiagu nni ke ku faagu cuo ki sedi. Li den paki ba hali boncianla, 52kelima baa den tiani ki kpaagi Jesu n den tieni yaa bancianma leni bi dupenmuudiba, kelima bi pala den juagi. 53Ban den duodi mi ñincianma, bi den pundi Jenesaleti diema nni ki sieni ku ñinbiagu. 54Ban den ñani ku ñinbiagu nni yaa yogunu, bi niba den laa Jesu ki bandi o tontoni, 55ki yadi laa diema lindima kuli ki taani a yiama leni bi kaadi, ki tugi ki kpendinni ba ban gbadi ke o ye naankani kuli. 56Wan den pundi naankani kuli, a dobila, leni i dociami nni, baa ti koadiedi nni, bi den taani a yiama ki kpendinni ki duandi ba mu daamu nni, ki miadi o ke wan pa ba ban sii baa o liadicuadi bebe. Yaaba n den baa ki sii ti kuli den paagi cain.

will be added

X\