MAKA 5

1Bi den pundi nepo yaa boanjaali, Jelasa diema nni yaaba kani. 2Jesu n den ñani ku ñinbiagu nni yaa yogunu, ki cicibiadiga n ye yaa ja niinni den ñani a kula po ki tuogi o. 3O yekaanu den ye a kula siiga. Oba kuli kan den fidi ki go loli o, baa leni i kuseseli. 4Bi den kpa kpaagi o ti kpaadi ki luo o i kuseseli, ke o koa ti kpaadi ki cenli i kuseseli. Niloba ki den pia yaa paalu n baa fidi o. 5Yogunu kuli, u yensiinu leni ku ñiagu kuli, o den ye a kula nni, yaaka a juana po, ki kuudi ki kan cedi, ki ja oba leni a tana. 6O den laa Jesu foagima, ki sani ki ban gbaani o nintuali, 7ki kpaani ki yedi: “Be n ye mini leni fini siiga, Jesu, U Tienu yua n ye hali Tanpojoma Bijua. Hali U Tienu po, ŋan da faligi nni.” 8O den yedi yeni kelima Jesu yedi o: “Ki cicibiadiga na, ña o ja na niinni,” 9ki buali o: “A yi lede?” O den goa ki yedi o: “N yi "Ku Niligu" kelima ti yaba.” 10O den miadi Jesu ki naa cedi ke wan da ñani mu laa tinga nni. 11Li den sua ke u duokuliciamu ye likani li juali kani, ki kpaa. 12Mu cicibiadimu den mia Jesu ki yedi: “Pa ti u sanu tin kua i duoli na niinni.” Jesu den puni mu mun gedi. 13Lani mu cicibiadimu den ñani o ja niinni ki ban kua i duoli niinni, ke u duokulu den digi mi joayidima po, ki jiidi ki baa mi ñincianma nni. Bi den bua ki pundi duoli tudalie (2,000). Bikuli den mia ki bodi mi ñincianma nni. 14Yaaba n den kpaa ba den sani ki ban waani li laabaalo u dogu nni leni i tinkundogi nni kuli. Bi niba den ñani ki gedi ki baan le yaala n tieni. 15Bi den pundi Jesu kani ki laa yaa ja n den pia mu cicibiadimu boncianla yeni, ke o ka ki yie ti tiadi ki go pia o yama. Lani ti jawaandi cuo ba. 16Yaaba n den laa yaala n tieni kuli den togidi ba yaala n tieni ki cicibiadiga n den die yua leni i duoli kuli. 17Lani yaa po bi den miadi Jesu ke wan ña bi tinga nni. 18Jesu n den baa kua ku ñinbiagu nni yaa yogunu, ki cicibiadiga n den die yua yeni den miadi o ke wan cedi wan yaa yegi leni o. 19Jesu ki den tuo opo. O den yedi o: “Kuni a denpo a niba po, ki ban waani ba o Diedo n tieni apo yaala kuli leni wan gbadi apo yaa niñima.” 20O den ñani likani ki ban yaa wangi Dekapola yaa tinbuoli nni kuli, Jesu n den tieni opo yaala kuli. Li den lidi bi niba kuli. 21Jesu den kua ku ñinbiagu nni ki goa ki duodi ki gedi nepo yaa boanjaali. Yaa niligu n yaba den taani o kani ke o ye mi ñincianma kunu. 22Lanwani, li balimaama bangima diena yudanba siiga yendo ke bi yi o Jayilusa den cua likani ki laa Jesu, ki gbaani o taana kani 23ki mia o boncianla ki yedi o: “Ŋain, n bisalo yia hali ki bua ki kpe. Cua ki ban maani opo a nii wan paagi ki yaa ye.” 24Jesu n den yegi leni o ki caa, yaa niligu n yaba den ŋua o ki miabi o. 25O pua mo den ye likani ke o soama wuliti hali piiga n bina lie. 26O den laa fala boncianla yaa lotola n yaba kani, ki biani wan pia yaala kuli. Baa leni lankuli laa den tungi opo, li den biagidi ki go pugidi. 27Wan den gbadi ke bi maadi Jesu maama, o den cua ku niligu siiga ki sii o tiayiekaadi. 28Kelima o den tua o yama nni: “N yaa fidi ki sii baa o tiayiekaadi bebe, n baa paagi.” 29Lanyogunu o soañakaama den sedi, ke o sua o gbanu nni ke o paagi ki faabi leni o yianbiadu. 30Lanyogunu Jesu moko den bandi o niinni ke u paalu ñani. O den jigidi ku niligu siiga ki yedi: “Ŋme n sii n tiayiekaadi?” 31O ŋoadikaaba den yedi o: “A nua ku niligu n miabi a maama ke a nan go yedi: ‹Ŋme n sii nni?› “ 32O den diidi ki lindi ki baa le yua n tieni laa bonla. 33Ti jawaandi den cuo o pua ke o digibi, ama ki bani yaala n tieni o niinni. O den cua ki gbaani o nintuali ki waani o i moamoani kuli. 34Lani Jesu den yedi o: “N bisalo, a dandanli paagi a. Fii ki yaa caa leni mi yanduanma, a yianbiadu n gbeni apo.” 35Jesu n da den maadi yaa yogunu, li balimaama bangima dieli yudaano yeni niba den ñani o denpo ki cua ki tuogi o ki yedi o: “A bisalo yeni kpe. Be yaa po ke a go coagini canbaa?” 36Jesu naa den cengi laa maama. O den yedi li balimaama bangima dieli yudaano: “Ŋan da jie liba, daani bebe.” 37Waa den tuo nitoa n yegi leni o li yaa den tie Pieli leni Jaka leni o waalo Jan. 38Ban den pundi li balimaama bangima dieli yudaano yeni diegu nni, Jesu den laa yaa niligu n yaba, ke bi tianba buudi ki tangi boncianla. 39O den kua ki yedi ba: “Be n teni ke yi tiendi ku fuugu ki buudi nanda? Ki biga naa kpe ba, o goa yo.” 40Lani yaa po bi den ñuadi o. O den ñani bikuli, ki taa ki biga baa leni o naa leni yaa nitaadiba n yegi leni o, ke bi kua ki biga n ye yaa dieli nni. 41Jesu den cuo ki biga nuu ki yedi o: “Talita, kumi,” lani n tie: “O jafaano, n yedi a, fii.” 42Lanyogunu ki bonpuoga yeni den fii ki cuoni. O den pia piiga n bina lie. Li den lidi ba hali boncianla. 43Jesu den teni ba li ñoabonli ke ban da teni niloba kuli n bandi la. O go den yedi ban pa ki bonpuoga n je.

will be added

X\