MAKA 16

1Mi fuodima daali n den pendi, Magidala yua Maliyama, leni Jaka naa Maliyama, leni Salome den da yaa kpama n pia u nuulimanu ki baa gedi ki ban sogi Jesu o kpiemo. 2A danleleeda cilima daali ku tiŋaapanpangu bi den gedi li kuli po u yienu pudima yogunu. 3Bi den maadi leni biyaba ki tua: “Ŋme n baa bindi tipo ku tanpabigu ki pigidi gu li kuli ñoabu?” 4Bi den yaadi ki diidi ki sua ke ku tanpabigu yaagu n den yaba boncianla yeni bindi ki pigidi. 5Bi den kua li kuli nni ki sua ke o jawaalo ka jienu po ki laa liadipiencianli. Ti jawaandi den cuo ba. 6O den yedi ba: “Yin da jie mani, yi lingi Nasaleti yua Jesu, ban den joani yua li dapoanpoanli po. Waa go ye ne, o fii bi tinkpiba siiga. Diidi mani ban den duani o naankani. 7Gedi mani ki ban waani o ŋoadikaaba leni Pieli, ke o ga yi liiga ki caa Galile. Yi baa le o lanpo nani wan den yedi yi maama.” 8I jeje leni ki yanlidiga den cuo ba ke bi digibi, ki ñani li kuli nni ki sani ki ban caa. Baa den yedi oba liba kelima ti jawaandi po. [ 9Jesu n den fii bi tinkpiba siiga a danleleeda cilima daali tiŋaapanpangu, o den kpa doagidi o yuli Magidala Maliyama po, wan den ñani yua yaa niinni cicibiadimu lele. 10O pua yeni den gedi ki ban puni Jesu yegininlieba li laabaalo, bani yaaba n den ye leni li paboanli ki buudi yeni. 11Ban den gbadi ke Jesu go fo, ke o pua yeni laa o, baa den daani o maama. 12Lani yaa puoli Jesu go den doagidi o yuli nani nitoa yeni o ŋoadikaaba siiga niba lie po, ke bi ye u sanu nni ki caa i kuani po. 13Bi den guani bi lieba kani ki waani ba, ama baa den daani bani moko yaa maama. 14Lani yaa puoli Jesu go den doagidi o yuli bi piiga n niyendiba po ban di yaa yogunu. O den jaligi ba bi dandanluoma leni bi pajuaga kuli po, kelima baa daani yaaba n laa o ke o fii bi tinkpiba siiga maama. 15Lani o den yedi ba: “Gedi mani ŋanduna nni kuli ki ban yaa wangi bi niba kuli o Laabaaliŋamo. 16Yua n tuo ki daani ki go batisi kuli baa tindi. Ama yua n ki daani, bi baa jia leni ti buudi ki cuo o. 17Diidi yaa bancianma n baa ŋua yaaba n daani: N yeli nni bi baa deli mu cicibiadimu, bi baa maadi mi malanma, 18bi baa cuo i we, bi yaa ñuni ñoagubiaduba, li kan tieni ba yaala n bia, bi baa maandi bi nii a yiama po ban yaa paagidi.” 19O Diedo Jesu n den maadi leni o ŋoadikaaba yeni, o den doni tanpoli, ki ban kali U Tienu jienu po. 20O ŋoadikaaba den gedi ki ban wangi o Laabaaliŋamo i kaani kuli. O Diedo den tuuni leni ba ki saagi o Laabaaliŋamo po i moamoani leni yaa bancianma n den tiendi.]

will be added

X\