MAKA 10

1Jesu den fii ki ñani likani ki gedi Jude tinga yaaga n ye Judana kpenu kandima. Bi niba go den taani o kani hali boncianla. O den bangi ba nani wan maani ki tiendi maama. 2Falisieninba bi tianba den cua o kani ki bua ki dia o ku madiagu ki buali o: “Naani li balimaama tuo o ja n ñani o pua?” 3O mo den buali ba: “Musa den bili yipo lede?” 4Bi den yedi o: “Musa den tuo o ja n diani li poñatili ki ñani o.” 5Jesu den yedi ba: “Li tie kelima yi pajuaga yaa po ke o diani ki bili yipo laa ñoabonli. 6Ama ŋanduna tagima cilima yogunu, U Tienu den tagi o ja leni o pua. 7Li tie lani yaa po ke o ja baa ña o baa leni o naa kani ki taani leni o pua, 8bani niba lie yeni n tua gbananyendi. Lanwani, baa go tie bilie ka, bi di tie yende. 9Lani yaa po U Tienu n taani yaala, o nisaalo n da paadi la.” 10Ban den guani bi candeni, Jesu ŋoadikaaba den buali o laa maama fuuli. 11O den yedi ba: “Yua n ñani o pua ki go taa potoa kuli conbi, ki tudi wan den kpa pia yaa pua po. 12O pua moko yaa ñani o calo kani ki kuni jatoa, o conbi.” 13Bi niba den kpendinni Jesu kani a biwaala, ke wan sii ba ki gaali ba. O ŋoadikaaba den funi leni yaaba n kpendinni ba. 14Jesu n den laa lani, o pali den beni ke o yedi o ŋoadikaaba: “Cedi mani a biwaala n cua n kani, ki da deli ba, kelima U Tienu diema tie yaaba n tie nani a biwaala ne po yo. 15N waani yi i moamoani ke yua n kaa tuo U Tienu diema nani ki biwaaga yeni, kan kua lienni.” 16Lani o den taa a bila ki ŋmabi ba, ki maani bipo o nii ki gaali ba. 17Jesu n den fii lankani ki baa suagi liiga, o ja den sani ki cua o kani ki gbaani o nintuali ki buali o: “O canbaaŋamo, n baa tieni lede ki baa yaa miali n kan gbeni?” 18Jesu den buali o: “Be yaa po ke a yini nni niŋamo? U Tienu bebe yaaka, oba kuli ki ŋani. 19A bani li balimaama n bili yaala: Ŋan da kpa o nilo, ŋan da conbi, ŋan da su, ŋan da tieni mi siedi faama a nisaalilielo po, ŋan da janbi oba yin pia yaa ŋantaado yi siiga nni kuli, ŋan yaa jigindi a baa leni a naa.” 20O ja yeni den goa ki yedi o: “Canbaa, n kubi lankuli hali n biwaama nni.” 21Jesu den diidi o ki bua o ki yedi o: “Bonyenla n poadi a kani. Gedi ki ban kuadi ŋan pia yaala kuli ki pa la a luoda, lane a baa baa ŋalimani tanpoli po. Li yaa puoli ŋan cua ki ŋoadi nni.” 22O ja yeni nunga den biidi laa maama po, ke o tagini ki ban caa leni li pabiidili kelima o ŋalimano den yaba. 23Jesu den diidi ki lindi o ŋoadikaaba ki yedi ba: “Li pa hali boncianla a piada n baa ki kua U Tienu diema nni.” 24Li den paki o ŋoadikaaba. Lani Jesu go den yedi ba: “N bila, U Tienu diema nni kuama pa boncianla. 25Ku yuoyuogu n tagini mi kpalipienbonma nni dingi ki cie o piado n kua U Tienu diema nni.” 26Li go den paki o ŋoadikaaba hali boncianla ke bi yedi biyaba: “Li yaa tie yeni, ŋme nan baa fidi ki tindi?” 27Jesu den diidi ba ki yedi: “Bi nisaaliba kan fidi la, ama U Tienu yaa po laa tie yeni, kelima wani U Tienu n fidi li bonla kuli.” 28Pieli den yedi o: “Diidi ki le, tinba, ti den fii ki ŋa likuli ki ŋoadi a.” 29Jesu den goa ki yedi o: “N waani yi i moamoani ke laa pia yua n fii ki ŋa o dieli, yaaka o naataanjaba, yaaka o naataanpola, yaaka o naa, yaaka o baa, yaaka o bila, yaaka o kuani kelima n yaa po leni o Laabaaliŋamo yaa po, 30ki kan baa likuli taalima kobiga kobiga ki pugini ŋanduna na niinni, a diena, leni bi naataanjaba, leni a naataanpola, leni naanba, leni a bila, leni i kuani, ki go baa bi niba n waani o fala boncianla. Yaa yogunu n kpendi mo, o go baa baa yaa miali n kan gbeni. 31Die liiga yaaba siiga boncianla baa tua puoli yaaba, puoli yaaba siiga mo boncianla baa tua liiga yaaba.” 32Bi den tagi u sanu ki do ki caa Jelusalema, ke Jesu den ga bi liiga ki cuoni. O ŋoadikaaba yama den yagi ke yaaba n den yegi leni ba mo kuli den ye leni ti jawaandi. Jesu go den taa bi piiga n niliediba, ki go wangi ba yaala n baa tieni o ke laa pia tama. 33O den yedi ba: “Cengi mani, ti do ki caa Jelusalema. Bi baa cuo o Ja Bijua ki teni o bi kopadicianba yudanba leni li balimaama bangikaaba nuu nni. Bi baa jia leni o ti buudi ki bili ban kpa o, ki teni o bi nilanba nuu nni. 34Bi baa ñuadi o ki sii opo ti ñinsandi, ki pua o i baliji ki kpa o. O kuuma dataali daali, o go baa fii bi tinkpiba siiga.” 35Sebede bijaba, Jaka leni Jan, den nagini Jesu kani ki yedi o: “Canbaa, ti bua ŋan tieni tipo tin baa mia ŋa yaala.” 36O den yedi ba: “Yi bua min tieni yipo be?” 37Bi den yedi o: “A yaa ti kali a kpiagidi bali kalikaanu, ŋan pa ti tin kali, yendo a jienu, yendo mo a ganu.” 38Jesu den goa ki yedi ba: “Yii bani yin miadi yaala. Yi baa fidi ki ño min baa ño yaa tadiñokaaga nni bi? Yi baa fidi ban batisi yi ban baa batisi nni yaa batisima?” Bi den yedi o: “Ti baa fidi.” 39Jesu den goa ki yedi ba: “Moamoane ke yi baa ño min baa ño yaa tadiñokaaga nni, bi baa batisi yi ban baa batisi mini yaa batisima. 40Ama ki kaani o nilo n jienu yaaka n ganu, laa ŋua mini, li tie U Tienu n bogini ki bili la yaaba yaa po yo.” 41Ŋoadikaaba piiga yaaba n sieni n den gbadi lani, bi pala den beni Jaka leni Jan po. 42Jesu den yini ba ki yedi: “Yi bani ke ban nua yaaba ke bi tie i nibuoli yudanba yeni mabindi ba, ke bi paatieba mo die ba leni u paalu. 43Ama lan da tie yeni yinba yaa siiga. Yinba yaa siiga yua n bua ki tua niciamo kuli, wan tua yi naacemo. 44Yua mo n bua ki tua yi liiga yua kuli, wan tua yua kuli yonbo. 45Kelima o Ja Bijua, naa cua ke ban yaa tuuni opo ka, ama ke wan yaa tuuni nitoaba po, ki go pa o miali ki kpe, ki da ki faabi bi niba boncianla.” 46Jesu leni o ŋoadikaaba den pundi Jeliko dogu nni. Ban den ña laa dogu nni bi den yegi leni yaa niligu n yaba, ke o juanmiado, Time bijua yua n yi Batime, ka u sankunu. 47Wan den gbadi ke yua n baa pendi tie Nasaleti yua Jesu, o den tangi: “Jesu, Dafidi Bijua, gbadi npo mi niñima.” 48Yaa niba n yaba den funi leni o ki yedi ke wan suoni, ama o go den tangi boncianla ki pugidi ki tua: “Dafidi Bijua, gbadi npo mi niñima.” 49Jesu den sedi ki yedi: “Yini mani o na.” Bi den yini o juamo ki yedi o: “Paagi a pali, fii, o yi ŋa.” 50O juamo yeni den luni o kpalibu ki fii yenma ki cua Jesu kani. 51Jesu den buali o: “A bua min tieni apo be?” O juamo den goa ki yedi o: “Canbaa, n bua ŋan pa nni n nuni n noadi.” 52Jesu den yedi o: “Gedi, a dandanli paagi a.” Lanyogunu o nuni go den noadi, ke o ŋua Jesu ki yegi leni o.

will be added

X\