MAKA 1

1U Tienu Bijua, Jesu Kilisiti yaa Laabaaliŋamo cilima. 2Li diani o sawalipualo Esayi tili nni yaa maama n tie na: “Cengi, n soani n tondo a liiga, Ke wan bogini a sanu. 3Li tie yua n kpaani mi fanpienma nni ki tua: ‹Yin bogini mani o Diedo sanu, Ki naadi mani o sani.›” 4Lani n tie Jan yua n den cua ki batisi bi niba mi fanpienma nni, ki wangi ba yaa maama n tie na: “Yin lebidi yi yama ki cua min batisi yi ke U Tienu n fidi ki pa yi sugili yi tuonbiadi po.” 5Jude diema yaaba leni Jelusalema dogu yaaba boncianla den kpendi Jan kani. Bi den tuodi ki doagidi bi tuonbiadi, ke Jan den batisi ba Judana kpenu nni. 6Jan den laa ti yuoyuokobidi tiadi ki ñaagi ku gbanñagidigu, ki di i naaci leni ku muagu nni siadi. 7O den wangi yaa maama n tie na: “Toa ŋua n puoli ki pia u paalu ki cie nni. Mii pundi baa yua n baa gbaani ki loti o cacaadi. 8Mini n batisi yi leni mi ñima, ama wani n baa batisi yi leni U Tienu Fuoma Yua.” 9Laa yogunu Jesu den ñani Nasaleti Galile diema nni ki cua Jan kani ke o den batisi o Judana kpenu nni. 10Jesu n den ña mi ñima nni yaa yogunu, o den laa ke tanpoli luodi, ke U Tienu Fuoma ñani lipo ki ji nani ki kpaajiega yeni ki ti jagini opo. 11Bi den gbadi ke u nialu maadi tanpoli po ki yedi: “A tie n Bibuadiga, n pali mani apo hali boncianla.” 12Lanyogunu U Tienu Fuoma den tudi ki gedini Jesu mi fanpienma nni. 13O den ye lipo leni ti fuayandi ki tieni dana piinaa ke Sutaani tulini o. Malekinba den tuuni opo. 14Ban den cuo Jan ki kuani o li kpaadidieli nni ke li pende, ke Jesu den gedi Galile ki ban wangi U Tienu Laabaaliŋamo, 15ki tua: “U yogunu pundi, U Tienu diema yogunu nagini. Yin lebidi ki tuo o Laabaaliŋamo.” 16Jesu n den balini Galile ñincianma, o den laa Simono leni o waalo Andile ke bi lu i taali mi ñincianma nni. Bi den tie jankpaanba. 17Jesu den yedi ba: “Ŋoadi mani nni, n baa teni yin yaa lingi bi niba.” 18Lanyogunu liga bi den ŋa bi taali ki ŋoadi o. 19Wan den suagi liiga waamu, o den laa Sebede bijaliediba, Jaka leni o waalo Jan, ke bi ye ku ñinbiagu nni ki ŋanbidi bi taali. 20Jesu n den laa ba yaa yogunu, o den yini ba, ke bi ŋa bi baa leni bi tuonsoanba ku ñinbiagu nni ki ŋoadi o. 21Jesu leni o ŋoadikaaba den gedi Kapenayuma dogu nni. Mi fuodima daali n pundi, Jesu den kua li balimaama bangima dieli nni ki bangi yaaba n taani lienni. 22O bangima den paki ba, kelima o den bangi leni li bali, waa den bangi nani li balimaama bangikaaba yeni ka. 23Lanyogunu ki cicibiadiga n den ye yaa ja yaa niinni den kua li balimaama bangima dieli yeni niinni ki tiani: 24“Ŋain, fini Nasaleti yua Jesu, be n ye tinba leni fini siiga? A cua ki baa bolini ti. N bani ŋan tie yua. A tie U Tienu Nigagidiŋamo.” 25Jesu den funi leni ga ki yedi: “Suoni ki ña o ja na niinni.” 26Ki cicibiadiga den guli o ja yeni ke o digibi. Lani, ki den tiani boncianla ki ñani o niinni. 27Li den paki yaaba n ye likani kuli ke bi buali biyaba: “Line tie be? Li tie bangipanma. O maadi leni li bali ki tendi ke baa mu cicibiadimu tiendi wan yedi yaala.” 28Lanyogunu o yeli den ñani Galile diema nni kuli. 29Jesu n den ñani li balimaama bangima dieli nni, o den yegi leni Jaka leni Jan ki gedi Simono leni Andile denpo. 30Li sua ke Simono cuadinaa dua kelima o den pia gbananbiendi, ke bi jaligi ki waani Jesu o maama. 31O den nagini o kani ki cuo o nuu ki fiini o. Lanyogunu o gbananbiendi den kagidi opo ke o fii ki ga bi cangu. 32Ku yenjuogu u yienu n den kua yaa yogunu, bi niba den cuani Jesu kani a yiama leni mu cicibiadimu n ye yaaba yaa niinni kuli. 33U dogu nni yaaba niba boncianla den taani Simono buliñoabu kani. 34O den paagi yaa niba n yaba leni ban den pia yaa yianbuoli kuli po, ki deli mu cicibiadimu boncianla ki ñani mu mun ye yaaba yaa niinni. Waa den tuo ke mu cicibiadimu n maadi, kelima mu den bani wan tie yua. 35Jesu den yagidi ki fii ke li daa fa, ki ñani ki gedi naani n foagi leni bi niba n ye naani ki ban jaandi. 36Simono leni yaaba n den ye leni o den fii ki lingi o. 37Ban den laa o, bi den yedi o: “Bi niba kuli lingi a.” 38O den goa ki yedi ba: “Tin suagi mani liiga ki gedi i tinkundogi nni min ban yaa wangi o Laabaaliŋamo maama lanpo moko, kelima n den cua lani yaa po yo.” 39O den goadi Galile diema nni kuli, ki kua li balimaama bangima diena nni ki wangi U Tienu maama, ki go deli mu cicibiadimu ki ñandi mu mun ye yaaba yaa niinni. 40O gbaado den cua o kani ki gbaani ki mia o ki yedi: “A yaa bua a baa fidi ki ŋanbi nni.” 41Mi niñima den cuo Jesu opo ke o tandi o nuu ki sii o ki yedi o: “N bua, ŋanbi.” 42Lanyogunu mi gbaadima den gbeni opo ke o ŋanbi. 43Lanyogunu goga Jesu den cabi o, ki maadi leni o leni li bali 44ki yedi: “Fangi a yuli ki da yedi niloba liba, ama gedi o kopadiciamo kani wan ban le ŋa. Ŋan padi Musa n den bili yaa padili buolu, a ŋanbima po, lan tua bipo siedi ke a ŋanbi.” 45Ama o ja yeni den gedi ki ban goadi ki wangi Jesu n tieni opo yaala kuli, hali ke li teni ke Jesu ki go den fidi ki kua doguba niinni ke bi niba bani. O den se li fuali nni ke bi niba ña i kaani kuli ki kpendi o kani.

will be added

X\