LUKA 4

1Jesu den ñani Judana kani ki gbie leni U Tienu Fuoma Yua. Wani U Tienu Fuoma den gedini o mi fanpienma po 2ke lankani, Sutaani den tulini o hali dana piinaa. Waa den dini liba laa dana nni. Laa dana n pendi mi koma den cuo o. 3Lani, Sutaani den yedi o: “A yaa tie U Tienu Bijua, ŋan yedi li tanli na n tua jiema.” 4Jesu den goa ki yedi o: “Li diani: O nisaalo kan yaa ye kelima mi jiema bebe yaa po.” 5Sutaani den gedini o yaa kaanu n kpedi ki teni ke o laa ŋanduna diema kuli yenma, 6ki yedi o: “N baa pa ŋa laa bali kuli leni laa diema leni mi kpiagidi, kelima bi puni nni likuli, n mo baa pa la min bua yua kuli. 7Lanwani a yaa gbaani n nintuali, likuli baa tua a yaala.” 8Jesu den goa ki yedi o: “Li diani nni: A baa jigini o Diedo a Tienu, Ki yaa kpiagidi wani bebe.” 9Sutaani den gedini o Jelusalema, ki sieni o U Tienu diegu yuli po. O den yedi o: “A yaa tie U Tienu Bijua, ŋan yugi ki ci tiipo, kelima li diani: 10O baa puogi o malekinba Ke ban guudi a. 11Bi baa tiebi a leni bi nii Ke a taali n da tuudi tanli.” 12Jesu den goa ki yedi o: “Li go yedi: Da biigi o Diedo a Tienu.” 13Sutaani n den tulini o laa tulinma kuli ki gbeni, o den foagidi o kani ki ŋa o hali yogunuba. 14Jesu den guani Galile leni mi Fuoma paaciamu. O yeli den ñani laa diema nni kuli. 15O den bangi li balimaama bangima diena nni ke bi niba kuli pagi o. 16Jesu den gedi Nasaleti wan den fandi naani. U Tienu fuodima daali o den kua li balimaama bangima dieli nni, nani wan den maani ki tiendi maama. O den fii ki baa cogi U Tienu maama, 17ke bi teni o o sawalipualo Esayi yaa tili, wan den gbabidi li, o den laa lan diani naankani yaa maama n tie na: 18O Diedo Fuoma ye n niinni Kelima o gandi nni Ke min yaa wangi a luoda o Laabaaliŋamo. O soani nni ke min kpaani i yonbi faabima. Ke min pa a juama mi nunnualima. O soani nni ke min yaa faabidi ban miabi yaaba, 19Ki kpaani ke o Diedo ŋanbili binli cua. 20Jesu n den cogi laa maama, o den goa ki gbabi li tili ki teni li o jiidika, ki goa ki kali. Yaaba n den ye li balimaama bangima dieli nni kuli den diidi o. 21O den yedi ba: “Yin gbadi i Diani maama yaama ne tieni dinla.” 22Bikuli den tiendi opo siedi ki pagi o leni wan maadi yaa maŋanma, ki nua o leni li pakili. Bi den tua: “Laa tie Josefi bijua kaa?” 23Jesu den yedi ba: “Laa pia kuli tama ke yi baa pua nni yaa kpanjama n tie na: ‹Fini lotoli, paagi a yuli,› ki go yedi: ‹Ti gbadi ŋan tieni yaala Kapenayuma po kuli, ŋan tieni la nekanba mo a dandogu nni.› “ 24O den pugini ki yedi: “N waani yi moamoani, bi kan ga sawalipualoba kuli bonŋanla o dandogu nni. 25N go waani yi moamoani ke Elia yogunu, tanpoli n den luoni ke ki taaga ki mi hali bina taa leni ŋmaali luoba ke mi koncianma den ye mi diema nni kuli, a kpepuona den ye Isalele diema nni boncianla. 26Ama baa yeni, U Tienu ki den soani Elia bi niinni oba kuli kani se Sidoni diema dogu Salepita yaa kpepuoli kani. 27A gbaada boncianla den ye Isalele diema nni o sawalipualo Elise yogunu. Baa yeni, bi niinni oba ki den paagi se Naama Sili diema yaa ja.” 28Yaaba n den ye li balimaama bangima dieli nni n den gbadi laa maama bi pala den beni boncianla. 29Bi den fii ki deli ki ñani o u dogu nni, ki gedini o bi dogu n ye yaa juali yuli po, ki baa lu o li yidima kani. 30Ama Jesu den tagini ki cuoni bi siiga nni ki ñani ki ban caa. 31Jesu den gedi Galile dogu Kapenayuma. Mi fuodima daali o den bangi bi niba. 32O bangima den paki ba kelima o den maadi leni li bali. 33Li den sua ke ki cicibiadiga n ye yaa ja yaa niinni ye li balimaama bangima dieli nni. O den tiani boncianla ki yedi: 34” Ŋain, fini Nasaleti yua Jesu, be n ye tinba leni fini siiga? A cua ki baa bolini ti. N bani ŋan tie yua. A tie U Tienu n Nigagidiŋamo.” 35Jesu den funi leni ga ki yedi: “Suoni ki ña o ja yeni niinni.” Ki cicibiadiga den guli o ja yeni li nitaanli siiga ki ñani o niinni kaa tieni o bonbiadiliba kuli. 36Li den paki yaaba n ye likani kuli ke bi yieni biyaba: “Mi naa maama te? O maadi mu cicibiadimu leni li bali leni u paalu ke mu ña mun ye yaaba niinni.” 37O yeli den ñani laa gaani lindima tinbuona nni kuli. 38Jesu den fii ki ñani li balimaama bangima dieli nni ki gedi Simono denpo. Li den sua ke Simono cuadinaa dua likani ke o gbanandi beni boncianla. Bi den mia Jesu ke wan paagi o. 39O den gedi o kani ki yini opo, ki funi leni ti gbananbiendi leni li bali ke u kagidi opo. Lanyogunu o den fii ki ga bi cangu. 40Ku jofangu, yaaba n den pia a yiama kuli den cuani ba Jesu kani. Bi yianbuoli den kandi. Jesu den maani o nii yendo yendo kuli po ki paagi ba. 41Mu cicibiadimu moko den ñani bi niba boncianla niinni ki tangi ki tua: “A tie U Tienu Bijua.” Ama Jesu den fu leni mu kaa tuodi ke mu maadi, kelima mu den bani ke o tie U Tienu n Gandi Yua. 42Lan den fii ki fa Jesu den ñani ki gedi li fuali po. A nigola den lingi o. Ban den pundi o kani, bi den bua wan yaa ye leni ba ki da ña bi kani. 43Ama o den yedi ba: “Li tie tiladi min yaa wangi dotoe mo U Tienu diema Laabaaliŋamo kelima o den soani nni lani yaa po.” 44O den wangi o Laabaaliŋamo li balimaama bangima diena nni ya n ye mi diema nni kuli.

will be added

X\