LUKA 24

1A danleleeda cilima daali, ku tiŋapanpangu, bi puoba yeni den taa ban tuodi ki bogini yaa tibidi ke ti pia u nuulimanu yeni, ki goa ki gedi li kuli po. 2Bi den sua ke yaa tanpabigu n bii li kuli ñoabu bindi ki pigidi. 3Bi den kua li kuli nni ki lingi, baa den laa o Diedo Jesu o kpiemo. 4Ban kaa den bani ban baa maali yaala, jaba lie yaaba n laa yaa tiadi n ñuliti den doagidi ki sedi bikani. 5Ti jawaanciandi den cuo ba ke bi tibini bi nunmu ki nua tiipo. Bi jaba yeni den yedi ba: “Be yaa po ke yi lingi yua n fo yaaba n kpe siiga? 6Waa go ye ne, o fii bi tinkpiba siiga. Tiadi mani ke wan den ye Galile po 7o den yedi yi: ‹Li tie tiladi ban cuo o Ja Bijua ki teni ti tuonbiadi danba nuu nni, ban joani o li dapoanpoanli po, ke li dataali daali o baa fii bi tinkpiba siiga.› ” 8Lani bi puoba yeni den tiadi Jesu maama. 9Bi den ñani li kuli kani, ki kuni ki ban togidi laa bonla bi piiga n niyendiba leni yaaba n sieni kuli. 10Yaa puoba n den togidi Jesu tondiba laa bonla den tie Magidala dogu yua Maliyama, leni Jana, leni Jaka naa Maliyama, leni potoaba yaaba n den ye leni ba. 11Jesu tondiba den tama ke ban togidi yaala tie mafanma. Baa den dugi bi maama po ke mi tie moamoani. 12Ama Pieli den fii ki sani ki gedi li kuli po. O den buani ki noanli lienni, ki laa ban den finfini o kpiemo yaa cabipiena bebe bili. O den lebidi ki kuni, ke yaala n tieni paki o boncianla. 13Laa daali bi ŋoadikaaba siiga niba lie den caa Emayusa dogu ke li foagi leni Jelusalema nani piiga n kilo dajenbiyenga, 14ki cuoni ki maadi leni biyaba yaala n den tientieni kuli. 15Ban den maadi ki nia leni biyaba yaa yogunu, Jesu wani oba den nagini ki yegi leni ba. 16Bi den laa o, ama li den duagi bipo ke baa bandi o. 17O den yedi ba: “Yi cuoni ki boe be ke yi pala biidi nanda?” 18Bi siiga yendo ke bi yi o Kileyopasa den goa ki yedi o: “Yaaba n ye Jelusalema siiga kuli fini bebe n ki bani yaa bonla n tieni u niinni a dana ne?” 19O den buali ba: “Be n yeni?” Bi den goa ki yedi o: “Yaa bonla n tieni Nasaleti yua Jesu, yua n den tie U Tienu leni bi niba kuli yaa nintuali yaa sawalipualo pia u paaciamu a tuona po leni mi maama po kuli, 20bi kopadicianba yudanba leni ti yudanba den cuo o ki teni bi jia o buudi ki bili ke ban kpa o, ki den joani o li dapoanpoanli po. 21Tinba, ti den sugini ke wani n tie yua n bi baa faabi Isalele buolu yaaba. Ama dinla n tie dana taa leni laa bonla n tieni. 22Ti siiga puoba mo bi potianba maadi ke li paki ti. Bi bi yagidi ki gedi li kuli po dinla ku tiŋaapanpangu, 23kaa ban laa o kpiemo. Bi guani ki yedi ti ke bi laa malekinba yaaba n doagidi bi yula bikani ki waani ba ke Jesu fo. 24Ti lieba bi tianba gedi li kuli po ki ban sua ke li bonla kuli tie nani bi puoba n yedi maama, die baa laa wan wani.” 25Lani Jesu den yedi ba: “Yinba bi yanpiidanba na, yaaba n ki jaligi ki baa daani bi sawalipuaba n den yedi yaala kuli po. 26Nani laa den tie tiladi ke U Tienu n Gandi Yua n le fala yeni ki kua o kpiagidi kaanu bi?” 27Lani Jesu den cili leni Musa yaa maama ki pundi bi sawalipuaba yaa maama ki bundi bipo i Diani nni kuli yaala n den maadi o yaa po. 28Ban den nagini ban caa yaa dogu, Jesu den tieni nani o bua ki pendi ki suagi liiga. 29Ama bi den yie opo ki yedi: “Sedi leni ti kelima ku jofangu pundi, u yienu di bua ki kua.” Lani o den kua ki sedi leni ba. 30Wan den ka u saajekaanu kani leni ba, o den taa dupen ki tuondi U Tienu ki cabidi ki teni ba. 31Lani bi nuni den ŋubidi ke bi bandi o, ama o den yindi bi siiga ke baa go laa o. 32Bi den yedi biyaba: “Wan bi maadi leni ti u sanu nni ki bundi tipo i Diani n yedi yaala yeni, laa bi tie nani mi fantama n co ti pala nni yeni ka?” 33Lanyogunu liga bi den fii ki guani Jelusalema, ki laa ke bi piiga n niyendiba leni bi ŋoadikalieba taani ki ka, 34ki yedi: “O Diedo fii bi tinkpiba siiga moamoani lige. O doagidi o yuli Simono po mo.” 35Bani bi niliediba yeni mo den togidi yaala n tieni u sanu po, leni ban bandi Jesu maama wan cabidi dupen yaa yogunu. 36Ban den maadi laa bonla yaa yogunu, Jesu wani oba den doagidi ki sedi bi siiga ki yedi ba: “Mi yanduanma n yaa ye leni yi.” 37Li pakili leni ti jawaanciandi den cuo ba kelima bi den tama ke bi laa jiingoe. 38Jesu den yedi ba: “Be n teni ke yi yama yagi yeni, be yaa po ke yi pia laa yanmaalibuolu yi pala nni? 39Diidi mani n nii leni n taana, mini lige. Sii mani n nii ki le, jiingu naa pia gbanandi leni kpaba nani yin nua ke n pia maama.” 40Wan den maadi yeni, o den waani ba o nii leni o taana. 41Nani li pamancianli po n den teni ke bi daa den daani o maama ki go ye leni li pakili, o den buali ba: “Yi pia li bonjekaala nekanba bi?” 42Bi den teni o li janjenŋoabidili. 43O den ga ki ŋmani bi nintuali. 44Lani o den yedi ba: “Line n tie min da den ye leni yi ki wangi yi yaala, ke li tie tiladi ke yaala n diani ki bili npo Musa balimaama nni leni bi sawalipuaba tila nni leni Pisominba tila nni kuli n tieni ki dudi.” 45Lanwani o den libidi bi yantiali ke ban fidi ki gbadi I Diani n yedi yaala. 46Lani o den yedi ba: “Li diani ki yedi ke U Tienu n Gandi Yua baa le fala yeni, ki yuandi ki fii bi tinkpiba siiga li dataali daali, 47ke bi baa cili Jelusalema na ki yadi ki gedi i nibuoli kuli po ki ban yaa wangi ke bi niba n lebidi bi yama ki baa sugili bi tuonbiadi po. 48Yinba n tie laa bonla yaa siedinba. 49Mini nba baa soani yipo n Baa n niani yaala. Ama yin yaa ye mani u naa dogu nni hali tanpoli paaciamu n baa jiidi yipo.” 50Lani yaa puoli Jesu den ñani ba u dogu nni ki gedini ba hali ki ban kuli Betani, ki yugidi o nii ki gaali ba. 51Wan den gaaliti ba yaa yogunu, o den paadi leni ba ki doni tanpoli po. 52Bani yaa po, ban den kpiagi o, bi den lebidi ki guani Jelusalema leni li pamancianli. 53Bi den ye U Tienu diegu nni daali kuli, ki pagi U Tienu.

will be added

X\