LUKA 2

1Laa yogunu Sesa Ogusita den ñani li ñoabonli ke li yadi i kaani kuli ki yedi ke ban coadi Loma diema yaaba kuli. 2Laa coadikpiali den tieni Kilinusi n den tie Sili diema gufeneeli yaa yogunu. 3Yua kuli den caa ke ban coadi o o dandogu nni. 4Josefi moko den fii Nasaleti dogu yu n ye Galile diema nni, ki gedi Jude diema Dafidi maadogu Betelema nni kelima o den tie Dafidi puoliŋuanu, leni o diegu nni yua. 5O den gedi ke ban ban coadi wani leni o toginaa Maliyama, yua n den punbi. 6Ban den ye Betelema, o maayogunu den pundi. 7O den mali o posabiga, bonjaga. O den bobini o ti canpandi tiadi ki duani o ku yankpaku nni, kelima kaanu ki den ye bipo ku candiegu nni. 8Laa tinkunu nni bi yankpaaba den ye ku muagu nni ki gu bi yandi ku ñiagu. 9O Diedo maleki den doagidi o yuli bikani. O Diedo kpiagidi mo den yendi ki lindi ba, ke ti jawaandi cuo ba boncianla. 10Maleki den yedi ba: “Da jie mani. Kelima n cuani yipo o laabaaliŋamo, yua n baa tua bi niba kuli po pamancianli. 11Lani n tie ke dinla, Dafidi dogu nni, bi mali yipo o Candaano, yua n tie Kilisiti, o Diedo. 12Line n baa tie yaa maalima n baa teni yin bandi o, yi baa le ki canpandiga ke bi bobini o ti canpandi tiadi ki duani o ku yankpaku nni.” 13Lanyogunu malekinba boncianla den doagidi bikani ki taani leni maleki yeni ki pagi U Tienu ki tua: 14” U Tienu n baa ti kpiagidi hali tanpojoma, Yaa niba n mangi o pali ki tinga nni N yaa pia mi yanduanma.” 15Malekinba n den ñani bikani ki goa tanpoli po, bi yankpaaba den yedi biyaba: “Tin gedi mani tonma hali Betelema ki ban le yaala n tieni, o Diedo n waani ti yaala.” 16Bi den jaligi ki gedi ki lingi ki laa Maliyama leni Josefi, ki go laa ki canpandiga ke o dua ku yankpaku nni. 17Ban den laa likuli bi den togidi maleki n den waani ba yaala ki canpandiga po. 18Bi yankpaaba n den togidi yaala den paki yaaba n den gbadi kuli. 19Maliyama den kubi laa togida kuli o pali nni ki kpaagi lipo. 20Bi yankpaaba den lebidi ki goa ki kpiagidi U Tienu, ki go pagi o ban gbadi ki go laa yaala kuli po, ke likuli den tie nani maleki n waani ba maama. 21Ki canpandiga yeni madi daniili daali n den pundi, bi den kuani o ku koanciagu, ki cili o yeli Jesu, maleki n den waani ba yaa yeli hali ke o naa daa punbi o. 22Bi waliŋanbima dana n den pundi nani Musa balimaama n bili maama, bi den gedini ki canpandiga Jelusalema, ki baa gagidi o o Diedo po, 23nani lan diani maama o Diedo balimaama nni: bonjakpiaga kuli, bi baa gagidi o o Diedo po. 24Bi go den cuani nani o Diedo balimaama n bili ban baa padi U Tienu po, lani n tie kpaajefanmu lie, yaaka kpaajenawuundi lie. 25Li yogunu o ja den ye Jelusalema ke bi yi o Simeyono. O den tie niteginka ki go fangi U Tienu, ki gu yua n baa baagi Isalele buolu yaaba. U Tienu Fuoma Yua den ye leni o. 26Li den sua ke U Tienu Fuoma Yua tuodi ki doagidi ki waani o ke o kan kpe kaa laa o Diedo n Gandi Yua. 27U Tienu Fuoma den fiini o ke o cua U Tienu diegu nni. Ki canpandiga Jesu danba n den cuani o ki baa tieni opo U Tienu balimaama n bili yaala, 28Simeyono den ga o ki ŋmabi, ki pagi U Tienu ki yedi: 29” Moala n Diedo, Ŋan pa mini a naacemo N kuni leni mi yanduanma, Kelima a kuani a ñoanianu, 30Kelima n nuni laa Ŋan soani tipo yaa faabima, 31Ŋan bogini yaama Ke ŋanduna nibuoli kuli baa le, 32Yaama n tie yenma ki baa yendi I nibuoli kuli ki teni ban bandi a, Ki go tie ti kpiagidi A niba Isalele buolu yaaba po.” 33Li den paki Jesu baa leni o naa leni Simeyono n maadi yaa maama opo. 34Simeyono den gaali ba ki yedi o naa Maliyama: “Diidi ki le, U Tienu bili ke ki naa biga baa teni ke Isalele buolu yaaba siiga boncianla n baa, boncianla mo n fii. O go baa tie U Tienu sinankeeni bi nitianba n baa yie yua, 35kelima o baa teni bi niba boncianla n jagi yaala bi pala nni n doagidi. Fini mo, yaa paboanli n tie nani ki jugisiega n baa muu a pali.” 36O sawalipualo den ye ki yi Hana ki tie Fanueli yaa bisalo Asela buolu yua, ki den kpeligi boncianla. O den tieni bina lele leni o calo hali o jafandi nni. 37O di den tie kpepuoli ki pia piinii n bina naa. Waa den ña U Tienu diegu nni, o den tuuni U Tienu po u yensiinu leni ku ñiagu kuli leni mi ñoalolima leni i jaandi. 38Lanyogunu liga, o den nagini bikani ki pagi U Tienu ki maadimaadi yaaba n gu Jelusalema daafaabima kuli Jesu maama. 39Josefi leni Maliyama n den tieni o Diedo balimaama n bili yaala kuli ki gbeni, bi den lebidi ki guani Galile nni bi dogu Nasaleti po. 40Ki biga den fandi ke o gbanmanu pugidi. O den pia mi yanfuoma boncianla, U Tienu ŋanbili mo den ye leni o. 41Jesu danba den maani ki caa Jelusalema binli kuli mi Pendima jaanma yogunu. 42Jesu n den pia piiga n bina lie, bi den gedi Jelusalema laa jaanma po nani ban maani ki tiendi maama. 43Mi jaanma dana n den pendi ke bi goa ki kuni, ki biga Jesu den sedi Jelusalema. O danba ki den faami. 44Nani ban den tama ke o ye leni bi santagilieba yeni, bi den cuoni damunli ki lingi o bi kpiiba leni bi bankaaba kuli kani. 45Ban ki den laa o, bi den lebidi ki guani Jelusalema ki baan lingi o. 46Li dataali daali bi den laa o U Tienu diegu nni, ke o ka U Tienu balimaama bangikacianba siiga, ki cengi bi maama ki go buali ba i buali. 47Li den paki yaaba n gba o maama kuli kelima o yanfuoma leni o maguankaama po. 48O danba n den laa o, li den paki ba boncianla, ke o naa yedi o: “N biga, be n teni ke a tieni ti line? Diidi, a baa leni mini kuli den ye leni ti yanyagiciandi ki lingi a.” 49O den yedi ba: “Be n teni ke yi lingi nni? Yii bani ke li tie tiladi min yaa ye n Baa dieli nni?” 50Ama baa den ga wan yedi ba yaala. 51O den yegi leni ba ki kuni Nasaleti, ki tuo ki ŋua bi maama. O naa den kubi laa bonla kuli o pali nni. 52Jesu den fandi ki go kpedi ke o yanfuoma pugidi. U Tienu pali leni bi niba yaa pala kuli den mani opo ki pugidi.

will be added

X\