LUKA 18

1Jesu den pua ba mi kpanjama ki baa waani ba ke li pundi ban yaa jaandi yogunu kuli ki da cedi bi gbani n wudi. 2O den yedi: “O bujialo den ye u dogu nni kaa jie U Tienu, kaa fangi niloba mo. 3Li kpepuoli moko den ye u dogu yeni niinni ki yen kpendi ki miadi o ki tua: ‹Ŋan tuu npo n koanginka n panli.› 4O bujialo den waagi ki yiedi. Li yaa puoli o den ti maadi o yuli ki yedi: ‹Baa ke mii jie U Tienu kaa fangi niloba mo, 5li kpepuoli na n coagini nni maama na, n baa tuu opo o panli, yeni yaaka, o li baa kpendi ki coagini nne.› “ 6O Diedo den pugini ki yedi: “Yi gbadi o bujiabiado yeni n yedi yaala. 7N buali yi, naani U Tienu kan tuu wan gandi yaaba po bi panli, bani yaaba n kpaani ki miadi o u yensiinu leni ku ñiagu kuli bi? Naani o baa waagi ki kan todi ba? 8N kadi ki waani yi, o baa jaligi ki tuu bipo bi panli. Ama naani o Ja Bijua yaa goa ki cua ŋanduna nni, naani o baa le li dandanli bi?” 9Jesu go den pua mi naa kpanjama kelima bi nitianba yaaba n pagi bi yula ke bi tiegi, ki fali yaaba n sieni yaa po. 10O den yedi: “Niba lie den gedi U Tienu diegu nni ki baa jaandi. O yendo den tie Falisieni, o lielo mo lubigaalo. 11Falisieni yeni den sedi ki jaandi o pali nni ki yedi: ‹U Tienu, n tuondi a kelima mii taa leni yaa niba n sieni ki tie concona, leni bi nibiadiba, leni mi conconma danba, n tuondi a ke mii taa leni yaa lubigaalo n tie na moko. 12Dana lele kuli siiga, n luo bu ñoabu taalima lie. N ñandi n dim n bonbaakaala kuli nni.› 13O lubigaalo yeni mo den poadi ki sedi foagima, kaa tuo ki baa yaadi ki noanli tanpoli. O den pua o benli ki yedi: ‹U Tienu, gbadi npo mi niñima, mini yua n tie ti tuonbiadi daano.› “ 14Jesu den pugini ki yedi: “N waani yi i moamoani ke wani n den kuni o denpo ke U Tienu saa opo i moamoani ke o tiegi, ama Falisieni yeni wani ki den baa. Kelima yua n fiini o yuli kuli, U Tienu baa jiini o, yua n jiini o yuli mo, U Tienu baa fiini o.” 15Bi niba den kpendinni a canpanda Jesu kani ke wan sii ba. O ŋoadikaaba n den laa lani, bi den fu leni yaaba n kpendinni ba. 16Ama Jesu den teni ke bi cuani ba ki yedi: “Cedi mani a biwaala n cua n kani ki da deli ba, kelima U Tienu diema tie yaaba n tie nani a biwaala yene po. 17N waani yi i moamoani ke yua n kaa tuo U Tienu diema nani ki biwaaga yeni kan kua lienni.” 18Jufinba yudaano yendo den buali Jesu ki yedi o: “O canbaaŋamo, n baa tieni be ki baa yaa miali n kan gbeni?” 19Jesu den goa ki yedi o: “Be yaa po ke a yini nni niŋamo? U Tienu bebe yaaka, oba kuli ki ŋani. 20A bani li balimaama n bili yaala: ‹Ŋan da conbi, ŋan da kpa nilo, ŋan da su, ŋan da tieni mi siedi-faama, ŋan jigini a baa leni a naa.› “ 21O ja yeni den goa ki yedi: “N kubi lankuli hali n biwaama nni.” 22Jesu n den gbadi lani o den yedi o: “Bonyenla n da go poadi a po. Ŋan kuadi ŋan pia yaala kuli, ki boagidi a luoda li ligi, lane a baa pia ŋalimani tanpoli po. Lani ŋan cua ki ŋoadi nni.” 23O ja n den gbadi laa maama, o pali den biidi kelima o piama den yaba. 24Jesu den laa ke o pali biidi ki yedi: “Li pa hali boncianla a piada n baa ki kua U Tienu diema nni. 25Ku yuoyuogu n tagini mi kpalipienbonma nni dingi ki cie o piado n kua U Tienu diema nni.” 26Yaaba n den cengi o maama yeni den yedi: “Li yaa tie yeni, ŋme nan baa fidi ki tindi?” 27O den goa ki yedi: “Bi nisaaliba n kan fidi yaala, U Tienu wani n baa fidi la.” 28Lani, Pieli den yedi o: “Diidi ki le, tinba ti den fii ki ŋa tin pia yaala kuli ki ŋua ŋa.” 29Jesu den yedi ba: “N waani yi i moamoani ke laa pia yaa nilo n fii ki ŋa o dieli, yaaka o pua, yaaka o kpiiba, yaaka o danba, yaaka o bila kelima U Tienu diema po, 30ki kan baa moala na boncianla ki cie wan den ŋa yaala kuli. Yaa yogunu n kpendi mo, o baa baa yaa miali n kan gbeni.” 31Jesu den taa bi piiga n niliediba ki piadi leni ba ki yedi: “Cengi mani, ti do ki caa Jelusalema ke bi sawalipuaba n den diani yaala ke li maadi o Ja Bijua maama kuli baan tieni ki dudi. 32Bi baa cuo o ki teni o bi nilanba. Bi baa ñuadi o ki faligi o, ki sii opo ti ñinsandi, 33ki pua o i baliji ki yuandi ki kpa o. Ama li dataali daali o baa fii bi tinkpiba siiga.” 34Bi ŋoadikaaba ki den ga liba kuli laa maama nni. O maama yeni den boani ba. Baa den ga Jesu n maadi yaala n bua ki yedi yaala. 35Jesu n den nagidi Jeliko, li sua ke o juamo ka u sankunu ki miadi. 36O den gbadi ke ku niligu pendi ke o buali lan tie yaala. 37Bi den waani o ke Nasaleti yua Jesu n tagini ki baa pendi. 38O den kpaani: “Jesu, Dafidi Bijua, gbadi npo mi niñima.” 39Yaaba n den cuoni Jesu liiga den funi leni o ke wan suoni, ama o go den kpaani ki pugini ki tua: “Dafidi Bijua, gbadi npo mi niñima.” 40Jesu den sedi ki yedi ban cuani o o kani. O juamo n den nagini, Jesu den buali o ki yedi: 41” A bua min tieni apo be?” O den goa ki yedi: “N Daano, n bua ŋan teni min go yaa nua.” 42Jesu den yedi o: “A nuni n go yaa nua, a dandanli paagi a.” 43Lanyogunu o nuni go den noadi, ke o ŋoadi Jesu ki kpiagidi U Tienu. Bi niba kuli den laa lani ki pagi U Tienu.

will be added

X\