LUKA 17

1Jesu den yedi o ŋoadikaaba: “Laa pia ke yaala n baa teni bi niba ban yaa tiendi ti tuonbiadi kan yaa kpendi, ama fala baa ye leni yaa nilo n cuani la. 2Bi yaa lani o li naacianli ki lu o mi ñincianma nni wan bodi, lani n cie wan teni yaa bonwaamu n tie na siiga baa yendo n tieni ti tuonbiadi. 3Fangi mani yi yula. A kpiilo yaa tieni ti tuonbiadi, ŋan tundi o. O yaa lebidi o yama, ŋan pa o sugili. 4O yaa tudi apo taalima lele dayenli, ke taalima lele yeni o cua a kani ki yedi: ‹N lebidi n yama› ŋan pa o sugili.” 5Jesu tondiba den yedi o: “Ti Daano, pugini ti dandanli.” 6O Diedo den goa ki yedi: “Yin pia yaa dandanli yaa pundi baa mutaadi bonbibu n wa ki da maama, yi bi baa fidi ki yedi bu naa sikomoli tibu: ‹Ŋabi aba ki ban ŋu aba mi ñincianma nni,› bu baa tuo. 7Yi siiga ŋme baa pia o naacemo ke o ko, yaaka o kpaa i pe, o yaa ñani u kuanu po ki kpeni, naani o canbaa baa yedi o: ‹Cua moala ki je?› 8Ama o baa yedi o: ‹Ŋanbi npo mi jiema, ki bogidi aba ki yaa tendi nni ma hali min je ki go ño ki gbeni no. N yaa gbeni, a mo baa je ki go ño.› 9Naani o baa pagi o o naacemo yeni kelima o tieni wan puogi o yaala bii? 10Li tie yene yinba yiba moko yaa po, yi yaa tieni ban puogi yi yaala kuli, yin yedi mani: ‹Ti tie yaa naacenba n soani ti tuonli bebe, ti tieni lan pundi tin tieni yaala.› “ 11Jesu n den kubi o sancenli ki caa Jelusalema, o den poandi Samali leni Galile diema siiga. 12O den baa kua doyendu nni ke gbaada piiga den kpendi ki baa tuogi o. Bi den sedi foagima ki kpaani: 13” Canbaa Jesu, gbadi tipo mi niñima.” 14Wan den laa ba o den yedi ba: “Gedi mani ki ban waani yi yula bi kopadicianba.” Ban den caa yaa yogunu bi den paagi ki ŋanbi. 15Bi siiga yendo n den laa ke o paagi, o den lebidi ki goa ki kpaani ki pagi U Tienu. 16O den labini Jesu taana kani ki tuondi o. O den tie Samali yua. 17Jesu den yedi o: “Niba piiga yeni kuli ka paagi? Bi niyiadiba ye le? 18Naani oba ki lebidi ki cua ki baa pagi U Tienu kali o nilamo na bebe?” 19Lani o den yedi o ja yeni: “Fii ki gedi. A dandanli paagi a.” 20Falisieninba den buali Jesu U Tienu diema n baa cua yaa yogunu. O den goa ki yedi ba: “U Tienu diema naa tie maama ke bi niba baa fidi ki le ma ka. 21Bi kan yedi: ‹Mi ye ne,› yaaka: ‹Mi ye nepo.› Kelima U Tienu diema ye yi siiga baa moala.” 22Lani Jesu den yedi o ŋoadikaaba: “A dana kpendi ke yi baa bua hali boncianla ki le o Ja Bijua dana siiga baa dayenli, ki nan kan le. 23Bi baa ti yedi yi: ‹O ye ne,› yaaka: ‹O ye nepo,› yin da gedi mani, yin da sani ki ŋoadi ba mani. 24Kelima nani mi tañigima n yen ñuliti ki pelini nepo tinbianu, ki poandi ki yaa caa hali une maama yeni, li baa tua yene o Ja Bijua daali yaa cua. 25Hali ke li daa tieni, li tie tiladi wan le fala boncianla, moala na niba mo n yie o. 26Lan den tie maama Nowe yogunu, li go baa tie yeni o Ja Bijua yaa dana nni. 27Bi nisaaliba den di ki go ñu, ki taani bi puoba ki puuni bi bisiaba bi jaba, hali Nowe n den ti kua ku ñinbiaciangu nni yaa daali. Ki tabolinkaaga den cua ki bolini bikuli. 28Lan den tie maama Loto yogunu, li go baa ti tie yene. Bi niba den di ki go ñu, ki da ki kuadi, ki coagi ti jaadi, ki maa a diena. 29Ama Loto n den ñani Sodoma nni yaa daali, mi fantama leni li cidibili den ñani tanpoli ki mini nani ki taaga yeni ki bolini bikuli. 30Li go baa tua yene o Ja Bijua n baa doagidi o yuli yaa daali. 31Laa daali yua n ka o doangu yuli po, ke o tiadi ye deenni, wan da jiidi ki kua ki baa taa ti, yua n ye u kuanu po mo n da lebidi ki guani o denpo. 32Tiadi mani Loto pua po. 33Yua n bua ki ga o miali baa biani li, ama yua n baa biani li baa ga li. 34N yedi yi, laa daali ñiagu niba lie baa dua duanyendu, bi baa taa yendo ki ŋa o yua. 35Puoba lie baa taa ki naani, bi baa taa yendo ki ŋa o lielo. 36Jaba lie baa taa ki ye u kuanu nni, bi baa taa yendo ki ŋa o yua.” 37Bi ŋoadikaaba den yedi o: “Ti Daano, line baa tieni hali le?” O den goa ki yedi: “Li bonkpienla n ye naani, i kaabi baa taani lankane.”

will be added

X\