LUKA 15

1Bi lubigaaba leni i tagibiadi danba den kpendi Jesu kani ki bua ki gbadi o maama. 2Falisieninba leni li balimaama bangikaaba den yenbidi ki tua: “O ja na gaani i tagibiadi danba cangu ki go di leni ba.” 3Lani Jesu den pua ba mi naa kpanjama: 4” Yi siiga yua pia pe kobiga ke yendo bia, naani waa baa ŋa yaa piiyia n peyiadi n sieni bi kpaakaanu li fuali nni ki ŋoadi yua n yaadi yeni hali ki ban le o? 5O yaa laa o, o baa taa ki bugi o leni li pamanli. 6O yaa ban pundi o denpo, o baa yini o danlinba leni o yieninlieba ki yedi ba: ‹Taani mani leni nni tin mangi ti pala, kelima n laa n pia, yua n den bodi yeni.› 7N yedi yi, li pamanli baa ye tanpoli po ki kelima ti tuonbiadi daano yendo yua n lebidi o yama, ki cie niteginkaaba piiyia n niba yia yaaba n kaa nua ke mi lebidima yeni tie tiladi yaa po. 8Bi o pua yaa pia kujapiena piiga ke yenli bia, naani waa baa cuoni ki fidisanga, ki pidi li dieli ki yaa lingi li dindini hali ki ban le o cili? 9O yaa laa li, o baa yini o danlinba leni o yieninlieba ki yedi ba: ‹Taani mani leni nni tin mangi ti pala kelima n laa n kujapienli yaali n den bia yeni.› 10N yedi yi, li baa tie yeni tanpoli po. U Tienu malekinba baa mangi bi pala kelima ti tuonbiadi daano yendo yua n lebidi o yama.” 11O go den yedi: “O ja den ye ki pia bonjala lie. 12O bonwaalo den yedi o baa: ‹N baa, boagidi ŋan bi bili npo yaa faali a piama nni ki teni nni.› O ja yeni den boagidi ba o piama. 13Lan tieni dana waamu o bonwaalo den taa o yaa biinu kuli ki gedi yaa diema n foagi. O den biani o yaa faali kuli kelima o bibiadima po. 14Wan den biani likuli, mi konbiadima den baa mi diema yeni, ke o cili ki luo yaala n tie tiladi o yema po kuli. 15Lani o den gedi ki mia li tuonli dotieyendo kani ke o gedini o o kuanu po ke wan ban yaa kpaa i duoli. 16Mi koma po o den bua ki yaa di i duoli n di yaa jiema, ama oba kuli ki puni o. 17Lani o den kpaagi ki laa o yama nni ki yedi o pali nni: ‹N baa tuonsoanba pia li bonjekaala ke li kandi ke min ti ye ne ki baa kpe mi koma. 18N baa fii ki guani n baa po, ki ban yedi o: N baa, n tudi U Tienu po leni a yaa po kuli. 19Mii go pundi ban yini nni a bijua. Yaa tuuni nni nani ŋan baa soani a tuonsoanlo maama.› 20Lani o den fii ki guani o baa po. Wan da den ye hali foagima, o baa den laa o ke mi niñima cuo o, ke o sani ki ban bibi o ki gobini o leni mi buama. 21O bijua den yedi o: ‹N baa, n tudi U Tienu po leni a yaa po kuli. Mii go pundi ban yini nni a bijua.› 22Ama o baa den yedi o naacenba: ‹Jaligi mani ki cuani yaa liadicianli n ŋani ki cie ki lani o, ki pilini o mi ñoagima ki go pilini o ti cacaadi moko. 23Taa mani li naatonbiwubidili ki kodi li, tin je mani ki mangi ti pala. 24Kelima n bijua na den kpe ki goa ki faadi, o den yaadi ke n goa ki laa o.› Bi den cili ki mangidi bi pala. 25Li den sua ke o bijakpelo ye u kuanu po. Wan den kpendi ki nagini ku diegu, o den gbadi ti baantiadi ke bi pua ki ciaga. 26O den yini naacenyendo ki buali o lan tie yaala. 27O naacemo den yedi o: ‹A waalo n goa ki kpeni, a baa n laa o leni laafia yene ke o kodi tin wubi yaa naatonbiwubidili.› 28Lani o bijakpelo yeni pali den beni, ke o yie ke o kan kua. O baa den ñani ki miamia ke wan kua. 29O den goa ki yedi o baa: ‹Diidi ki le, n tuuni apo hali yaa bina n yaba, mii yie a ñoabonli liba kuli, ama ŋaa puni nni baa ŋuabiga ke mini leni n danlinba n taani ki je ki mangi ti pala. 30Ama a bijua yua n ban dini a ŋalimano leni a poconcona yeni n goa ki kpeni, wani yaa po yo ke a kodi tin wubi yaa naatonbiwubidili.› 31O baa den goa ki yedi o: ‹N bijua, a ye leni nni yogunu kuli, min pia yaala kuli tie a yaala. 32Li pundi tin je ki go mangi ti pala kelima a waalo na den kpe ki go faadi, o den yaadi ke ti goa ki laa o.› ”

will be added

X\