LUKA 11

1Dayenli Jesu den jaandi kaanuba. Wan den jaandi ki gbeni, o ŋoadikaaba siiga yendo den yedi o: “N Daano, bangi ti tin baa jaandi maama, nani Jan n bangi o yaa ŋoadikaaba maama.” 2Jesu den yedi ba: “Yi yaa yen baa jaandi yin yedi: ‹Ti Baa, a yeli n baa mi gagidima. A diema n cua. 3Pa ti daali kuli yaa jiema banlu n dagidi. 4Tieni tipo sugili ti tuonbiadi po Kelima ti moko tiendi sugili yaaba n tudi tipo kuli po. Da tuo tin baa mi tulinma nni.› “ 5O go den yedi ba: “Yi siiga yendo yaa pia o danli ki gedi o kani ku yagisiigu ki yedi o: ‹N danli, ledi nni dupen bonba taa, 6kelima n danli yendo fii li sancenli ki cua ki cani nni ke n naa pia liba ki baa candi o.› 7O danli yua n ye o dieli tugu nni yeni yaa goa ki yedi o: ‹Da yagini n yama, n luoni bu buliñoabu no, mini leni n bila kuli mo duani, n kan go fidi ki fii ki pa ŋa.› 8N yedi yi, baa o yaa kan fii ki pa o kelima o tie o danli, o baa fii kelima o tigini po, ki pa o wan luo yaala yeni kuli. 9Lani yaa po n yedi yi, mia mani, bi baa pa yi, lingi mani, yi baa le, yedi mani: ‹Gafala,› bu buliñoabu kani, bi baa luodi yipo. 10Kelima yua n mia kuli baa baa, yua mo n lingi kuli mo baa le, bi baa luodi yua yedi: ‹Gafala,› ki bua ki kua kuli po mo. 11Yinba bibaanba siiga, ŋme yaa bijua n baa mia o dupen, wan teni o li tanli, bi o yaa mia o o jamo, wan teni o o wa? 12Bi o baa mia li jenli, wan teni o o namo? 13Yinba yaaba n bia yaa bani ki pa yi bila li bonŋanla, lanwani laa pia kuli tama ke ti Baa yua n ye tanpoli baa pa yaaba n mia o o Fuoma Yua.” 14Jesu den deli ki ñandi o nilo niinni yaa cicibiadiga n teni ke o tie muulo. Ki cicibiadiga yeni n ñani yaa yogunu, o muulo den maadi ke li pakili leni li fangili cuo ku niligu. 15Ama bi tianba den yedi: “Mu cicibiadimu bado Belisebu n puni o u paalu ke o fidi ki deli mu cicibiadimu bi niba niinni.” 16Bi tianba mo den bua ki dia Jesu ku madiagu, ki mia o ke wan tieni yaa bancianma n baa doagidi ke o paalu ñani U Tienu kani. 17Jesu den bani ban maliti yaala ki yedi ba: “Yaa diema n boagidi ki tuogi leni mi yuli kuli baa bodi, mi diena kuli mo baa baali aya po. 18Sutaani yaaba mo yaa deli ki ñani Sutaani yaaba, o diema baa tieni lede ki yaa ye? N yedi yeni kelima yi yedi ke mu cicibiadimu bado Belisebu puni nni u paalu ke n deli mu cicibiadimu. 19Belisebu n yaa puni nni u paalu ke n deli mu cicibiadimu, yi yaa ŋoadikaaba mo deli mu ŋme yaa yeli nne? Lani yaa po bi baa jia yi leni ti buudi. 20Ama li yaa tie U Tienu nubili n puni nni u paalu ke n deli mu cicibiadimu, lanwani U Tienu diema pundi yi kani. 21O gbanmandaano yaa kubi o jatiadi ki gu o diegu, wan pia yaala kuli, waa bangi lipo. 22Ama yua n pa ki cie o yaa cua ki baa o ki paadi o, o baa fie o jatiadi wan bi dugi yaadi yaa po kuli, ki taa o fagidi ki boagidiboagidi. 23Yua n ki taa npo kuli tie n yieka. Yua n ki todi nni ke n taandi nan yadi wani. 24Ki cicibiadiga yaa ñani o nilo niinni, ki yen gedi ki ban yaa gaandi yaa fuali n ki pia ñima nni, ki lingi mi fuodima. O yaa laa, ki baa yedi: ‹N baa lebidi ki guani n dieli po min den ñani naani.› 25O yaa pundi o baa sua ke li pidi ki ŋanbi. 26Lanwani o baa gedi ki ban taa cicibiadimu lele yaamu n bia ki cie kani kiba, mun yegi ki ban kua li niinni ki yaa ye. Laa nilo yeyuankaama baa bia ki cie mi kpiama.” 27Jesu n den maadi yeni yaa yogunu, o pua den kpaani ku niligu siiga ki yedi o: “Li pamanli ye leni yaa pua n mali a leni yaa biina n ŋaani a kuli.” 28Jesu den goa ki yedi o: “Li pamanli ye leni yaaba cengi U Tienu maama ki kubi ma ki cie.” 29A nigola n den taani boncianla ki ŋabi ki mabindi Jesu, o den yedi: “Moala na niba tie nibiadiba. Bi miadi yaa bancianma n tie sinankeeni, ama bi kan tieni bipo sinankeentoa li yaa tie Jonasa yua yaaka. 30Nani Jonasa n den tie sinankeeni Ninife dogu yaaba po maama, o Ja Bijua moko baa tua sinankeeni moala niba po yene. 31Yaa diema n ye niganu po pobado baa taani ki sedi leni moala na niba ti buudi daali, ki bu ki cuo ba, kelima o den ñani hali hali foagima, ki cua ki cengi Salomono yanfuoma maama, ama moamoani, yaala n cie Salomono ye ne. 32Ninife dogu yaaba moko baa taani ki fii ki sedi leni moala na niba ti buudi daali ki bu i cuo ba, kelima Jonasa n den waani ba U Tienu maama, bi den lebidi bi yama. Ama moamoani, yaala n cie Jonasa ye ne. 33Niloba kan cuoni fidisanga ki kuani ga yaa kaanu n wuo, yaaka ki taa li sancianli ki ŋoagini ga. Ama o baa taa ki tuani ga u fidisantuankaanu ke yaaba n kua li dieli nni kuli n yaa nua mi yenma. 34A nunbu tie a gbanandi fidisanga. A nunbu yaa ŋani, a gbanandi nni kuli baa yieni bonŋanla. Ama a nunbu yaa ŋani, a gbanandi kuli baa ye li biigili nni. 35Lani yaa po ŋan fangi a yuli ki da teni ke yaa yenma n ye a niinni n tua biigili. 36A gbanandi nni kuli yaa yieni bonŋanla ke li biigili ki ye kaanuba kuli nni, tikuli baa yieni nani ki fidisanga n yen yendi apo ki yenma maama.” 37Jesu n den maadi yaa yogunu, Falisieni yendo den yini o ke wan kua ki je o deni. O den kua ki kali u saajekaanu kani. 38Falisieni yeni den laa ke waa nidi ki baa je, li den paki o. 39O Diedo den yedi o: “Yinba Falisieninba, yi yen ŋuudi ki ŋanbi ki tadiñokaaga leni ku saajetadigu kuli puoli po, ama yi tugu nni nan gbie leni yin fenli yaala leni yin tiendi yaa biadima. 40Yinba, bi yanpiidanba yeni, yua n tagi puoli po, wan ka tagi tugu nni mo? 41Pa mani a luoda yaala n ye yi pala tugu nni lani, yaala n sieni kuli baa ŋanbi yipo. 42Fala baa ye leni yi, yinba Falisieninba, kelima yi coadi yaa kpinfaadi n yi menti leni lu, leni kpinfatoadi kuli, ki ñandi dim. Ama yi ŋa mi teginma leni U Tienu yaa buama. Li pundi yin yaa bi tiendi lani, ki nan da cedi yin maani ki tiendi yaala yeni mo. 43Fala baa ye leni yi, yinba Falisieninba, kelima yi bua ki yaa ka i niciankali-kaani li balimaama bangima diena nni, ki go bua bi niba n yaa fuondi ki kpiagidi yi mu daamu nni. 44Fala baa ye leni yi kelima yi tie nani yaa kula n ki ñi ke bi niba cuoni apo kaa faami.” 45Li balimaama bangikacianba siiga yendo den goa ki yedi o: “Canbaa, ŋan maadi maama na, a sugidi ti moko.” 46Jesu den goa ki yedi: “Fala baa ye leni yi moko, yinba li balimaama bangikacianba, kelima yi tungi bi niba a tugikpiaga, ya ke yinba yiba kan tuo ki sii ŋa leni yi nubiyenli. 47Fala baa ye leni yi, kelima yi goa ki maa ki ŋanbidi yi yaajanba n den ku yaa sawalipuaba yaa kula. 48Yeni yi tiendi siedi ke yi yama dagidi leni yi yaajanba tuona, kelima bani, bi den ku bi sawalipuaba, ke yi mo maa bi kula po li bontiadikaala. 49Li tie lani yaa po ke wani U Tienu yanfuoma po o maadi Jufinba maama ki yedi ke wani U Tienu n baa soani bikani o sawalipuaba leni o tondiba. Bi baa kpa bine ki faligi bine. 50Lani yaa po U Tienu baa tuu moala na niba bi yaajanba n den ku yaa sawalipuaba ki wuli bi soama panli, ki cili leni Abela soama hali ŋanduna tagima yogunu, 51ki pundi hali Sakali yaa soama, ban den ku yua U Tienu diegu nni, li padibinbinli leni u kaangagidiŋamu siiga. Yeni de, n yedi yi ke U Tienu baa tu moala na niba laa kuuma kuli panli. 52Fala baa ye leni yi, yinba li balimaama bangikacianba, kelima yi tuudi ki ñani mi bandima buliñoabu sendabiga. Yii kua yiba, yi go yie yaaba n bua ki kua mo yaa po.” 53Jesu n den ñani lankani, li balimaama bangikaaba leni Falisieninba den tigini o leni mi mapaama, ki buali o yaa bonla n yaba, 54ki dia o ku madiagu, ki bua ki baa o ñoabu nni yaa maama ke bi baa fidi ki gedini ma li bali danba kani.

will be added

X\