LUKA 10

1Lani yaa puoli o Diedo go den gandi ŋoadikaaba piilele n bilie ki soani ba niba lielie ke bi kua o liiga, ki gedi wani oba n den baa gedi yaa dogi leni yaa kaani kuli. 2O den yedi ba: “U jetaagu yaba ama bi tuonsoanba nan wa. Lanwani yin mia mani u jetaagu Diedo wan soani bi tuonsoanba o jetaagu po. 3Gedi mani! Diidi ki le, n soani yi nani a pebila yeni i fuasangbanli siiga. 4Yin da taa mani ligiboagili, baa sancenboagili, baa cacaadi, ki da sedi u sanu nni ki fuondi oba. 5Yin kua yaa diegu nni kuli, kpa fuondi mani ki yedi: ‹Mi yanduanma n yaa ye ku naa diegu nni.› 6Yua n bua mi yanduanma yaa ye lienni, yin gaali o yaa yanduanma yeni baa ye leni o. Yua n bua mi yanduanma yeni yaa ye likani mo, yi gaali n guani yi yaa kani. 7Yin yaa ye laa diegu nni ki di ki go ñu ban puuni yi yaala kuli, kelima o tuonsoanlo pundi ki baa o panpaani. Yin da ña diegu nni ki tuadi dietoagu. 8Yin kua yaa dogu nni ke bi ga yi cangu kuli, yin je mani ban puni yi yaala, 9ki paagi yaa yiama n ye likani ki yedi ba: ‹ U Tienu diema nagini yi kani.› 10Ama yin kua yaa dogu nni ke baa ga yi cangu kuli, yin ña ki sedi bi sani nni ki yedi: 11‹Ti kpia baa yi dogu tama yaama n tabini ti taana yeni. Ama yin bandi bonŋanla ke U Tienu diema nagini.› “ 12Jesu den pugini ki yedi o ŋoadikaaba: “N yedi yi ke ti buudi daali, Sodoma yaa buudi kaa bia ki pundi laa dogu yaaba buudi. 13Fala baa ye leni fini Kolasini dogu. Fala baa ye leni fini Betisayida dogu, kelima yaa bancianma n tieni a niinni ne yaa den tieni hali yogu Tili leni Sidoni dogi nni, bi den baa laa li paboanli tiadi leni mi fantanpienma ki lebidi bi yama. 14Lani yaa po, ti buudi daali Tili leni Sidoni dogi yaa fala kan yaa bia ki pundi yi yaa fala. 15Fini, Kapenayuma dogu moko, a tama ke a baa fiini a yuli hali tanpoli po bi? Kalam, bi baa jiini a hali bi tinkpiba diema.” 16Jesu go den yedi o ŋoadikaaba: “Yua n cengi yi maama cengi n yaama, yua n yie yi mo yie mini, yua n yie mini mo yie yua n soani nni.” 17Ŋoadikaaba piilele n bilie yeni den guani Jesu kani leni li pamanli ki yedi: “Ti Daano, baa mu cicibiadimu moko tuodi ti maama a yeli nni.” 18Jesu den yedi ba: “N den laa ke Sutaani ñani tanpoli ki peli nani mi tañigima yeni ki baa. 19N puni yi u paalu ke yi baa fidi ki yaa ŋmaadi i we leni i nami, ki yaa paani yibali paaciamu kuli. Liba kuli kan fidi ki tieni yi yaala n bia. 20Baa yeni, yin da mangi mani yi pala kelima mu cicibiadimu tuo yi maama, ama yin mangi mani yi pala kelima bi diani yi yela tanpoli po.” 21Lanyogunu liga U Tienu Fuoma Yua den teni ke Jesu pali mangi hali boncianla ke o yedi: “Baa, fini yua n tie tanpoli leni ki tinga kuli Diedo, n pagi a kelima a doagini li naa bonla bi yanfodanba leni bi nunfandanba kuli po, ki doagidi la yaaba n tie nani a biwaala yeni yaa po. Yeni de, Baa, li tie yeni kelima li ŋua a yanjagiŋanli.” 22Jesu den pugini ki yedi: “N Baa puni nni li bonla kuli bali. Oba kuli ki bani Bijua n tie yua kali Baa bebe, oba kuli mo ki bani Baa n tie yua kali Bijua leni wani Bijua n bua ki doagidi o yua yaa po.” 23Lani Jesu den jigidi ki noanli o ŋoadikaaba ki maadi leni bani bebe ki yedi: “Li pamanli ye leni yi kelima yin laa yaala po. 24Kelima n yedi yi ke bi sawalipuaba leni bi badiba boncianla den bua ki le yin nua yaala na, ki naa laa la, bi den bua ki gbadi yin gba yaala na, ki naa gbadi.” 25U Tienu balimaama bangikaciamo yendo den fii ki bua ki biigi Jesu ki yedi o: “Canbaa, n baa tieni lede ki baa yaa miali n kan gbeni?” 26Jesu den yedi o: “Be diani li balimaama nni? A cogi be lienni?” 27O den goa ki yedi o: “Ŋan bua o Diedo a Tienu leni a pali kuli leni a miali kuli leni a fidu kuli leni a yantiali kuli, ki go bua a nisaalilielo nani ŋan bua a yuli maama.” 28Jesu den yedi o: “A guani ke li tiegi. Yaa tiendi yeni, a baa yaa ye.” 29Li balimaama bangikaciamo yeni den bua ki saa o yuli po i moamoani ki yedi Jesu: “Ŋme nan tie n nisaalilielo?” 30Jesu den goa ki yedi o: “O ja den ñani Jelusalema, ki jiidi ki caa Jeliko. O den baa bi sanjiaba siiga, ke bi bibi o, ki fie wan pia yaala ki go pua pua o ki ŋa o ke wani leni mi kuuma ki foagi, ki ban caa. 31Li sua ke bi kopadicianba siiga yendo moko den jiidi ki tagi laa sanu. Wan den laa o ja yeni, o den jadi ki balini ki pendi. 32Lefi buolu yua moko n den jiidi ki pundi likani ki laa o ja yeni, o den jadi ki pendi. 33Ama, Samali yua, den caa u dogu ki cua likani. Wan den laa o ja yeni, mi niñima den cuo o opo. 34O den nagini ki tieni o nala mi kpama leni duven ki finfini a a caba, ki jagini o wani oba yaa bonjaginkaala po, ki gedini o ki ban baa opo ku candiegu ki kubi o. 35Lan fii ki fa o den ñani kujapiena lie ki teni ku candiegu daano ki yedi o: ‹Yaa kubi o, ŋan baa biani opo yaala ki pugini line po, n yaa lebidi ki guani, n baa pa ŋa.› “ 36Lani Jesu den buali o ki yedi: “A yaa yama po, bi nitaadiba yeni siiga ŋme tie yua n den baa bi sanjiaba siiga yeni nisaalilielo?” 37O den goa ki yedi o: “Yua n gbadi opo mi niñima yene.” Jesu den yedi o: “A mo n gedi ki ban yaa tiendi yeni.” 38Jesu go den taa u sanu, wani leni o ŋoadikaaba. O den kua doyendu nni. Yaa pua n yi Malata den ga o cangu. 39O pua yeni den pia o waalo ke o tie pua ki yi Maliyama. Wani Maliyama den kali Jesu taana kani ki cengi o maama. 40Ku diegu tuonli den yagi Malata yama ke o cuoni ki lindi. O den cua ki yedi Jesu: “N Daano, naani n waalo n ŋa nni ke n tuuni nbebe yeni, laa yia ŋa? Yedi o wan todi nni.” 41O Diedo den goa ki yedi o: “Malata, Malata, a yagini a yama ki cuoni ki lindi li bonla boncianla po. 42Ama bonyenla n tie tiladi, Maliyama gandi li bonŋanla, ban kan fie o yaala.”

will be added

X\