JUDA N DIANI YA TILI. 1

1Mini Juda, yua n tie Jesu Kilisiti naacemo ki go tie Jaka waalo, n diani li tili yipo, yinba U Tienu yua n tie Baa n yini yaaba ki go bua yaaba, ki kubi yaaba Jesu Kilisiti po. 2Mi niñingbadima, mi yanduanma leni mi buama n yaa pugidi yipo hali boncianla. 3N buakaaba, n den bua hali boncianla ki diani yipo yaala n tie tikuli n taani ki pia yaa tindima yaa po. Ama n den sua ke li tie npo tiladi min diani ki tundi yi ke yin koani li dandanli koanli, U Tienu n den teni o nigagidiŋanba yaa dandanli yenma u yogunu kuli po. 4Kelima bi nitianba wuoni ki kua yi siiga, i Diani n den maadi yaaba yaa bujiali cuonu hali yogu. Bi tie U Tienu yiekaaba, yaaba n lebidi ti Tienu ŋanbili ke lan tua mi conconma bonla. Bi go yie Jesu Kilisiti, wani yua bebe n tie ti Canbaa leni ti Diedo. 5Baa ke yi bani yaala n tie na kuli bonŋanla, n bua ki go tiadi yi ke o Diedo den faabi o niba Isalele yaaba ki ñani ba Ejipiti nni. Ama o den yuandi ki bolini bi siiga yaaba n naa den dugi opo. 6Yaa malekinba n naa den kubi ban pia yaa bali, ki ŋa bi yekaanu, U Tienu kpaa ba yaa kpaadi n baa ye hali yaa yogunu kuli, ki kubi ba li biigili nni hali li bujiali cuonu dacianli n cua. 7Li go tie yeni Sodoma leni Gomola leni bi tinkundogi yaaba po, yaaba n den tieni nani laa malekinba, ki puni bi yula ki tiendi mi conconma leni ti cagindi buoli kuli po. Baa moala bi laadi yaa fantama n kan gbindi yaa buudi fala, ki tie bi niba kuli po li bondiidikaala ki tuodi ki tundi ba. 8Baa yeni, laa jaba yaa yanmaalima n cuo ba maama po teni ke bi cagini bi yula, ki fali U Tienu bali, ki sugidi o malekinba yaaba n pia ti kpiagidi. 9Lanwani baa malekinba yudaano Miseli n den nia leni Sutaani Musa o kpiemo gbanandi po yaa yogunu, waa den tuo ki maadi o buudi leni sugidi maama. Ama o den yedi o: “O Diedo n yie apo.” 10Ama laa jaba sugidi ban kaa bani yaala. Baa ban bani yaala bi ŋua bi yanmaalima nani ti yandi yeni ki bolini bi yula. 11Fala n baa bipo, kelima bi ŋoadi Kayina n den ŋua yaa sanu. Bi go luni bi yula Balaama yaa yaadima nni kelima bi bua ki baa mi panpaani. Bi fiini mi janjanma ki bodi nani Kole yeni. 12Li tie bani n joagini yin n taani leni yi kpiiba ki di yaa jiema. Lankane bi yen di ki go ñu ke li pendi, kaa jie fe, ki nua bi yaa yula bebe. Bi tie nani u faalu n tudi yaa tawala ke ŋaa pia ñima yeni. Bi go tie nani li fali yaa tiidi n naa loni baa i yogunu, ama ki kuodi ki kpe ke bi ŋabi i yeni. 13Bi doagidi bi tuona yaa n pia i fe nani mi ñincianma ñinguona n lengidi ki lu ti ñinpunpudi li boanjaali po maama yeni. Bi go tie nani yaa ŋmabila n yaadi yeni. U Tienu bili bipo ke bi kaanu baa ye li biigicianli nni hali yaa yogunu kuli po. 14Li go tie bani yaa po ke Enoka yua n den tie nifiima lele ki cili hali Adama kani, den pua sawali ki yedi: “Diidi ki le, o Diedo kpendi leni o nigagidiŋanba tudatuda bam. 15O baa jia ti buudi leni bi niba kuli, ki cuo yaaba n yie o kuli kelima ban yie o ki tieni yaala yaa po. O go cuo ti tuonbiadi danba yaaba n yie o yeni, kelima ban sugidi o yaa sugidi yaa po kuli.” 16Laa niba tie yaaba n yenbidi, yaaba yaa pala n biidi bi yema po. Bi ŋua bi gbanandi bonbuakaala, ki maadi mi japaamaama, ki banbidi bi niba ke ban baa bikani li baali. 17Ama yinba n buakaaba, yin yaa tiani mani ti Diedo Jesu Kilisiti tondiba n den tuodi ki waani yi yaama. 18Bi den tua yi: “Mi juodima yogunu li ñuali danba baa ye, yaaba n ŋua bi gbanandi bonbuakaala, ki yie U Tienu.” 19Laa niba tie yaaba n tiendi yi siiga nni mi paadima, ki ŋua bi gbanandi bonbuaka-biadila kaa pia U Tienu Fuoma. 20Ama yinba n buakaaba, yin yaa suagi liiga yi dandanli yaali n gagidi ki ŋani boncianla nni, ki yaa jaandi leni o U Tienu Fuoma Yua yaa paalu. 21Yin yaa kubi mani yi yula U Tienu buama nni, ki gu ti Diedo Jesu Kilisiti n pa yi yaa miali n kan gbeni kelima o niñingbadima po. 22Yin yaa gba mani mi niñima bi nitianba yaaba yaa yama n bangi po. 23Yin faabi ba ki lobidi ba mi fantama nni. Yin yaa gba nitoaba po yaa niñima n kali leni i jeje, ki nan yaa nani baa bi tiayiekaadi, ban den joagini yaadi leni bi gbanandi bonbuakaala. 24U Tienu fidi ki kubi yi ke yin da tuudi ki baa, ki go sieni yi o kpiagidi nintuali ke yi naa pia ban baa fidi ki kuli yi leni yaala, leni li pamancianli. 25Wani U Tienu bebe yua n tie ti Candaano, kelima Jesu Kilisiti yua n tie ti Diedo po, n yaa baadi ti kpiagidi, ti jigidi, u paaciamu leni li bali, yaa yogunu n pendi, moala leni yaa yogunu kuli! Amina!

will be added

X\