JAN 20

1A danleleeda cilima daali ku tiŋaapanpangu ke li daa yendi, Magidala Maliyama den gedi li kuli po. O den sua ke bi fuadi li tanli li kuli ñoabu kani. 2O den sani ki gedi Simono Pieli leni o ŋoadikalielo Jesu n bua yua yeni kani, ki yedi ba: “Bi ñani o Diedo li kuli nni, tii bani ban duani o naankani.” 3Pieli leni o ŋoadikalielo den ñani ki caa li kuli po. 4Bani bonba lie kuli den tiini. Ama o ŋoadikalielo den jaligi ki kua Pieli liiga, ki kpa pundi li kuli kani. 5O den buani ki diidi li kuli nni, ki laa a cabipiena ke a bili tiipo, ama waa den kua. 6Simono Pieli mo den yuandi ki pundi ki kua li kuli nni, ki nuali ki laa a cabipiena ke a ye tiipo, ki go laa ban den ŋoagini Jesu yuli yaa cabili. 7Laa cabili naa den taani leni yaa cabipiena n sieni, li den gbabi ki piadi ki bili. 8Lani o ŋoadikalielo yua n den kpa pundi li kuli kani moko den kua. O den laa ki daani. 9Li tie ke bi daa den bandi i Diani n yedi yaala, yi n den waani ke li tie tiladi ke Jesu n fii bi tinkpiba siiga. 10Lan pendi bi ŋoadikaaba yeni den kuni bi denpo. 11Maliyama den se niini ki nagi li kuli kani ki buudi. Wan den buudi yeni o den buani ki diidi li kuli nni, 12ki laa malekinba lie ke bi laa ti tiapiendi ki ka Jesu o kpiemo n den dua naankani. Yendo ka o yuli n den ye naankani, yendo mo o taana n den ye naankani. 13Bi den buali o: “Pua ne, be yaa po ke a buudi?” O den yedi ba: “Kelima bi ñani n Diedo, mii bani ban duani o naani.” 14Wan den maadi yeni o den jili ki sua ke Jesu se likani. Ama waa den bandi ke li tie Jesu. 15Jesu den yedi o: “Pua ne, be yaa po ke a buudi? A lingi ŋme?” Maliyama den tama ke o tie o koaguudo ki yedi o: “N Daano, li yaa tie ke fini n ñani o, ŋan waani nni ŋan duani o naani, ke n baa gedi ki ban taa o.” 16Jesu den yedi o: “Maliyama.” O den gbegi ki maadi o Ebilu maama ki yedi o: “Labuni”, lani n tie Canbaa. 17Jesu den yedi o: “Da sii nni, kelima n daa doni ki gedi n Baa po. Ama gedi n kpiiba po ki ban waani ba ke n baa do n Baa yua n tie yi moko Baa po, wani yua n tie mini leni yinba kuli Tienu yeni po.” 18Magidala Maliyama den gedi Jesu ŋoadikaaba po ki ban waani ba ke o laa o Diedo, ki go waani ba wan yedi o yaala. 19Landaali yaa ñiagu, dana lele cilima daali yeni, bi ŋoadikaaba den ye li dieli nni ke li buliñoana lo kelima bi jie Jufinba. Jesu den cua ki sedi bi siiga ki yedi: “Mi yanduanma n yaa ye leni yi.” 20Wan den yedi yeni, o den waani ba o nii leni o logili. Bi ŋoadikaaba pala den mangi leni ban laa o Diedo. 21Jesu go den yedi ba: “Mi yanduanma n yaa ye leni yi. Nani Baa n den soani nni maama, mini moko n soani yi yene.” 22Wan den yedi yeni o den fuo bipo ki yedi: “Ga mani o U Tienu Fuoma Yua. 23Yin puni yaaba bi tuonbiadi sugili kuli, bi baa sugili, yin ki puni yaaba bi tuonbiadi sugili mo kan baa sugili.” 24Toma, ban go yi yua ku Poligu yua n tie bi piiga n niliediba siiga nni yua, naa den ye leni ba Jesu n cua bikani yaa yogunu. 25Lane o ŋoadikalieba den yedi o: “Ti laa o Diedo.” Toma den yedi ba: “N yaa laa a kukpaana bona o nii po ki tuuni n nubili lienni, ki go tuuni n nuu o logili nni, n kan daani.” 26Li daniili daali Jesu ŋoadikaaba go den ye li dieli nni ke Toma moko ye leni ba. Baa ke bi den luoni a buliñoana, Jesu den cua ki sedi bi siiga ki yedi: “Mi yanduanma n yaa ye leni yi.” 27Lani o den yedi Toma: “Tandi a nubili na, diidi n nii. Tandi a nuu ki tuuni n logili nni, ki da luo li dandanli, ama ŋan daani.” 28Toma den goa ki yedi o: “N Diedo leni n Tienu.” 29Jesu den yedi o: “A daani kelima a laa nni. Li pamanli ye leni yaaba n daa laa ki daani.” 30Jesu go den tieni banciantoama boncianla ke o ŋoadikaaba laa, yaama n kaa diani li naa tili nni. 31Ama yaama n tie na diani ke yin daani ke Jesu tie U Tienu n Gandi Yua, U Tienu Bijua, ke yi yaa tuo ki daani o, yin baa li miali o yeli nni.

will be added

X\