JAN 15

1Mini n tie duven tibu ñiamoanli. N Baa tie bu kubido. 2Yaa benu n tuugi leni nni ki naa luoni kuli, o pedi u. Yaa benu n luoni mo kuli, o kpendi ki ŋanbidi u wun yaa luoni ki pugidi. 3Moala yi tuodi ki ŋanbi, kelima min maadi yi yaa maama ŋanbi yi no. 4Yin yaa ye n niinni, n mo baa ye yi niinni. Nani u benu n kan fidi ki luoni u yuceli po, kali wun yaa tuugi leni li ñiali yeni, li tie yene leni yi moko. Yi kan fidi ki luoni yi yaa tuugi leni mini yaaka. 5Mini n tie bu duven tibu ñiali, yinba n tie bu beni. Yua n ye n niinni, ke n mo ye o niinni, o baa luoni li bonluonkaala boncianla. Kelima n yaa ye leni yi, yi kan fidi ki tieni pu. 6Yua n kaa tuugi leni nni ki ye n niinni kuli, bi baa lu o niinpo nani ban luni u benu maama, ke u kuodi. Bi taagi yaa beni n kuodi ki lu mi fantama nni ke i buodi. 7Yi yaa tuugi leni nni ki ye n niinni, ke n maama mo ye yi niinni, mia mani yin bua yaala kuli, yi baa baa la. 8Yi yaa luoni li bonluonkaala boncianla, n Baa baa baadi ti kpiagidi lipo. Yeni, yi baa doagidi ke yi tie n ŋoadikaaba moko. 9Nani Baa n bua nni maama, n mo bua yi yene. Yin yaa ye mani n buama nni. 10Yi yaa kubi n balimaama, yi baa ye n buama nni nani n mo n kubi n Baa yaa balimaama ki ye o buama nni maama. 11N maadi yi laa maama, ke yin yaa pia n yaa pamanli buolu, ke yi pamanli n pugini ki dagidi. 12N balimaama tie line: Yin yaa bua mani yiyaba nani mini n bua yi maama. 13Oba kuli ki pia yaa buama n cie mine, o nilo n pa o miali o danlinba po. 14Yi yaa tuo ki tiendi min bili yipo yaala, yi tie n danlinba. 15Mii go yi yi bi naacenba ka, kelima o naacemo naa bani o canbaa n tiendi yaala. Ama n yi yi n danlinba kelima n waani yi min gbadi yaala n Baa kani kuli. 16Laa tie ke yinba ka den gandi nni. Ama mini n den gandi yi ki go gagidi yi, ke yin gedi ki yaa luoni li bonluonkaala, ke yi bonluonkaala mo n yaa ye. Lanwani Baa baa pa yi yin mia o yaala kelima n yeli po kuli. 17Min bili yaa balimaama tie line: Yin yaa bua mani yiyaba. 18Ŋanduna yaaba yaa nani yi, yin tiadi ke bi den kpa nani mini hali ke bi daa nani yinba. 19Ŋanduna bi baa bua yi yi yaa bi tie o yaaba, ama kelima yii tie ŋanduna yaa yaaba, ke n go gandi yi ki paadi leni ŋanduna, lani yaa po ŋanduna yaaba nani yi. 20Yin tiadi mani min den maadi yi yaa maama, naacemoba kuli ki cie o canbaa. Bi yaa waani mini falaciamo, bi baa waani yinba moko falaciamo. Bi yaa kubi n maama, bi baa kubi yi moko yaa maama. 21Bi baa tiendi yi lankuli kelima n yeli po, kelima baa bani yua n soani nni. 22N yaa bi den cua ki maadi leni ba, bi kan bi yaa pia tuonbiadi. Ama moala bi kan baa ki nia ke baa pia tuonbiadi. 23Yua n nani nni nani n Baa moko. 24N yaa den soani bi siiga nni nitoa kuli n daa soani yaa tuona, bi kan bi yaa pia tuonbiadi. Moala bi laa laa tuona ki nani mini leni n Baa kuli. 25Li tieni yeni ke yaa maama n diani bi balimaama nni na n tieni ki dudi: ‹Bi den nani nni fanma fanma.› 26O Todika yaa cua, min baa soani yipo yua, wani i moamoani Fuoma, yua n ñani Baa kani yeni, wani n baa tiendi npo siedi. 27Yinba moko baa tiendi npo siedi kelima yi den ye leni nni hali mi cilima.

will be added

X\