JAN 11

1Niyendo den ye ki yia ke bi yi o Lasala. O den tie Betani yua. Betani yeni den tie Maliyama leni o naataanpuoga Malata dogu. 2(Laa Maliyama tie yua n den wuli Jesu taana po tulale ki duuni a leni o yudi.) Lasala yua n den yia den tie o naataanja. 3A naataanpola yeni den soani u tondu Jesu kani ki yedi o: “Ti Daano, a buado yia.” 4Jesu n den gbadi lani, o den yedi: “Laa yianu kan tua kuuma, u cuo o ke U Tienu n baa ti kpiagidi, ke U Tienu Bijua mo n baa ti kpiagidi kelima u yaa po.” 5Jesu den bua Malata leni o waalo leni Lasala. 6Wan den gbadi ke Lasala yia, o go den tieni dana lie wan ye naani. 7Lani n pendi, o den yedi o ŋoadikaaba: “Tin goa ki gedi Jude.” 8O ŋoadikaaba den yedi o: “Canbaa, laa waagi ke Jufinba den bua ki lugidi a a tana likani, ke a baa goa ki gedi lipo?” 9Jesu den goa ki yedi ba: “Yentunmunli kuli pia piiga n leedo lie kaa? Yua n cuoni li yentunli nni kuli kan yaa tuudi, kelima o nua ŋanduna yaa yenma. 10Ama yua n cuoni ku ñiagu kuli baa tuudi, kelima mi yenma ki ye o niinni.” 11Jesu n den maadi lani, o go den yedi ba: “Ti danli Lasala goa, n baa gedi ki ban fundi o.” 12O ŋoadikaaba den yedi o: “Ti Daano, o yaa goa yo wani, laafia baa tieni.” 13Jesu den maadi o kuuma maama, ama o ŋoadikaaba den tama ke o maadi mi fuodima guama. 14Lane Jesu den kadi ki waani ba: “Lasala kpe. 15N pali mani ke mii den ye lipo kelima yi yaa po, ke yin daani nni. Tin fii mani ki gedi opo.” 16Lanwani Toma, ban go yi yua ku poligu, den yedi o ŋoadikalieba: “Ti mo n gedi mani ki ban taani ki kpe leni o.” 17Jesu den pundi likani ki sua ke Lasala ye li kuli nni ke li pundi dana naa. 18Li sua ke Betani kuu leni Jelusalema dajenbila taa, 19ke Jufinba boncianla den cua Malata leni Maliyama kani ki baa baagi ba kelima bi naataanja kuuma po. 20Malata n den gbadi ke Jesu kpendi, o den ñani ki tuogi o, ama Maliyama den ka li dieli nni. 21Malata den yedi Jesu: “N Daano, a yaa den ye ne, n kpelo kan den kpe. 22Ama n bani ke baa moala ŋan baa mia U Tienu yaala kuli, o baa pa ŋa la.” 23Jesu den yedi o: “A kpelo baa fii bi tinkpiba siiga.” 24Malata den goa ki yedi o: “N bani ke o baa fii bi tinkpiba kuli n baa fii ŋanduna juodima daali yaa fiima.” 25Jesu den yedi o: “Mini n tie bi tinkpiba fiima, leni li miali. Yua n daani nni, baa o yaa kpe, o baa fo. 26Yua n fo ki daani nni kan kpe hali abada. Naani a dugi mi naa maama po bi?” 27Malata den yedi o: “Mm, n Daano, n daani ke a tie U Tienu n Gandi Yua, U Tienu Bijua, yua n den baa cua ŋanduna nni.” 28Wan den yedi yeni, o den gedi ki ban yini o waalo Maliyama ŋasiili nni ki yedi o: “Canbaa cua. O yi ŋa.” 29Maliyama n den gbadi, o den fii tontoni ki gedi Jesu po. 30Li sua ke Jesu daa kua u dogu tugu nni, o da den ye Malata n den tuogi o naankani. 31Yaa Jufinba n den ye leni Maliyama li dieli nni ki baagi o n den laa ke o fii tontoni ki ñani yeni, bi moko den fii ki ŋoadi o kelima bi den tama ke o caa li kuli po ki baa n buudi. 32Maliyama n den pundi Jesu n ye naani ki laa o, o den gbaani o taana kani ki yedi o: “N Daano, a yaa den ye ne, n kpelo kan den kpe.” 33Jesu n den laa o ke o buudi, ke yaa Jufinba n yegi leni o moko buudi, li paboanli den cuo o hali o pali tugu nni ke o fuo ki jiini. 34O den buali ba: “Yi piini o le?” Bi den yedi o: “Canbaa, cua ki ban le.” 35Jesu den buudi. 36Lani yaa po Jufinba den yedi: “Diidi ki le mani wan den bua o maama.” 37Bi siiga nni bi tianba den yedi: “Wani yua n den puni o juamo ke o nua, naani o kan den fidi ki teni ke one n da kpe?” 38Li paboanli go den cuo Jesu ke o fuo ki jiini. O den pundi li kuli kani. Li kuli yeni den tie tanlongu ke ku tanpabigu bii bu ñoabu. 39Jesu den yedi: “Biidi mani ku tanpabigu.” Malata, yua n kpe naataanpuoga den yedi o: “N Daano, moala o baa nuugi, kelima hali ban piini o dinla n tie dana naa.” 40Jesu den yedi o: “Mii yedi a ke a yaa daani ke a baa le U Tienu kpiagidi?” 41Lane bi den biidi ku tanpabigu. Jesu den yaadi ki nuali tanpoli ki yedi: “N Baa, n tuondi a ke a cengi n maama. 42N bani ke a cengi n maama yogunu kuli, ama n yedi yeni yaa niligu n se ki lindi na yaa todima po, ban daani ke fini n soani nni.” 43Wan den jaandi yeni, o den kpedi o nialu ki kpaani: “Lasala, ña na.” 44Yua n den kpe yeni den ñani, ke o nii leni o taana kuli finfini a caba, ke li cabili pini o nunga mo. Jesu den yedi: “Findifindi o mani ki cedi wan gedi.” 45Yaa Jufinba n den cua Maliyama kani ki laa Jesu n tieni yaala yeni siiga boncianla den tuo ki daani Jesu. 46Ama bi siiga bi tianba mo den gedi Falisieninba kani ki waani ba wan tieni yaala. 47Lanwani bi kopadicianba yudanba leni Falisieninba den taani bi cancannikpeliba ki yedi: “Ti baa tieni be? Laa nilo tiendi mi bancianma boncianla. 48Ti yaa cedi o ke o tiendi yeni ki pugidi, bi niba kuli baa tuo ki daani o, ke Loma yaaba baa ti cua ki bolini ti kaangagidiŋamu, leni ti buolu.” 49Bi siiga nni yendo, yua n yi Kayifa ki tie bi kopadicianba bado laa binli, den yedi ba: “Yii bani liba. 50Yii kpaagi ki sua ke li baa ŋani yipo ke niyendo n kpe ti nibuolu kuli po yoo? Lani n baa cie ti buolu kuli n bodi.” 51Waa den maadi laa maama o yama po ka, ama wan tie bi kopadicianba bado laa binli yeni n teni ke o den pua sawali ke Jesu baa kpe bani Jufinba buolu kuli po. 52Laa tie Jufinba buolu po bebe ka, ama o kuuma baa taani U Tienu bila yaaba n yayadi i kaani kuli, ban taani ki tua yenma. 53Ki cili laa daali, bi den jagi ki bili ki baa teni ban kpa o. 54Lani yaa po Jesu den cedi kaa go goadi Jufinba siiga. O den ñani likani ki gedi yaa kaanu n kuu leni mi fanpienma, ban yi yaa dogu Efilayima. O den kali lipo, wani leni o ŋoadikaaba. 55Jufinba Pendima jaanma go den nagidi ke bi niba boncianla den ñani i dogi nni ki gedi Jelusalema, ki baa ŋanbi biba hali ke mi Pendima jaanma daa pundi. 56Bi den lingi Jesu. Ban den ye U Tienu diegu nni bi den tua biyaba: “Yi tama be? O nan ko baa tuo ki cua mi jaanma na bi?” 57Li sua ke bi kopadicianba yudanba leni Falisieninba den ñani li ñoabonli, ke yua n bani Jesu n ye naani, wan teni ban bandi ke bi baa cuo o.

will be added

X\