JAN 10

1N yedi yi i moamoani, yua n ki tagini bu buliñoabu kani ki kua li yanloli nni, ama ki doni kaanto yo ki kua, tie conconli leni sanjialo. 2Ama yua n tagini bu buliñoabu ki kua li yanloli nni tie i pe yankpaalo. 3O jiidika luodi opo, i pe mo cengi o nialu. O yini wan die yaa pe, yua kuli leni o yeli, ki ñani ba. 4O yaa ñani wan die yaa pe kuli, o baa kua bi liiga ban yaa ŋua o kelima bi bani o nialu. 5Bi kan ŋoadi caano, bi baa sani ki ŋa o, kelima baa bani bi canba niali.” 6Jesu den pua ba laa kpanjama, ama baa den bandi wan maadi ba yaala. 7Jesu go den yedi ba: “N yedi yi i moamoani, mini n tie bu buliñoabu i pe po. 8Yaaba n den cua ke n daa cua kuli tie concona leni sanjiaba, ama i pe ki den cengi ba. 9Mini n tie bu buliñoabu. Yua n tagini n yaa kani ki kua kuli baa faabi. O baa kua ki go ña ki baadi mi jiema. 10Li conconli kpendi ki baa su, ki kpa, ki go bolini i pe. Mini n cua ke ban baa li miali, ki yaa pia li ke li dua bipo. 11Mini n tie o yankpaaŋamo. O yankpaaŋamo puuni o miali o pe po. 12Ama yua n tie naacemo ki naa tie i pe kpaalo, ki naa die ba mo yaa laa ke o fuasangbanlo kpendi, o baa sani ki ŋa i pe. O fuasangbanlo baa cuo bi tianba ki yadi yaaba n sieni. 13O naacemo baa sani kelima o tie naacemo waa yagini o yama i pe po. 14Mini n tie o yankpaaŋamo. N bani n pe, n pe mo bani nni, 15nani n Baa n bani nni ke n mo bani o maama yeni. N puni n miali n pe po. 16N go pia yaa pe n kaa ye li naa yanloli nni. Li tie tiladi min cuani bani moko. Bi moko baa cengi n nialu. Lani n pe kuli baa taani ki tua yangoyenli ki yaa pia yankpaayendo. 17N Baa bua nni kelima n puni n miali ki go baa ti ga li. 18Oba kuli kan fie nni li, n puni li n yama po. N pia li bali ki pa li, ki go pia li bali ki ga li. Lani n tie n Baa n den teni nni yaa ñoabonli.” 19Mi paadima go den tieni Jufinba siiga kelima laa maama po. 20Bi siiga nni boncianla den tua: “O pia ki cicibiadiga. O gaadi. Be yaa po ke yi cengi o?” 21Nitoaba mo den tua: “Yua n pia ki cicibiadiga kan yaa maadi mi naa maama. Naani ki cicibiadiga baa fidi ki teni a juama n noadi bi?” 22Li den tie ku fawaagu yogunu, ke bi jaani yaa jaanma n yi U Tienu diegu Goagagidima jaanma Jelusalema po. 23Jesu den cuoni U Tienu diegu nni Salomono janli kani. 24Jufinba den taani ki lindi o ki yedi o: “Hali u laa yogunu ke a baa waani ti, ti yama n duani? A yaa tie U Tienu n Gandi Yua, ŋan kadi ki waani ti.” 25Jesu den goa ki yedi ba: “N den waani yi, ama yii daani n maama. Min tuuni yaa tuona n Baa yeli nni tiendi npo siedi. 26Ama yii daani kelima yii tie min die yaa pe siiga nni yaaba. 27N yaa pe cengi n nialu. N bani ba, bi mo ŋua nni. 28N puuni ba yaa miali n kan gbeni. Bi kan bodi hali abada, oba kuli kan fie baa n nuu nni mo. 29N Baa yua n den puni nni ba, cie yua kuli. Oba kuli kan fidi ki fie ba Baa nuu nni mo. 30Mini leni Baa tie yendo.” 31Jufinba go den taa a tana ki baa lugidi o. 32Jesu den yedi ba: “N den teni ke yi laa a tuonŋama boncianla, ya n ñani Baa kani. Li laa tuonli yaa po yo ke yi baa lugidi nni a tana?” 33Jufinba den goa ki yedi o: “Ti kan lugidi a a tana kelima tuonŋanliba po ka. Li tie ke a sugidi U Tienu, kelima fini yua n tie nisaalo tua ke a tie U Tienu.” 34Jesu den goa ki yedi ba: “Laa diani yi balimaama nni ki yedi: ‹N yedi yi tie nani U Tienu?› 35Leni U Tienu n yedi i Diani nni ke o maama n den soagini yaaba po naani leni wani U Tienu yeni, ti bani ke i Diani mo kan lebidi. 36Li ga lede ke yi yedi ke n sugi U Tienu kelima n yedi ke n tie U Tienu Bijua yeni, mini U Tienu yua n tie ti Baa n gandi ki gagidi yua, ki soani nni ŋanduna nni? 37N yaa tuuni n Baa tuona, yin da daani n maama. 38Ama n yaa tuuni o tuona, baa ke yii daani n maama, daani mani kelima min tuuni yaa tuona po, ke yin bandi bonŋanla ke Baa ye n niinni, ke n mo ye Baa niinni.” 39Bi go den lingi ki baa cuo o, ama o den cia. 40Lane Jesu go den gedi Judana kpenu kandima, Jan n den kpa batisi bi niba naankani, ki kali likani. 41Bi niba boncianla den cua o kani. Bi den tua: “Jan ki den tieni bancianmaba. Ama wan den maadi yaa maama o naa ja po kuli tie moamoani.” 42Bi niba boncianla den daani o likani.

will be added

X\