JAKA 4

1Yin pia yaa koana leni yaa janjanma kuli yi siiga yeni, likuli ŋua be? Laa ŋua yi bonbuaka-biadila, yaala n tiendi bu toabu yi gbanandi nni ka yoo? 2Yi pia yin bua yaala boncianla, ama yi naa fidi ki baa la. Lani yaa po yi tie nikpaba leni li nunponli danba, ki naa fidi ki baa yin bua yaala. Yi pia a koana leni mi janjanma yi siiga. Yii baadi kelima yii miadi U Tienu. 3Yi mia o mo ki naa baa, kelima yi mia ki tudi, ki bua ki biani la yi yucela bonbuaka-biadila po. 4Yinba mi conconma danba yeni, yii bani ke ŋanduna yaa buama tie yibalindi leni U Tienu yo? Lanwani yua n bua ki yaa danli leni ŋanduna kuli tua U Tienu yibali. 5Naani yi tama ke i Diani maadi fanma fanma bi? I yedi ke U Tienu bua wan kuani yaa Fuoma ti niinni hali ki pia li nunponli mipo. 6U Tienu n tieni tipo yaa ŋanbili yaba ki cie kelima i Diani yedi: “U Tienu yie bi japaadanba, Ama o puuni bi yumiindanba o ŋanbili.” 7Lanwani yin yaa miindi mani yi yula U Tienu kani. Yin yaa yiedi mani ku tuotabigu yudaano po, lani o baa sani ki foagidi yikani. 8Yin nagini mani U Tienu kani, o mo baa nagini yikani. Yinba, ti tuonbiadi danba, yin nidi mani yi nii. Ŋanbi mani yi pala yinba yama lie danba. 9Yin bandi mani yi yebiadima ki yaa ye leni li paboanli ki yaa mua. Yin teni yi laadi n lebidi ki tua bubula, ki go teni yi pamanli n lebidi ki tua pabiidili. 10Yin miini mani yi yula o Diedo kani, o baa jigini yi. 11N kpiiba, yin da maadi yiyaba po yaala n bia. Yua n maadi yaala n bia o kpiilo po, bi ki jia leni o ti buudi, o maadi yaala n bia li balimaama po ki go ja ma ti buudi. Ama a yaa jia ti buudi leni li balimaama, ŋaa go tie li balimaama kubido ka, ama mi bujialo. 12Yendo bebe n ye ki tie li balimaama makadikaama daano leni li bujialo, wani yua n baa fidi ki faabi ki go bolini. A mo tie ŋme, fini yua n jia leni a nisaalilielo ti buudi? 13Moala yin cengi mani n maama, yinba yaaba n tua: “Dinla, yaaka saala, ti baa fii ki gedi u naa dogu, yaaka une, ki ban bindi likani, ki yaa tiendi u kpendu ki ñu ti ñuadi.” 14Yinba yaaba n ki bani yi miali yema n baa tua maama saala. Yi tie nani ku gbangbadigu yeni, yaagu n ye u yogunu waamu po, ama ki baa yuandi ki bodi. 15Li pundi yin yaa tua: “O Diedo yaa bua ti baa ye ki fo ki tieni line bi line.” 16Ama moala yi maadi mi japaamaama, ki kpiagi yi yula. Yi yaa kpiagidi yi yula yeni li tie yaa bonla n bia. 17Lanwani, yua n bani ki tieni yaala n ŋani ki naa tieni la, li tie opo tuonbiadi.

will be added

X\