JAKA 2

1N kpiiba, yinba yaaba n daani ti Diedo Jesu Kilisiti yua n pia ti kpiagidi yeni, laa pundi yin yaa tiendi mi gagidima bi niba siiga. 2Min bagi yaala tie line: O nilo n kua yi taanli nni ki pili wula ñoagibili, ki go yie yaa tiadi n pia ti kpiagidi, o luodo mo n kua ki yie a kpacala. 3Li yaa tie ke yi jigini yua n yie yaa tiayiekaadi n pia ti kpiagidi yeni ki yedi o: “Kali ne ti jigidi kaanu,” ki yedi o luodo mo: “Yaa se ne,” yaaka: “Kali tiipo n taana kani.” 4Naani yii tieni mi gagidima yi yama nni ki go bigidi leni li yantiabiadili ka? 5N kpibuadiba, cengi mani! Naani U Tienu ki gandi yaaba n tie luoda ŋanduna nuni po ke ban tua a piada li dandanli nni, ki go baa wan niani ke o baa pa yaaba n bua o kuli yaa diema kaa? 6Ama yinba, yi fali o luodo. Laa tie a piada ka mabindi yi ki caani yi li bujiali kani? 7Bani ka sugidi yaa yeŋanli n ye yi niinni? 8Yi yaa kubi U Tienu diema balimaama nani lan diani maama li ŋani, mani yaama n yedi: “Ŋan bua a nisaalilielo nani ŋan bua a yuli maama.” 9Ama yi yaa tiendi mi gagidima bi niba siiga, yi tiendi ti tuonbiadi, li balimaama mo buni ki cuo yi kelima yi miidi ma. 10Kelima yua n kubi li balimaama ki nan miidi baa balimayenma bebe, pia i tagili mikuli po. 11Kelima yua n yedi: “Ŋan da conbi”, wani n go yedi: “Ŋan da kpa o nilo” moko. Lanwani a yaa conbi ki nan ku nilo, a tua li balimaama miidika. 12Yin yaa maadi mani ki go tiendi, ki bani ke U Tienu baa jia ti buudi leni yi ki ŋua yaa balimaama n puuni mi faabima. 13U Tienu yaa jia ti buudi yaa yogunu, o kan gbadi mi niñima yua n kaa den gbadi o lieba po mi niñima yaa po. Mi niñingbadima paani li bujiali. 14N kpiiba, o nilo yaa yedi ke o pia li dandanli ki naa pia a tuona, li pia be fuoma? Naani o dandanli yeni baa fidi ki tindi o bi? 15Li yaa tie yi siiga, ja bi pua luo ti tiayiekaadi ki go luo daali kuli bonjekaala, 16ke yi siiga nni yendo yedi o: “Yaa kuni leni mi yanduanma, ki ban yeli mi fantama ki go je ki guo,” ama ki naa puni o yaala n tie o yema po tiladi, li pia be fuoma? 17Li tie yeni leni li dandanli: li yaa pia a tuona, li kpe. 18Ama niloba yaa yedi: “Fini a pia li dandanli, n mo pia a tuona.” N baa yedi o: “Waani nni a dandanli yaali n ki pia tuona, n mo n baa waani a n dandanli kelima n tuona yaa po.” 19A daani ke U Tienu ye ki tie yendo bebe, a tieni ke li ŋani. Ama mu cicibiadimu moko daani yeni, ki jie ki digibi. 20Fini o yanluodaano na, naani a bua ki bandi ke yaa dandanli n ki pia a tuona tie fanma bi? 21Naani ti yaaja Abalahama ki den baa li moamoansaali kelima a tuona po wan den padi o bijua Isaaka li padibinbinli po kaa? 22A laa ke o dandanli den taani ki yegi leni o tuona, ke o tuona yeni mo den teni ke o dandanli ŋani ki dagidi cain. 23Yeni i Diani n yedi yaala tieni: “Abalahama den daani U Tienu ke U Tienu den coadi opo la ke li tie teginma.” Bi den yi o U Tienu danli. 24Yi laa, o nilo baa li moamoansaali kelima o tuona po, laa tie kelima o dandanli bebe po ka. 25Li go tie yeni Lahaba li poconconli po. O den baa li moamoansaali o tuona po, kelima o den ga bi tondiba cangu ki teni ke bi tagi santo ki kuni. 26Lanwani, nani yaa gbanandi n ki pia naano n kpe maama, yaa dandanli n ki pia tuona moko kpe yene.

will be added

X\