EBILUNBA 4

1Lanwani hali ke U Tienu n den niani yaa ñoanianu o fuodima nni kuama po da baa ye, tin fangi mani ti yula ke yi siiga baa niyendo n da ti sua ke li pendi. 2Kelima bi den waani ti U Tienu maama nani bani yeni. Ama ban den gbadi yaa maama yeni naa den todi ba liba, kelima baa den ga ma leni dandanli. 3Tinba yaaba n daani yaa po, ti kua laa fuodima nni, wan yedi yaama yaa po: “N poli n pabienli nni ki yedi: ‹Bi kan kua N fuodima nni hali abada.›” O den yedi yeni baa ke o tuona kuli den soani ki gbeni hali ŋanduna tagima yogunu. 4Kaanuba o maadi li daleleeli daali maama ki yedi: “U Tienu den fuodi leni o tuona kuli li daleleeli daali.” 5Lanwani ki go yedi: “Bi kan kua n fuodima nni hali abada.” 6Yaaba n den kpa gbadi U Tienu maama yeni ki den kua mi niinni kelima bi dandanluoma po. Ama u sanu da ye nitianba po ban kua laa fuodima nni. 7Lani yaa po U Tienu go bili datoali, ki yi li: “Dinla.” Li waagi ke o den ti maadi li maama Dafidi ñoabu nni, nani lan kpa yedi maama: “Dinla, yi yaa gbadi o nialu, Yin da juagi mani yi pala.” 8Li yaa tie ke Josue den puni ba mi fuodima, U Tienu kan go den yuandi ki maadi datoali maama. 9Lanwani U Tienu fuodima daali yaa fuodima baa bili U Tienu niba po. 10Kelima yua n kua U Tienu yaa fuodima nni, fuodi leni o tuona nani U Tienu n den fuodi leni o ya maama. 11Lanwani tin moandi mani hali bonŋanla ki kua laa fuodima nni, ke ti siiga niloba kuli n da pia mi yiema ki gbali mi kuama nani bani yeni. 12Kelima U Tienu maama fo ki tuuni leni u paalu. Mi mani ki cie jugisieñoaliedi, ki muu ki paadi o naano leni li yantiali, ki go paadi a tuga leni o londo. Mi bigidi o nilo yanmaalima leni o yanjaga. 13Tagimaba kuli ki wuo U Tienu nuni po, likuli ye mubima ki doagidi cain o nuni po, tin baa togidi wani yua ti tuona kuli. 14Lanwani, kelima ti pia yaa kopadicianba bado, yua n den kua tanpoli po, lani n tie Jesu U Tienu Bijua. Lani yaa po tin yaa se bonŋanla tin tiendi siedi yaa dandanli po nni. 15Kelima tii pia yaa kopadicianba bado n kan fidi ki gbadi tipo mi niñima ti tadingu nni. Bi den tulini o li bonla kuli nni nani tinba, ama waa den tieni tuonbiadi. 16Lanwani tin yaa nagidi leni li papaali U Tienu bali kalikaanu, li ŋanbili n ye naankani. Lankani ti baa baa mi niñingbadima leni li ŋanbili leni mi todima lan bua yaa yogunu.

will be added

X\