EBILUNBA 13

1Suagi mani ki yaa pia mi buama yi kpiiba po. 2Yin da sundi mani ki yaa gaani bi canba cangu. Kelima bi tianba den tieni yeni ki ga malekinba cangu kaa bani. 3Yin yaa tiani mani a kpaada po nani yi moko taa leni ba ki tie kpaada yeni. Yin go yaa tiani ban faligi yaaba po, ki bani ke yi moko ye ti gbanandi nni ki tie ban baa fidi ki faligi yaaba. 4Bi niba kuli n yaa jigindi li potaali, ki da tuo li potaali yaa duanu n tabi leni ti joagindi. Kelima, U Tienu baa jia ti buudi leni mi conconma buoli danba kuli. 5Yin da pa mani yi yula i ligi buama po. Ama yin yaa mangidi yi pala leni yin pia yaala moala kelima U Tienu yedi: “N kan ŋa ŋa, N kan lu ŋa hali abada.” 6Lanwani ti pia li papaali ki yedi: “O Diedo n tie n todika, n kan jie pu. O nisaalo baa fidi ki tieni nni be?” 7Yin yaa tiani mani yi gobidikaaba po, bani yaaba n den waani yi U Tienu maama. Yin kpaagi mani bi yema leni bi juodima ki yaa togidi bi dandanli. 8Jesu Kilisiti tie yenma wonli leni dinla leni yaa yogunu kuli. 9Yin da tuo bangitoama yaama n tie bangicanma n cuo yi yama kelima li ŋani ke li ŋanbili n yaa paagidi o nilo pali, ke lan da tie yaa mabilikaama n maadi mi jiema po ka. Yaaba n ŋua laa mabilikaama buolu naa baadi todimaba lipo. 10Tin pia yaa padibinbinli, yaaba n tuuni likani, naa pia sanu ki ñani li jiema ki je. 11Bi kopadicianba bado yaa padi yaa yandi ti tuonbiadi po, o yen taa ti soama ki kuani u kaangagidiŋanmoanu nni. Ama bi yen ñani ban kodi yaa yandi li nagili niinpo, ki sia ti tin buodi. 12Li tie lani yaa po ke Jesu moko den laa fala ki kpe u dogu niinpo, ki baa gagidi ki ŋanbi bi niba leni o soaceli. 13Lanwani tin ña mani ki gedi o kani li nagili niinpo, ki taani leni o o fe nni. 14Kelima nekanba ŋanduna nni tii pia yaa dogu n baa ye yaa yogunu kuli, ama ti lingi yu n baa ti cua. 15Lanwani kelima Jesu po, tin yaa padi mani U Tienu po yaa padili n tie ti pagidi yaa yogunu kuli, lan tie ti ñoana n yaa pagi o yeli. 16Yin da sundi ki yaa tiendi mi ŋanma leni ti bulicindi, kelima lani n tie yaa pada buolu n mangidi U Tienu pali. 17Yin yaa tuodi ki ŋua mani yaaba n gobidi yi, ki yaa fangi ba kelima bi gu yi naani, ki bani ke bi baa togidi U Tienu yi maama. Yaa tiendi mani yeni ke ban fidi ki yaa togidi ma leni li pamanli ki naa yenbidi, kelima li kan yaa pia yipo fuomaba. 18Yaa jaandi mani tipo. Kelima ti bani cain ke ti pala siedi ŋani ki go bua ti tagi n yaa tiegi li bonla kuli nni. 19Min miadi yaala hali boncianla tie ke yin yaa tiendi yeni ke U Tienu n pa nni u sanu min goa ki cua yikani tontoni. 20Mi yanduanma Tienu yua n den fiini ti Diedo Jesu bi tinkpiba siiga, wani yua n tie i pe yankpaaciamo, kelima o soama yaama n kuani yaa ŋantaado n baa ye hali yaa yogunu kuli po, 21wani n teni yin fidi ki yaa tiendi yaala n ŋani kuli, ki yaa go tiendi o yanbuama kuli. Wan go teni Jesu Kilisiti n yaa tuuni ti niinni yaala n mani opo kuli. Wani Kilisiti n yaa baadi ti kpiagidi hali yaa yogunu kuli. Amina. 22N kpiiba, n mia yi ke yin juuni ki ga i naa tundi, kelima min diani yipo yaa maama ki fuu. 23N bua yin bandi ke bi faabi ti kpiilo Timote. O yaa cua n kani tonma, ti baa yegi ki cua ki le yi. 24Yin fuondi mani yi gobidikaaba kuli leni bi nigagidiŋanba kuli. Yaaba n ye Itali diema fuondi yi. 25U Tienu ŋanbili n yaa ye leni yikuli.

will be added

X\