EBILUNBA 10

1U Tienu balimaama den pia yaa bonŋanla n baa ti cua yaa jinjingu laa tie laa bonŋanla n tie maama cain. Li tie lani yaa po ke mi kan fidi ki ŋanbi bi niba cain kelima ban padi yaa pada binli kuli ke a tie yenma kaa cedi, yaaba n nagidi U Tienu yeni. 2Lani yaaka, bi den baa cedi a pada, kelima yaaba n jaandi yeni den baa ŋanbi cain yenma yogunu kuli po, ki kaa go faami bi tuonbiadi po. 3Ama laa pada den tiadi ba bi tuonbiadi binli kuli, 4kelima li kan tuo ke a naatona leni a ŋuabuana soama n fidi ki ñani ti tuonbiadi. 5Li tie lani yaa po ke Kilisiti n den kua ŋanduna nni yaa yogunu, o den yedi: “Ŋaa bua li padili leni bu paabu kuli, Ama a tagi npo ti gbanandi. 6Ŋaa den tuo ki ga a padijuukaana, Baa ti tuonbiadi sugili yaa pada. 7Lane n den yedi: ‹U Tienu, n cua ki baa tieni a yanbuama. Li maadi n yaa maame li tigbabikaali nni.› ” 8O kpa yedi:“Ŋaa den bua pada, ŋaa den tuo bu paabu, leni a padijuukaana leni ti tuonbiadi sugili yaa pada.” O den yedi yeni, baa ke laa pada den ŋua li balimaama n bili maama. 9Lanwani o den yuandi ki yedi: “N cua ki baa tieni a yanbuama.” Wan yedi yeni, o bolini a padikpiala buolu ki bili li padiyuanli buolu. 10Kelima U Tienu yanbuama yeni po Kilisiti den puni o gbanandi ki tua li padili ki kpe tipo yenma ke li dagidi yogunu kuli po, ki gagidi ki ŋanbi ti. 11Kopadiciamo kuli yen se o tuonli kaanu daali kuli, ki tuuni o tuonli ki go padi i yogini boncianla padibuoli yendu ya n kan fidi ki ñani ti tuonbiadi hali abada. 12Ama wani, Kilisiti n den padi padiyenli bebe ti tuonbiadi po yaala n dagidi yogunu kuli po, o den kali U Tienu jienu po. 13O gu moala ke o yibalinba n tua o taaŋmaakaanu. 14Kelima o padiyenli yeni yaa po, o teni ke wan gagidi ki ŋanbi yaaba dagidi cain hali yaa yogunu kuli po. 15U Tienu Fuoma Yua moko tieni tipo siedi ke li tie yeni. O kpa yedi: 16“Yaa dana n tie na yaa pendi, N baa kuani leni ba yaa ŋantaado n tie na: N baa bili n balimaama bi pala nni Ki go diani ma bi yantiana nni.” O Diedo n yedi yeni. 17Lane o pugini ki yedi: “N kan go tiadi bi tuonbiadi Leni bi biadima kuli po.” 18To, ti tuonbiadi sugili n ye naankani, padili ki go ye ti tuonbiadi po. 19Lanwani, n kpiiba, ti pia li papaali ki baa kua u kaangagidiŋanmoanu nni kelima Jesu soama po. 20O pigidi tipo u sanpaanu yu n ye ki fo ki pendi bu kpalidoaginkaabu, lani n tie o gbanandi. 21Wani n tie ban dini tipo yaa kopadicianba bado U Tienu diegu po. 22Lankuli yaa po tin yaa nagidi U Tienu kani leni li payenli, leni li dandanmoanli, ki yaa pia yaa pala n ŋuudi ki ñani yaa pali siedi n bia leni yaa gbanandi n ŋuudi leni mi ñinŋanma. 23Tin yaa se ke li pa ki tiendi siedi tin pia yaa suginma po ki da cedi, kelima yua n niani ti u ñoanianu tie dugika. 24Tin yaa tiani mani tiyaba po ki tigini tiyaba ke tin yaa pia mi buama ki tiendi a tuonŋama. 25Tin da ŋa mani ti taanma nani bi tianba n maani ki tiendi maama. Ama tin yaa paagidi mani tiyaba pala ki pugidi yin laa ke o Diedo daali nagidi yeni. 26Ti yaa baa ki bandi i moamoani, ki yuandi ki tiendi ti tuonbiadi ti yama po, padili naa go ye ti tuonbiadi po, 27kali ki yaa gu leni i jeje U Tienu bujiali daali leni yaa fantama n co ki baa bolini bi niyiekaaba. 28Yua n den miidi Musa balimaama kuli, bi baa kpa o siedinba lie bi siedinba taa yaa ñoana nni, ke bi naa den gbadi opo niñima. 29Lanwani, yua n fali U Tienu Bijua, ki nua ke o ŋantaado yaa soama yaama den n ŋuudi ki ŋanbi o yeni tie fanma, ki go sugi li ŋanbili-paabu Fuoma, naani o yaa cuonu ka baa bia ki cie? 30Ti bani yua n den yedi: “Mini n tie o pantuulo, mini n baa tuu i biadi panpaani,” wani n go yedi: “O Diedo U Tienu baa jia o niba ti buudi.” 31Li tie yaa bonla n pia i jeje hali boncianla ki baa U Tienu yua n fo nuu nni. 32Yin yaa tiani mani lan den tie yipo maama yaa dana n pendi, U Tienu n den kpa yendi yi yama yaa yogunu. Baa ke bi den waani yi fala boncianla yi den juuni ki moa li muacianli ki se ke li pa lienni. 33Yogunuba bi yen fiagidi yi ki go wangi yi fala bi niba kuli nintuali, yogunuba yi den yen taani yenma leni ban den faligi yaaba. 34Yi den gba a kpaada po mi niñima, ki go tuo ki mangi yi pala bi niba n den fie yi bonpiakaala yaa yogunu, kelima yi bani ke yi pia yaa ŋalimani n cie, yi n baa ye hali yaa yogunu kuli. 35Lanwani yin da ŋa mani yin pia yaa dugidi, yaadi n pia yaa panpaani n yaba. 36Li pundi ke yin yaa pia li juunli ki se ke li pa, ke yin tieni U Tienu yanbuama ki dudi ki baa wan den niani ke o baa pa yi yaala. 37Li diani: “Li go sieni u yogunu waamu bebe, Yogunjenjenga, Ke yua n baa ti cua Baa cua ke li kan waagi. 38N niteginka baa ye ki fo Kelima o dandanli po. O yaa guani puoli N pali kan yaa mani leni o.” 39Tinba wani, tii tie yaaba n guani puoli ki baa yuandi ki bodi siiga nni yaaba ka, ama ti tie yaaba n daani ti naani tindima po.

will be added

X\