GALATI YAABA 3

1Yinba Galati yaaba, bi yanluodanba, ŋme ŋmiagi yi yama? Yinba yaaba n den gbadi Jesu maama hali ke li naani ke yi den laa ban den joani o li dapoanpoanli po maama leni yi nuni. 2N bua ki buali bonyenla bebe: Naani yi den baa U Tienu Fuoma kelima yi den tuo ki tiendi li balimaama n bili yaala bi? Bi kelima yi den gbadi o Laabaaliŋamo ki daani? 3Yi luo mi yama cain yoo? Yin den cili leni U Tienu Fuoma yeni, naani moala yi baa juodi leni yi yaa moandili yoo? 4Yin den laa yaa yema li dandanli nni, naani li den tie fanma fanma po yoo? Laa tie fanma fanma po ka. 5U Tienu yua n puuni yi o Fuoma ki tiendi yi siiga mi bancianma yeni, o tiendi la kelima yi tiendi li balimaama n bili yaala bi? Bi kelima yi den gbadi o Laabaaliŋamo ki daani? 6Yin kpaagi mani Abalahama po. O den daani U Tienu, ke U Tienu mo den coadi opo la ke li tie teginma. 7Lanwani yin bandi mani ke yaaba n pia li dandanli n tie Abalahama puoliŋuani moamoani. 8I Diani nni li den tuodi ki waani ke U Tienu baa saa bi nilanba po moamoani kelima bi dandanli po. Lani yaa po o den tuodi ki waani Abalahama yaa laabaaliŋamo n tie na: “I nibuoli kuli baa li seli kelima a yaa po.” 9Yeni yaa po yaaba n daani U Tienu nani Abalahama yeni, baa taani leni o ki baa li seli. 10Yaaba n nua ke bi baa baa li moamoansaali kelima li balimaama kubima po ye ti solindi nni, kelima li diani: “Ti solindi n baa yua n naa kubi ki go tieni laa balimaama n yedi yaala.” 11Oba kan baa li moamoansaali U Tienu nintuali kelima li balimaama kubima yaa po. Line doagidi cain, kelima li yedi: “O niteginka baa ye ki fo kelima li dandanli yaa po.” 12Li balimaama naa taa leni li dandanli, ama mi yedi: “Yaa nilo n kubi ki tiendi likuli baa yaa ye kelima li yaa po.” 13Kilisiti den da ki faabi ti leni li balimaama yaa solindi, ki den tua ti solindi ti yaa po, kelima li diani: “Ban joani yua ku daagu po kuli tie ti solindi yua.” 14Li den tua yeni ke bi nilanba n baa Abalahama seli kelima Jesu Kilisiti yaa po, ke tikuli n baa U Tienu n den niani ti yaala kelima li dandanli yaa po. Lani n tie o Fuoma. 15N kpiiba, cedi min taa yaala n tiendi bi nisaaliba siiga ki doagidi min bua ki yedi yaala. O nilo yaa ŋa ñoabu bonlaba po, oba kuli kan bolini la bi ki pugini likani liba mo. 16To, U Tienu den niani Abalahama leni o puoliŋuanu i ñoaniani. Laa yedi o puoliŋuani nani li tie boncianla yeni, ama yendu bebe: Leni a puoliŋuanu, lani n tie Kilisiti. 17Diidi min bua ki yedi yaala nne: U Tienu n den bogini ki bili yaala ki niani ke o baa kubi la yeni, li balimaama yaama n den yuandi ki cua kobinaa n bina piitaa puoli kan fidi ki lebidi la, ki teni ke u ñoanianu kan kua. 18Li yaa tie ke U Tienu ŋalimani baadi kelima li balimaama kubima yaa po, laa go tie u ñoanianu po. Ama li tie kelima u ñoanianu yaa po yo ke U Tienu den puni Abalahama o ŋanbili. 19Lanwani be yaa po ke li balimaama ye? Mi den pugini ki baa doagidi bi niba tuonbiadi, hali U Tienu n den niani u ñoanianu yua yaa po n baa cua. Malekinba den doagidi ma, ke o candanbaalo mo soagini ma. 20O candanbaalo kan yaa ye niyendo bebe po. Ama U Tienu wan tie yendo. 21Naani li balimaama nia leni U Tienu ñoaniani bi? Kalam. Li yaa tie ke li den pia yaa balimaama n baa fidi ki pa li miali, lanwani li balimaama den baa fidi ki cuani li moamoansaali. 22Ama i Diani doagidi ke bi nisaaliba kuli ye ti tuonbiadi lolima nni. Ama yaaba n daani kuli n baa U Tienu n den niani yaa ñoanianu kelima li dandanli Jesu Kilisiti nni yaa po. 23Hali ke li dandanli maama daa den cua, li balimaama den kubi ti nani li kpaadidieli nni yeni, hali U Tienu n baa doagidi laa dandanli. 24Lanwani li balimaama den tie nani o biyualo yeni ki gobidi ki gedini ti Kilisiti kani ke tin baa li moamoansaali kelima li dandanli yaa po. 25Moala ke li dandanli maama cua, laa biyualo naa go die ti. 26Kelima yikuli tua U Tienu bijaba kelima li dandanli Jesu Kilisiti nni yaa po. 27Yinba, yaaba n den batisi Kilisiti nni, yi lani wani Kilisiti nani li liadili yeni. 28Mi gagidima naa go ye Jufinba leni bi nilanba siiga, i yonbi leni yaaba n die bi yula siiga, bi jaba leni bi puoba siiga, kelima yikuli tie yenma Jesu Kilisiti nni. 29Yi yaa tie Kilisiti yaaba, yi tie Abalahama puoliŋuani ki baa baa U Tienu n den niani yaa ŋalimani.

will be added

X\