EFESA YAABA 3

1Lanwani, mini Polo yua n tie Jesu Kilisiti kpaadili, jaandi yinba bi nilanba po. 2Yi gbadi U Tienu n tieni npo yaa ŋanbili ke min boagidi li leni yi. 3Li tie U Tienu doagidima po yo ke n bandi laa bondoaginkaala nani min diani yipo maama waamu. 4Yi yaa cogi, yi baa fidi ki bandi min ga maama ki bandi Kilisiti bondoaginkaala. 5Hali puoli po yaa nifiima n pendi, U Tienu ki den doagidi bi nisaaliba po laa bondoaginkaala, nani moala o Fuoma n doagidi la o tondiba leni o sawalipuaba yaaba n gagidi opo maama. 6Laa bondoaginkaala tie line, kelima o Laabaaliŋamo po, bi nilanba leni Jufinba taani ki baa U Tienu ŋalimani. Bikuli taa leni biyaba gbananyendi nni ki baa U Tienu ñoaniani Kilisiti nni. 7U Tienu den ŋanbi npo ki puni nni ke n tua o Laabaaliŋamo naacemo kelima o paaciamu po. 8Mini yua n tie puoli yua U Tienu nigagidiŋanba kuli siiga, n den baa laa ŋanbili ki baa wangi bi nilanba o Laabaaliŋamo, yua n doagidi Kilisiti n pia yaa ŋalimani n yaba hali ke li kandi maama. 9O go teni ke n doagidi bi niba kuli po laa bondoaginkaala n baa tieni maama. U Tienu yua n tagi li bonla kuli wuoni o bondoaginkaala yeni hali yaa yogini n kpeli, 10ki bua moala, kelima Kilisiti n yini yaaba po, i paaciami danba leni li bali danba yaaba ye tanpoli po n bandi wani U Tienu yanfuoma, yaama yaa buoli n yaba. 11U Tienu den jagi ke o baa tieni la hali yogu, ki go tieni la ki dudi kelima ti Diedo Jesu Kilisiti yaa po. 12O yaa niinne ke ti fidi ki nagini U Tienu kani leni ti dugidi kelima tin pia yaa dandanli opo yaa po. 13Lanwani n mia yi yin da luo li papaali kelima min laadi yaa fala yipo yaa po, kelima li baa tie yipo kpiagidi. 14Li tie lani yaa po yo ke n gba Baa kani ki jaandi o, 15diegu kuli, lan tie ŋanduna nni leni tanpoli po, n baadi ku yeli yua yaa kani. 16N miadi wani U Tienu wan pa yi nani o kpiagidi ŋalimano n yaba maama ke o Fuoma n yaa tuuni yi niinni leni u paaciamu ki teni yin yaa pa hali yi pala tugu nni, 17ke Kilisiti n yaa ye yi pala nni kelima li dandanli yaa po. N go mia o ke wan pa yi yin yaa pia yi jiini leni yi tanpuuli mi buama nni ki se ke li pa. 18Lani n tie yin fidi ki taani leni bi nigagidiŋanba kuli ki bandi wani Kilisiti buama n pia, ki foagi, ki ñua ki go kpedi maama, 19ke yin bandi laa buama, yaama n yaba ki pendi tin baa fidi ki bandi yaala, hali ke U Tienu yedagidikaama n gbie yi pala nni. 20U Tienu yua n fidi ki tiendi yaala n yaba ki pendi tin mia o yaala leni tin tia yaala kuli hali ke li kandi, kelima o paaciamu yu n tuuni ti niinni yaa po, 21wani n yaa baadi ti kpiagidi Kilisiti n yini yaaba siiga leni Jesu Kilisiti yaa po hali nifiima n tu nifiima hali yaa yogunu kuli. Amina!

will be added

X\