EFESA YAABA 2

1Mi kpiama, yi den tie tinkpiba kelima yi tagili leni yi tuonbiadi po. 2Laa yogunu yi den ŋua ŋanduna na yema sanbiadu, leni mi fawaama nni paaciami bado, yua yaa yantiali n tuuni yaaba n yiedi U Tienu yaa pala nni. 3Tikuli den kpa tie yeni, ki tiendi nani laa niba n tiendi maama moala, ki ŋua ti gbanandi bonbuakaala, ki tiendi ti gbanandi leni ti yantiana n bua yaala kuli. Ti den mali ki tie U Tienu pali n be leni yaaba nani bi nisaaliba kuli yeni. 4Ama U Tienu niñingbadima yaba, o bua ti hali boncianla. 5Lani yaa po, tin den tie bi tinkpiba kelima ti tagili po, o den goa ki puni ti li miali leni Kilisiti. Li tie kelima o ŋanbili-paabu yaa po ke yi tindi. 6O taani ki fiini ti leni Kilisiti ki duoni ki kaani ti leni o tanpoli diema nni, wani Jesu Kilisiti yaa niinni. 7O den tieni lankuli ki baa doagidi o ŋanbili n yaba kaa pia bianu maama hali yaa yogini n baa ti cua, kelima o ŋanma tipo Jesu Kilisiti nni. 8Li tie li ŋanbili-paabu yaa po ke yi tindi. Yi baa la kelima li dandanli yaa po. Laa ñani yi yaa kani, li tie U Tienu paabu. 9Laa tie a tuona po baa waamu, lanwani oba kuli kan kpiagi o yuli lipo. 10Ti tie U Tienu nuu tuonli. O tagi ti Jesu Kilisiti nni ke tin yaa tuuni a tuonŋama, wan den tuodi ki jagi ke tin yaa tuuni yaa. 11Yin tiadi mani line, yi den mali ki tie nilanba. Ban yi yaaba a junga kelima bi niba n tieni ba yaala bi gbanandi nni den yini yi a jifola. 12Laa yogunu yi den foagi leni Kilisiti. Yii den pia liba Isalele buolu yaaba diema nni. Yi den tie canba U Tienu n den pia yaa ŋantaadi leni Isalele buolu yaaba, yaala n ŋua wan den niani ba yaa ñoanianu. Yi den ye ŋanduna na niinni kaa pia suginmaba kuli, kaa pia ŋantaado leni U Tienu. 13Ama moala Jesu Kilisiti nni, yinba yaaba n den kpa ye foagima yeni, yi nagini U Tienu kani kelima Kilisiti yaa soama po. 14Kelima Kilisiti n tie ti yanduanma, o taani nibuoli lie, Jufinba leni bi nilanba ke bi tua nibuoliyendu. O den puni o gbanandi ki mudi yaa goanli n den paadi ti leni tiyaba, lani n tie ti yibalindi yeni. 15O den bolini li balimaama leni man den pia yaa kuana kuli ki taa laa nibuoliedi ki tagi nibuopaanyendu wani oba yaa niinni ki tieni mi yanduanma. 16O den tieni yeni ki baa teni ban mangi leni U Tienu, ki tua nibuoliyendu kelima li dapoanpoanli yaa po, wan den bolini ti yibalindi naankani. 17Wani Kilisiti den cua ki wangi mi yanduanma yaa Laabaaliŋamo yinba yaaba n den ye foagima leni yaaba n den ye koanma nni. 18Kelima wani yaa po, tikuli pia u sanu ki baa fidi ki pundi Baa kani, Fuoma yenma nni. 19Lanwani, yii go tie nilanba leni canba ka, yi di tie tanpoli diema yaaba ki taa buolu leni U Tienu nigagidiŋanba, ki tie U Tienu deni yaaba. 20Yi tie nani a tanmaakaana yeni, ke bi ŋuani yi yaa tanpuuli n tie U Tienu tondiba leni o sawalipuaba po. Jesu Kilisiti wani oba n tie laa tanpuuli tanjigi. 21O yaa niinne ke laa dieli maa bonŋanla ki kpedi ki tua U Tienu dieli yaali n gagidi ki ŋani opo. 22Bi ŋuani yi moko o yaa niinne ke yi taani ki tie U Tienu yekaanu kelima o Fuoma nni.

will be added

X\