KOLOSA YAABA 4

1Yinba canbaanba, yin yaa tiendi mani yi yonbi po yaala n tiegi leni yaala n pundi, ki yaa tiani ke yi moko pia Canbaa tanpoli po. 2Yin yaa jaandi mani U Tienu ki da cedi, ki da yoaligi, ki yaa tuondi o mani. 3Yin yaa jaandi o mani tipo ke wan pa ti u sanu tin fidi ki yaa wangi o Laabaaliŋamo, ki doagidi o bondoaginkaala yaala n tie Kilisiti maama fuuli. Li tie laa maama po ke n ye ne li kpaadidieli nni. 4Yin go yaa jaandi mani npo ke min maadi laa maama nani lan pundi min maadi maama. 5Yin yaa ye leni yaaba n kaa daani leni mi yanfuoma, ki da tuo yin ye leni ba yaa yogunu n bia fanma. 6Yi maama n yaa mani yogunu kuli, ki tie nani yaa jiema n pia mi yaama ke li dagidi yeni. Li pundi yin yaa bani ki guani nilo kuli po yaa maguankaama n dagidi. 7Tikika baa waani yi n laabaalo kuli. O tie ti kpibuado leni ti todika tin dugi yua po, leni ti naacenlielo o Diedo tuonli nni. 8N soani o yikani lani yaa po lige, ke yin bandi lan tie tipo maama, wan mo n paagi yi pala. 9Ti kpibuado Onesima yegi leni o. O moko tie nidugika ki tie yi siiga yua. Bi baa waani yi nekanba laabaalo kuli. 10N kpaadilielo Alisitaka fuondi yi. Banabasa yiabiga Maka moko fuondi yi. N den tuodi ki teni yi li ñoabonli o maama po. O yaa cua yikani, yin ga mani o cangu bonŋanla. 11Jesu, ban go yi yua Jusitusa, moko fuondi yi. Yaa Jufinba n ye ne kuli siiga, bani bebe n tie n tuonsoanlieba ki tuuni U Tienu diema tuonli. Bi paagi n pali boncianla. 12Epafasa yua n tie yi siiga yua ki go tie Jesu Kilisiti naacemo moko fuondi yi. O moa yipo yogunu kuli o jaandi nni, ki miadi yipo ke yin yaa tie yaaba n dagidi cain, ki bani U Tienu n bua yaala, ki yaa se ke li pa U Tienu sanŋoadima nni. 13N tieni opo siedi ke o tuuni yipo leni li yankuali boncianla, yinba leni yaaba n ye Layodise leni yaaba n ye Iyelapoli kuli. 14Ti buado lotoli Luka leni Demasa moko fuondi yi. 15Yin fuondi mani ti kpiiba yaaba n ye Layodise kuli, ki go fuondi Ninfa, leni Kilisiti n yini yaaba yaaba n taagi o diegu nni. 16Yi yaa cogi li naa tili, yin teni ban cogi li Kilisiti n yini yaaba yaaba n ye Layodise po moko. Layodise yaaba mo n soani yipo ban baa yaa tili, yin cogi li. 17Yin yedi Alikipa: «Ŋan fangi a yuli leni o Diedo n puogi a yaa tuonli, ki soani li ki dudi.» 18Mini Polo n diani yaa fuondi n tie na leni n nuceli ki fuondi yi. Yaa tiani mani n kpaadi po. U Tienu yaa ŋanbili n yaa ye leni yi.

will be added

X\