KOLOSA YAABA 1

1Mini Polo, Jesu Kilisiti tondo kelima U Tienu yanbuama po, leni ti kpiilo Timote, n diani li tili 2yinba ti kpiiba yaaba n tie bi nigagidiŋanba leni bi nidugikaaba Kilisiti nni ki ye Kolosa po po. Ti Baa U Tienu n pa yi li ŋanbili leni mi yanduanma. 3Ti tuondi U Tienu ti Diedo Jesu Kilisiti Baa yipo, ki go jaandi yipo yaa yogunu kuli kaa cedi. 4Kelima tin gbadi ke yi pia yaa dandanli Jesu Kilisiti po leni yaa buama bi nigagidiŋanba kuli po. 5Yi baa la kelima U Tienu n bili yipo yaa suginma tanpoli po, i moamoani maama, yaama n tie o Laabaaliŋamo n den kpa cua yikani, ki bangi yi yaama. 6Laa laabaaliŋamo pundi yikani ki yayadi ŋanduna nni kuli ki luoni o bonluonkaala ki yabidi ki pugidi. Li tie yeni yi siiga hali yin den gbadi o yaa daali ki bandi U Tienu ŋanbili n tie yaala moamoani. 7Li tie nani ti buado leni ti tuonsoanlielo Epafasa n den bangi yi maama. O tie yipo Kilisiti naacendugika, 8ki den waani ti U Tienu Fuoma n teni ke yi pia yaa buamoanma. 9Li tie lani yaa po ke hali tin gbadi lankuli yaa daali, ti jaandi yipo U Tienu kaa cedi ki miadi o wan gbieni yi pala leni yaa yanfuoma leni yaa fanu n ñani wani U Tienu kani, ke yin bandi o yanbuama. 10Yeni yi tagu n yaa tie nani lan dagidi o Diedo po maama, ke yin yaa tiendi yaala n mani opo yogunu kuli. Yin yaa tuuni a tuonŋama buoli kuli, ki kpedi ki suagi liiga U Tienu bandima nni. 11Ti go miadi o ke wan pa yi u paalu li bonla kuli po kelima o paalu yu n pia ti kpiagidi yaa po, ke yin yaa pia li toli leni li juunli yogunu kuli. 12Yaa tuondi mani Baa leni li pamanli, yua n teni ke yi dagidi ki baa yi biinu wani U Tienu n bili yaa ŋalimani mi yenma diema nni o nigagidiŋanba po. 13O faabi ti ki ñani ti li biigili paaciamu nni ki kuani ti o Bijabuadiga yaa diema nni. 14O yaa niinne ke ti pia mi daafaabima leni ti ti tuonbiadi sugili. 15Wani Kilisiti n tie U Tienu tin kaa fidi ki nua yua yaa nannanli, ki go tie o Bijakpiaga yua n den ye hali ke bonlaba kuli daa tagi. 16Li bonla kuli den tagi o yaa niinni, yaala n ye tanpoli leni yaala n ye ki tinga nni kuli, tin nua yaala leni tin kaa nua yaala: yaaba n ka i bali kalikaani po leni yaaba n tie bi diediba leni bi yudanba leni yaaba n pia li bali kuli. Li bonla kuli tie o yaa tagima ki tagi o yaa po. 17O ye hali ke bonlaba kuli daa ye. Wani n kubi li bonla kuli ke li tuugi ki se bonŋanla. 18Wani n tie Kilisiti n yini yaaba kuli yuli, bani o gbanandi. O tie o kpialo, U Tienu Bijakpiaga, wani U Tienu n den kpa fiini yua bi tinkpiba siiga, ke wan yaa tugi li yuli li bonla kuli nni. 19Kelima li den mani U Tienu po ke o yedagidikaama kuli n yaa ye Kilisiti niinni. 20O yanbuama po goga, o teni ke li bonla kuli, yaala n ye ŋanduna nni leni yaala n ye tanpoli po kuli, n mangi leni o kelima Kilisiti yaa po. O ñani ti yibalindi ki teni ke i mani ye kelima o soama li dapoanpoanli po yaa po. 21Yinba yaaba n den tie bi canba leni U Tienu yibalinba kelima yi yantiabiada leni yi tuonbiada po, 22o teni ke yi mangi leni o moala kelima o Bijua n den kpe yaa kuuma o gbanandi nni yaa po. U Tienu tieni yeni ki bua ke yin sedi o nintuali ki ŋani cain ki da pia tagiliba kuli kaa pia ban baa kuli yi leni yaala. 23Li baa tie yeni ke yi n yaa se bonŋanla yaa tanpuuli n pa po kelima yi dandanli po, ki naa lebidi ki ŋa o Laabaaliŋamo suginma, yin den baa yaama. Bi waani ŋanduna yaaba kuli o Laabaaliŋamo yeni, mini Polo mo n tua yua yaa naacemo. 24N mangidi n pali moala leni min laadi yipo yaa fala. N tiendi yeni ke min gbieni n gbanandi nni yaala n poadi Kilisiti yaa fala o gbanandi nni, yaadi n tie wan n yini yaaba po. 25N tua Kilisiti n yini yaaba yaa tuonsoanlo kelima U Tienu den puogi nni ke min yaa wangi yi U Tienu maama kuli. 26Mani n tie yaa bondoaginkaala n den wuo hali yogu yaa jamaani n pendi kuli po, ki doagidi moala o nigagidiŋanba po. 27O bua ki teni o nigagidiŋanba n yaa bani o bondoaginkaala, yaala n tie ŋalimani ki pia ti kpiagidi ki ye i nibuoli kuli po. Laa bondoaginkaala tie line, Kilisiti ye yi niinni, ki teni ke yi pia mi suginma ke yi baa taani ki baa U Tienu kpiagidi. 28Ti wangi wani yaa maame ki tuodi ki wangi nilo kuli, ki go bangi laa maama leni mi yanfuoma, ki bua ki cuani nilo kuli U Tienu kani, ke o dagidi cain Kilisiti nni. 29Li tie lani yaa po ke n tuuni, ki moa li muali leni o yaa fidu yu n tuuni n niinni leni u paaciamu.

will be added

X\