JESU TONDIBA TUONA TILI 5

1Ama niyendo, ban yi yua Ananiasa, leni o pua Safila den ye. O ja yeni den kuadi o kuanu, 2ki juogi leni o pua ki kubi i ligi boagidima. O den cuani yi n sieni ki bili Jesu tondiba taana kani. 3Pieli den yedi o: “Ananiasa, be n teni ke Sutaani gbieni a pali ke a pua U Tienu Fuoma Yua mi faama ki kubi u kuanu yeni ligi boagidima? 4Ŋan daa bi kuadi u, wuu den tie a yaa yu kaa? Baa ŋan kuadi u ki ga yaa ligi, yii tie a yi kaa? Be n teni ke a tia a pali nni ki tieni ŋan tieni yaala na? Ŋaa pua bi niba ka mi faama, a pua ma U Tiene.” 5Ananiasa n den gbadi laa maama o den baa ki kpe. Ti jawaanciandi den cuo yaaba n gbadi laa maama kuli. 6Bi jawaaba den fii ki bobini o bu kpalibu ki taa o ki ban piini. 7Li den waagi nani leedo taa ke Ananiasa pua kua, kaa bani yaala n tieni. 8Pieli den yedi o: “Waani nni, naani yin den kuadi u kuanu yaa ligi bianu na?” O den goa ki yedi: “Yini n yeni.” 9Lane Pieli den yedi o: “Be n teni ke yi taani ki juogi ki bua ki biigi o Diedo Fuoma? Diidi ki le, yaaba n ban piini a calo kpendi, bi pundi bu buliñoabu kani, bi baa taa a moko.” 10Lanyogunu liga o pua yeni den baa Pieli taana kani ki kpe. Bi jawaaba den kua ki sua ke o kpe. Bi den taa o ki ban piini o o calo kani. 11Ti jawaanciandi den cuo Kilisiti n yini yaaba kuli leni yaaba n den gbadi laa bonla kuli. 12Jesu tondiba den tiendi bi niba siiga sinankeeninba leni mi bancianma boncianla. Yaaba n daani kuli den maani ki taagi kaanyendu U Tienu diegu nni Salomono janli kani. 13Nitoaba kan den tuo ki taani leni ba. Ama bi niba kuli den jigindi ba boncianla. 14Bi niba boncianla, bi jaba leni bi puoba kuli, den pugidi ki daani o Diedo. 15Bi niba den kpendinni a yiama i sani nni ki duandi ba i duani leni ti duankaadi po, ke Pieli yaa tagini ki baa pendi, baa o jinjingu n yini bi tianba po. 16Yaa niba n yaba den ña Jelusalema tinkundogi nni moko, ki kpendinni bi yiama leni mu cicibiadimu n ye yaaba yaa niinni ki yagini bi yama kuli. Bikuli den paagi. 17Lane li nunponbiadili den cuo bi kopadicianba bado leni yaaba n den ye leni o, lani n tie Sadusieninba. 18Bi den cuo Jesu tondiba ki kuani ba li kpaadidieli nni. 19Ama ku ñiagu o Diedo maleki den luodi li kpaadidieli buliñoana ki ñani ba lienni ki yedi ba: 20“Gedi mani ki ban sedi U Tienu diegu nni, ki yaa wangi yaaba n ye lienni li naa miali maama fuuli kuli.” 21Ban gbadi lani, bi den kua U Tienu diegu nni ku tiŋaapanpangu ki cili ki bangi bi niba. Bi kopadicianba bado leni yaaba n ye leni o n den cua, bi den yini Isalele yaaba nikpeliba kuli, bi cancannikpeliba taanli po. Bi den soani li kpaadidieli po ke ban cuani Jesu tondiba. 22U Tienu diegu jiidikaaba n den gedi li kpaadidieli po, baa ban laa ba. Bi den goa ki cua ki yedi: 23“Ti pundi ki laa ke li kpaadidieli lo bonŋanla, ke li jiidikaaba se a buliñoana kani, ama tin luodi, tii laa baa niyendo lienni.” 24U Tienu diegu jiidikaaba yudaano leni bi kopadicianba yudanba n den gbadi laa maama, li den wudi ba ke bi bungi yaala n baa yuandi ki tieni. 25Niyendo den cua ki yedi ba: “Diidi ki le, yin den kuani yaa jaba li kpaadidieli nni yeni se U Tienu diegu nni ki bangi bi niba.” 26Lani, U Tienu diegu jiidikaaba yudaano leni o lieba den gedi ki ban cuani Jesu tondiba kaa tieni ba paalu, kelima bi den jie bi yula po ke bi niba baa lugidi ba a tana. 27Ban den cuani ba, bi den kuani ba bi cancannikpeliba yeni kani. Bi kopadicianba bado den buali ba ki yedi: 28” Ti den kuani yi cain ke yin da go bangi bi niba laa yeli nni. Ama diidi ki le, yi teni ke yi bangima yeni gbieni Jelusalema, ki go bua ki teni ke laa ja soama n baa ti yula po.” 29Pieli leni o tondilieba den goa ki yedi ba: “Li tie tiladi tin tuo ki yaa tiendi U Tienu n yedi yaala, ki cie bi nisaaliba n yedi yaala. 30Yin den joani Jesu yua ku daagu po ki ku o, ti yaajanba Tienu fiini o bi tinkpiba siiga. 31U Tienu kpiagi o ki teni ke o ye o jienu kani ki tie Yudaano leni Candaano ke wan pa Isalele yaaba ban lebidi bi yama ki baa sugili bi tuonbiadi po. 32Ti tie siedinba laa bonla kuli po, U Tienu Fuoma Yua U Tienu n puni yua yaaba n tuo ki ŋua o maama kuli, moko tieni lipo siedi.” 33Bi cancannikpeliba n den gbadi laa maama kuli, bi pala den beni ke li kandi ke bi bua ki kpa Jesu tondiba. 34Ama bi siiga yendo yua n tie Falisieni ki yi Gamalieli ki tie li balimaama bangikaciamo, ki go tie bi niba kuli n jigini yua, den fii li taancianli siiga ki yedi ke ban ñani Jesu tondiba hali lan yen waamu. 35Lani o den ledi ki yedi: “Yinba Isalele yaaba, yin fangi mani yi yula leni yin bua ki tieni bi naa jaba yaala. 36Kelima laa waagi ke ban den yi yua Tudasa den fii ki jigini o yuli ke o tie niciamo, ke yaa niba n bua ki pundi niba kobinaa den taani ki ŋoadi o. Bi den ku o ke yaaba n tuo ki ŋua o kuli den yayadi. Laa juodi pu. 37O yaa puoli, li coali yogunu, Galile yua Judasa den fii ki baa bi niba ke bi ŋoadi o. O moko den kpe, ke yaaba n tuo ki ŋua o kuli yayadi. 38Lanwani yaala n tie na yaa po, n kadi ki yedi yi ke yin da tieni bi naa jaba liba, cedi ban gedi. Ban jagi yaala leni ban tiendi yaala yaa ñani bi nisaaliba kani li baa bodi, 39ama li yaa ñani U Tienu kani yi kan fidi ki bolini la. Li go baa fidi mo yin ti sua ke yi tuogi leni U Tienu.” 40Bi cancannikpeliba taanli yaaba den ga o tundi, ki yini Jesu tondiba. Bi den teni ke bi pua ba i baliji, ki yie bipo leni u paalu ke ban da go maadi Jesu yeli nni, ki ŋa ba. 41Jesu tondiba den ñani bi cancaancianli taanli kani, ki mangi bi pala leni U Tienu n den sua ke li pundi ban le i fe o Diedo yeli po. 42Daali kuli U Tienu diegu nni leni bi niba diedi nni kuli bi den bangi bi niba ki wangi ba Jesu Kilisiti Laabaaliŋamo, kaa cedi.

will be added

X\